Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018),  Thư viện Trường Đại học An Giang xây dựng chuyên đề “Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan tỏa”, nhằm giúp bạn đọc nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua các bài viết được trích từ các tạp chí chuyên ngành.

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

1.  Giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bá Tăng
Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên hiện nay. Từ thực tế đó, tác giả cho rằng để hoạt động tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh có hiệu quả thì cần thực hiện một số giải pháp sau: (1) vấn đề thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người của Đảng; (2) tăng cường và tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; (3) đổi mới phương thức hoạt động trong các tổ chức thanh niên.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận / 2015, Số 9 (234), tr. 63-64

2.  Văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị bất diệt / Mạch Quang Thắng

Tóm tắt: Bài viết cho thấy sức sống mãnh liệt của giá trị văn hóa, đạo đức Hồ Chí Minh đã thấm vào tinh thần dân tộc, hun đúc nên giá trị văn hóa, đạo đức Việt Nam và lan tỏa, hòa vào đời sống tinh thần của các dân tộc tiến bộ trên thế giới. Đó cũng là một trong những lý do Hồ Chí Minh trở thành chiến sĩ tiên phong, năng động, tích cực nhất trên thế giới, trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vì vậy, ở Hồ Chí Minh thì “nhà văn hóa” bao trùm lên tất cả các danh vị khác. Và đạo đức Hồ Chí Minh chính là sự thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa nói và làm, hướng tới tiến bộ xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Quốc phòng toàn dân, 2016, Số 5, tr. 60-63

3.  Phong cách Hồ Chí Minh - Một tài sản vô giá / PGS.TS. Bùi Đình Phong

Tóm tắt: Bài viết có một cái nhìn mới về phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định một sức sống, một giá trị vĩnh hằng như là: cuộc đời cách mạng Hồ Chí Minh là một sự trải nghiệm trở nên huyền thoại; đứng ở đỉnh cao quyền lực nhưng Hồ Chí Minh không dựa vào quyền lực để buộc mọi người phục tùng; Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến nhân dân; Hồ Chí Minh nghiêm minh trong việc thưởng phạt, khen chê.

Nguồn trích: Tạp chí  Tuyên giáo, 2013, Số 8, tr. 22-25, 50

4.  Văn hóa lãnh đạo Hồ Chí Minh – Chuẩn mực văn hóa lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Hữu Lập

Tóm tắt: Trong văn hóa lãnh đạo Hồ Chí Minh, thước đo của văn hóa lãnh đạo là hạnh phúc của nhân dân, là lợi ích của nhân dân. Quan niệm của Người về quyền lực, nguyên tắc, phương thức lãnh đạo, cũng như nhân cách của người lãnh đạo, đó chính là kết quả của sự tích hợp giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây, giữa truyền thống nhân văn của văn hóa dân tộc với tính nhân văn cách mạng với tính khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Hồ Chí Minh chính là một biểu tượng đẹp đẽ và sáng ngời về văn hóa lãnh đạo của Đảng ta.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học chính trị, 2016, Số 3, tr. 3-5, 14

5.  Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh - Một cách nhìn đương đại / Mạch Quang Thắng

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến triết lý phát triển từ đạo đức Hồ Chí Minh liên quan đến quan niệm về con người, về những vấn đề nhân sinh và xã hội. Đó là triết lý phát triển xuất phát từ cách tiếp cận với văn hóa học, đặc biệt là văn hóa đạo đức và chủ nghĩa nhân văn. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh là triết lý phát triển từ cuộc sống của chính bản thân Hồ Chí Minh qua thông điệp về lòng nhân ái, trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vì dân tộc, vì thế giới, quảng giao để phát triển.

Nguồn trích: Tạp chí  Lịch sử Đảng, 2010, Số 5, tr. 82-88.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1.  Vai trò của giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thúy

Tóm tắt: Trong bài viết, từ ý nghĩa của việc giáo dục đạo đức, tư tưởng đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên trong giai đoạn hiện nay, tác giả khẳng định vai trò giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tới sự phát triển nhân cách của sinh viên ở một số khía cạnh.
Nguồn trích: Tạp chí Triết học, 2017, Số 4, tr. 72-78

2.  Sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / TS. Nguyễn Đình Đắc

Tóm tắt: Sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động trong mỗi nội dung tư tưởng và hành vi đạo đức của Người như là: (1) trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân ở Chủ tịch Hồ Chí Minh; (2) sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức yêu thương con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh; (3) sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ở Chủ tịch Hồ Chí Minh; (4) sự thống nhất giữa tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần quốc tế trong sáng.

Nguồn trích: Tạp chí  Tổ chức nhà nước, 2015, Số 11, tr. 33-37

3.  Giá trị khoa học trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục / Lê Đình Năm

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ người thầy vĩ đại, người tổ chức và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mà còn là nhà giáo dục lớn, khai sinh ra nền giáo dục cách mạng nước ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bao quát các vấn đề từ mục tiêu, đối tượng, phương châm giáo dục; nội dung, phương pháp giáo dục cho đến tổ chức, quản lý, xây dựng đội ngũ, chủ trương, chính sách đối với giáo dục - đào tạo. Quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục là một di sản quý, tạo động lực thúc đẩy các thế hệ người Việt Nam tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thiện mình.

Nguồn trích: Tạp chí  Lý luận Chính trị & Truyền thông, 2017, Số 3, tr. 16-20.

4.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân / Vũ Thị Kiều Ly

Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2016, Số 253, tr. 10-12.

5.  Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị - giá trị đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh / Dương Quang Hiển; Đào Văn Đệ

Tóm tắt: Tác giả đề xuất một số giải pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vừa trau dồi đạo đức mới như: xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh đối tượng là cán bộ, công chức; cán bộ, công chức phải yêu dân, tin dân, trọng dân, gần dân, học dân; mỗi cán bộ, đảng viên luôn thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nhà nước chăm lo xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức; cán bộ, công chức phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực để có cống hiến cao nhất cho nhân dân; người cán bộ phải thường xuyên thực hành tự phê bình và phê bình và thực hiện nghiêm túc.

Nguồn trích: Tạp chí  Tổ Chức Nhà nước, 2014, Số 8, tr. 32-35.Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu