Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành, đề cập đến nội dung, giá trị thực tiễn, ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn Độc lập và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước và những thành quả đấu tranh của thế hệ đi trước đã để lại.

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

1.  Giá trị lịch sử của tuyên ngôn độc lập năm 1945 - Mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam / Nguyễn Hồng Sơn
Tóm tắt: Bài viết trình bày giá trị lịch sử dân tộc và thời đại của Tuyên ngôn Độc lập. Tác giả khẳng định giá trị thời đại của Tuyên ngôn mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam: độc lập, tự do là giá trị bền vững của dân tộc và nhân loại; vấn đề thực hiện quyền con người không tách rời thực hiện quyền dân tộc tự quyết; độc lập tự do phải gắn liền với hạnh phúc.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng, 2015, Số 5, tr. 8-10

2.  Tuyên ngôn Độc lập – Những giá trị thời đại / Phạm Hồng Chương

Tóm tắt: Tuyên ngôn thể hiện tinh thần, khát vọng, văn minh Việt; những tư tưởng vĩ đại hội tụ trong bản Tuyên ngôn lịch sử này vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn với những tầm nhìn mới.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản, 2015, Số 875, tr. 50-53.

3.  Tuyên ngôn độc lập năm 1945 – Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại / Nguyễn Trọng Phúc; Nguyễn Cao Sơn

Tóm tắt: Những giá trị tiến bộ của nhân loại, được thể hiện trên 3 vấn đề cơ bản trong Tuyên ngôn: tán đồng tư tưởng tiến bộ, đề cao những giá trị về quyền con người và từ quyền con người, Hồ Chí Minh nâng lên quyền của các dân tộc; tố cáo và lên án mạnh mẽ chính sách áp bức của chủ nghĩa thực dân đối với dân tộc Việt Nam, trái với những tuyên truyền lừa bịp của đế quốc, thực dân đối với các dân tộc thuộc địa; nêu bật cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam chống sự xâm lược của Pháp, Nhật; đồng thời khẳng định giá trị hiện thực và cơ sở pháp lý của nước Việt Nam độc lập.

Nguồn trích: Tạp chí Quốc phòng toàn dân

4.    Quyền dân tộc và quyền con người trong Tuyên ngôn Độc lập / Đặng Hữu Toàn 

Tóm tắt: Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là một kiệt tác về tư tưởng, lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trên hết là áng hùng văn lập quốc vĩ đại, mang giá trị lịch sử vĩnh hằng. Vì quyền tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam, cho mỗi người dân Việt Nam là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm, không thể không công nhận. Bài viết không chỉ làm sáng tỏ giá trị lịch sử vĩnh hằng của bản Tuyên ngôn mà còn luận giải ý nghĩa thời đại của nó.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. - 2015. -no. 10. -tr. 25-33

5.    Từ Quyền Dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập đến việc giữ vững Độc lập Dân tộc trong giai đoạn hiện nay / Trần Thị Minh Tuyết

Tóm tắt: Bài viết thể hiện tư tưởng về quyền dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập; qua đó vận dụng tư tưởng dân tộc trong Tuyên ngôn Độc lập vào việc giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Triết học, 2015, Số 9. -tr. 3-9

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

  • Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam)
  • Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1.    Ý nghĩa thời đại của Bản tuyên ngôn độc lập / Nguyễn Mạnh Hà; Vũ Thị Kim Oanh

Tóm tắt: Tác giả một lần nữa khẳng định giá trị trường tồn của Bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chủ tịch: Mối quan hệ giữa quyền con người và quyền dân tộc; bảo vệ chủ quyền và lợi ích dân tộc trong bối cảnh hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Đối ngoại, 2015, Số 8, tr. 27-30.

2.    Tư tưởng nhất quán về quyền con người và quyền dân tộc trong tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Xiêm
Tóm tắt: Bản "Tuyên ngôn độc lập" năm 1945 - không chỉ là một áng văn chính luận có ý nghĩa quan trọng khẳng định giá trị về tư tưởng chính trị, pháp quyền mà còn là nền tảng tinh thần, vũ khí lý luận dẫn đường cho cách mạng Việt Nam đến những thắng lợi to lớn. Trong "Tuyên ngân độc lập", Hồ Chí Minh khẳng định về nền độc lập của nước Việt Nam; về quyền độc lập tự do cho dân tộc, cho mỗi người dân Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học, 2017, Số 13, tr. 179-188

3.  Giá trị quyền con người trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Hồ Chí Minh / Đào Thị Tùng

Tóm tắt: Bài viết khẳng định giá trị quyền con người; tư duy biện chứng về mối quan hệ giữa quyền con người và quyền dân tộc; ý chí độc lập tự chủ trong Tuyên ngôn độc lập càng có ý nghĩa to lớn chỉ đạo về tư tưởng, đường lối và hoạt động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. Đó là nguồn sức mạnh tiềm tàng to lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng ta bảo đảm quyền con người, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn trích: Tạp chí  Tổ chức Nhà nước,  2016, Số 8, tr. 23-26.

4.  Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 – Từ quyền về quyền con người đến quyền tự quyết của một dân tộc / Nguyễn Văn Kết; Lưu Huỳnh

Tóm tắt: Tuyên ngôn khẳng định quyền cơ bản của một dân tộc và tầm ảnh hưởng cùng giá trị thời đại cho đến ngày nay.

Nguồn trích: Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam, 2015, Số 9, tr. 29-34.

5.  Tuyên ngôn độc lập năm 1945 – Nền tảng pháp lý cho sự ra đời nhà nước Việt Nam mới / Nguyễn Đình Bắc

Tóm tắt: Tuyên ngôn độc lập năm 1945 khẳng định quyền dân tộc – tiền đề vật chất đầu tiên cho sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới; đây chính cơ sở pháp lý cho sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới; đặt nền tảng thiết lập chính thể dân chủ cộng hòa và đặt nền móng cho việc xậy dựng Nhà nước pháp quyền.

Nguồn trích: Tạp chí  Tổ chức Nhà nước, 2013, Số 9, tr. 3-5.


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu