Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình trọng tâm, xuyên suốt của Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; là chương trình khung, tổng thể phát triển nông thôn với 11 nội dung lớn, tổng hợp của 16 chương trình mục tiêu quốc gia và 14 chương trình hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai ở địa bàn nông thôn trên phạm vi cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế - chính trị - xã hội vì nó mang lại lợi ích thiết thân cho cư dân nông thôn (chiếm khoảng 70% dân số cả nước), thông qua đó, chương trình sẽ điều hòa lợi ích, thành quả công cuộc đổi mới cho người dân khu vực nông thôn.

Ngay trong những năm đầu triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã nhanh chóng trở thành phong trào của cả nước. Tại An Giang phong trào này cũng đang diễn ra rất sôi nổi, để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về vấn đề này, Thư viện mời các bạn tham khảo một số nghiên cứu được tổng hợp từ các kỷ yếu hội thảo và các tạp chí chuyên ngành sau.

TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1. Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang / ThS. Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm NC KHXH&NV, Trường ĐH An Giang.

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả bước đầu của phong trào  xây dựng nông thôn mới tại An Giang, sau 5 năm thực hiện: có 60/119 xã đạt tiêu chí về thu nhập, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn tăng, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 90%, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Bài viết còn đưa ra một số khó khăn và thách thức của phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, từ đó đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.1-5

2. Tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang/ Văn phòng điều phối, Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh An Giang

Tóm tắt: Bài viết trình bày đặc điểm tình hình của tỉnh An Giang để hướng đến xây dựng nông thôn mới; những kết quả bước đầu đạt được; đánh giá sức mạnh đoàn kết và vai trò quan trọng của người dân; kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016-2020 của tỉnh An Giang trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.6-10

3. Phát huy tính tích cực, năng động của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới / Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHHT tỉnh An Giang

Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn ở An Giang. Với tầm quan trọng như vậy, để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao đòi hỏi phải: trí thức hóa nông dân và đào tạo một đội ngũ doanh nhân xuất thân từ nông dân ở nông thôn; cần bảo vệ lợi ích kinh tế chính đáng của nông dân thông qua các chủ trương, chính sách phù hợp và các hình thức liên kết hợp tác…; cần nhiều giải pháp phát huy quyền làm chủ, tính tích cực và sáng tạo của nông dân, nhất là trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.11-17

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới / Nguyễn Quý Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” như: huy động hơn 1.278,8 tỷ đồng do nhân dân và doanh nghiệp đóng góp xây dựng mới 892 cầu và cất 14.487 căn nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra công tác tuyên truyền, vận động của Ủy ban MTTQ Tỉnh cũng đã dàn trải rộng khắp xuống các huyện, xã đến từng hộ nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phổ biến các thông tin xây dựng nông thôn mới.  

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.26-29

5. Công tác dân vận với phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới / Đinh Thị Ngọc Sương, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

Tóm tắt: Nắm rõ người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, Ban dân vận Tỉnh phát huy vai trò chủ thể của người dân bằng cách vận động làm tốt dân chủ cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi”. Để công tác dân vận đạt hiệu quả cao phải thường xuyên tuyên truyền tại các cuộc họp tổ, nhóm, họp dân, trên truyền hình, truyền thanh…

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.35-38

6. Doanh nghiệp Antesco tham gia xây dựng nông thôn mới ở An Giang / Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

Tóm tắt: Bài viết trình bày những đóng góp của doanh nghiệp Antesco trong xây dựng nông thôn mới như: các vùng nguyên liệu của công ty có mặt ở hầu hết các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang; tạo việc làm tại công ty cho bà con nông dân đến hơn 85%; phát triển các mô hình mới cho nông dân tham gia.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.39-41

7. Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới / Lê Hùng Cường, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh An Giang

Tóm tắt: Vai trò của Hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ nét bằng việc tổ chức trên 8.200 cuộc tuyên truyền cho 229.200 lượt nông dân; biên soạn in ấn và cấp phát trên 100.000 tờ bướm về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho người dân; từ năm 2011 đến nay tổ chức 4 lần Hội thi cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 209 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 5.569 lượt học viên, giải quyết việc làm sau đào tạo cho hơn 3.920 lao động.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.42-45

8. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia xây dựng nông thôn mới/ Lê Nguyên Châu, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang

Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc phát huy vai trò của các tổ chức xã, tôn giáo trong xây dựng nông thôn mới; sự tham gia của tín đồ phật giáo Hòa Hảo trong xây dựng nông thôn mới như cùng chính quyền địa phương xây dựng, sửa chữa cầu đường, cùng đóng góp và tham gia nhiều công tác xã hội có ý nghĩa khác.   

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.46-49

9. Đồng bào dân tộc thiểu số An Giang tham gia xây dựng nông thôn mới / Ban Dân tộc tỉnh An Giang

Tóm tắt: Bài viết trình bày đặc điểm tổng quan của tỉnh An Giang; tính cấp thiết phải xây dựng nông thôn mới; vai trò của người dân nói chung và của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng tham gia vào mô hình xây dựng nông thôn mới; chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; những thuận lợi, khó khăn đối với đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.50-53

10. Vai trò của Hội Nông dân và người dân chung tay xây dựng nông thôn mới ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang / Đoàn Văn Hiến, Hội Nông dân huyện Châu Phú - tỉnh An Giang

Tóm tắt: Quán triệt các chỉ đạo của cấp trên và nhận thức được chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Hội Nông dân huyện Châu Phú tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống Hội, cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới, như tổ chức Hội thi tìm hiểu 19 tiêu chí và 50 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, lồng ghép vào các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo.  

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.54-57

11. Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang / Hà Minh Dởn, Văn phòng UBND tỉnh An Giang

Tóm tắt: Xác định được tầm quan trọng của phong trào xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã chủ động xây dựng lộ trình và kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn 2011-2015 nhằm huy động cả hệ thống chính trị và người dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Bước đầu, toàn tỉnh đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 10,9% tổng số xã toàn tỉnh). Trong quá trình vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, có một số thuận lợi và khó khăn riêng. Bài viết này trình bày rõ các thuận lợi và khó khăn cũng như các giải pháp khắc phục.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.58-60

12. Vai trò của Đoàn Thanh niên tỉnh An Giang trong tham gia xây dựng nông thôn mới / Trần Phước Thành, Tỉnh Đoàn An Giang

Tóm tắt: Bài viết trình bày những kết quả tiêu biểu đạt được trong những năm qua của Đoàn Thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; từ những kết quả đạt được như trên cũng đặt ra không ít khó khăn cho Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; những giải pháp phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.61-64

13. Nhân dân huyện Tri Tôn tham gia xây dựng nông thôn mới / Diệp Thanh Hồng, Văn phòng Huyện ủy Tri Tôn

Tóm tắt: Bài biết trình bày đặc điểm tổng quan huyện Tri Tôn; kết quả thực hiện Nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của Huyện đạt được: năm 2011 có 1 xã đạt 2 tiêu chí, 3 xã đạt 3 tiêu chí, 4 xã đạt 4 tiêu chí, 4 xã đạt năm tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, đến cuối năm 2015 toàn huyện có 1 xã đạt 14 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí, 4 xã đạt 7 tiêu chí, 6 xã đạt 6 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm, lao động qua đào tạo tăng,…; bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại và yếu kém nhất định như việc huy động vốn trong nhân dân rất hạn chế do là huyện dân tộc, miền núi chủ yếu sản xuất nông nghiệp, công tác tuyên truyền còn hạn chế, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còchưa nhiều…; mục tiêu và giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.69-72

14. Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang – Bài học từ sự tham gia của người dân / Pham Thị Tâm; ThS. Tạ Thị Thanh Thủy, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM

Tóm tắt: Bài viết xác định công việc của nông thôn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất nếu công việc đó được giải quyết và được tham gia bởi người nông dân; trình công cuộc xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân tại tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 ; từ đó rút ra một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới có sự tham gia của người dân. 

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.81-84

15. Vai trò của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở An Giang / Phạm Ngọc Hòa, Học viện Chính trị khu vực IV

Tóm tắt: Bài viết trình bày tổng quan quá trình thực hiện cũng như kết quả đạt được, thuận lợi khó khăn của tỉnh An Giang trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Từ đó tác giả rút ra một số công việc cần phải làm để làm tốt hơn nữa phong trào này là: tuyên truyền, vận động người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các Ban phát triển ấp trong công tác vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới; công khai minh bạch các dự án, công trình dự kiến đầu tư trên địa bàn để người dân quyết định việc hiến đất, đốn cây, đóng góp kinh phí…; nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang”/ Tháng 12 năm 2016, tr.89-92

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/  (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

16. Đảng bộ huyện Chợ Mới, tỉnh An giang lãnh đạo xây dựng nông thôn mới (2011-2013) / Hoàng Thị Thương

Tóm tắt: Bài viết trình bày những chủ trương và quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Qua 3 năm (2011-2013), Huyện đã thực hiện được nhiều mô hình vận động bê tông hóa đường giao thông nông thôn thông thoáng, mỗi nhà làm hàng rào cây xanh, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, treo đèn đường…và nhiều mô hình phát triển nông thôn khác. Với những kết quả đạt được của Huyện chợ mới trong xây dựng nông thôn mới, tác giả bài viết đã rút ra một số kinh nghiệm có thể áp dụng cho các địa bàn khác trong Tỉnh.   

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng / 2015, số 6, tr.102-104

17. Sức bật trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Chợ Mới - An Giang / Trần Bá Lộc

Tóm tắt: Bài viết trình bày những thành công ban đầu của huyện Chợ Mới trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo sức bật làm thay đổi diện mạo của Huyện. Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số khó khăn cần giải quyết trong thời gian tới, và một số giải pháp thực hiện đã được đưa ra trong bài viết.

Nguồn trích: Tạp chí Con số & Sự kiện / 2013, số 12, tr.30-31

18. An Giang: ba nhóm mô hình sản xuất hiệu quả trong mùa nước nổi / Nguyễn Hậu Giang

Tóm tắt: Bài viết trình bày việc thực hiện hiệu quả 3 mô hình sản xuất trong mùa nước nổi ở An Giang: sản xuất lúa, hoa màu vụ 3, các loại cây trồng khác; mô hình nuôi trồng thủy sản tận dụng mùa nước nổi; và các mô hình phát triển ngành nghề, dịch vụ mùa nước nổi như chế biến khô cá, mắm cá, sản xuất lưỡi câu, chì chài, đóng xuồng ghe...   

Nguồn trích: Tạp chí Nông thôn mới / 2004, số 131, tr.11-12

Tổng hợp: Phan Hữu Nghị