Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc các bài nghiên cứu của cán bộ giảng viên về chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở trường Đại học An Giang”

1. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang hiện nay/ Trần Khánh Mai

Tóm tắt: Giáo dục quốc phòng và an ninh là nhiệm vụ có tính chiến lược, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Đồng thời việc quán triệt, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết tại Đại hội XII (2016) của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trường Đại học An Giang nói riêng hiện nay là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Để đánh giá đúng thực trạng dạy học, từ đó tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tác giả tổng hợp kết quả qua khảo sát bằng bảng hỏi của cán bộ quản lý, giảng viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng, sinh viên ở nhà trường. Từ đó, tác giả nhận thấy rằng thực trạng còn biểu hiện một số mặt tồn tại, khiếm khuyết nhất định trong tổ chức hoạt động dạy học, đánh giá chất lượng môn học cần được tác động điều chỉnh kịp thời, đề xuất các giải pháp và kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong nhà trường hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí khoa học năm/ 2017, Tập 18 (6), Tr. 95 – 109

2. Kết hợp hiệu quả một số phương pháp giảng dạy vào việc giảng dạy ngành Việt Nam học/ ThS. Lâm Thị Mai Sương Tú

Tóm tắt: Bài tham luận giới thiệu một số phương pháp giảng dạy như: phương pháp thuyết trình kết hợp phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp thuyết trình kết hợp phương pháp đóng vai, phương pháp thuyết trình kết hợp phương pháp tham quan thực tế.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016/ 2016, Tr.1 - 5
3. Một số phương pháp giảng dạy tiên tiến và ứng dụng vào giảng dạy ngành Việt Nam học/ Lâm Nguyễn Trâm Anh

Tóm tắt: Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy tiên tiến ứng dụng vào giảng dạy như: cải tiến các phương pháp giảng dạy truyền thống, kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học, vận dụng cách giải quyết vấn đề trong dạy học, dạy học theo tình huống, sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ việc dạy học, bồi dưỡng phương pháp tự học một cách tích cực.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo khoa học“Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016/ 2016, Tr. 1 -4

4. Giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng hiện nay – thực trạng và đề xuất/ PGS. TS.Võ Văn Thắng

Tóm tắt: Vấn đề giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng được nhiều nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu lý luận và giảng viên quan tâm, bàn luận từ lâu. Song, với tư cách là người quản lý cơ sở giáo dục đại học và trực tiếp giảng dạy cho nhiều trường đại học nhiều năm qua, trong bài viết này, tác giả trình bày khái quát thực trạng việc giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, qua đó đề xuất một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn học này.

Nguồn trích: Tạp chí khoa học/ 2018, Tập 19 (1), Tr. 90 – 96

5. Dạy học vận dụng - giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên Ngữ văn - Khoa Sư phạm - Đại học An Giang/ ThS. Lâm Trần Sơn Ngọc Thiên Chương

Tóm tắt: Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (Khóa XI) đã nêu rõ thế nào là đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Quan điểm ấy được quán triệt trong tất cả mọi vấn đề, mọi bước đi của công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát triển chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và biên soạn sách giáo khoa (SGK). Vì vậy, Khoa Sư Phạm nơi đào tạo và bồi dưỡng giáo viên nhằm đáp ứng kịp thời những thay đổi của trường trung học phổ thông cần được cập nhật, đổi mới. Đổi mới nội dung, PPDH Ngữ văn là yêu cầu tất yếu . Căn cứ vào tình hình thực tế tại Bộ môn Ngữ văn – Khoa Sư phạm, chúng tôi đề xuất cách dạy học Ngữ văn theo hướng vận dụng. Đây là hình thức đảm bảo khâu chọn lọc kiến thức, phát huy khả năng cảm thụ văn học thông qua đối thoại, tăng cường nghiên cứu khoa học Văn học, thắt chặt khâu đánh giá và thường xuyên tổ chức các Hội thảo chuyên ngành giúp SV hoàn thiện năng lực chuyên môn và kỹ năng.

Nguồn trích: Hội thảo Những vấn đề Văn học, Ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn/ 2017, Tr. 127 - 136

6. Một số kinh nghiệm triển khai phương pháp học tập theo nhóm trong giảng dạy theo học chế tín chỉ/ ThS. Cao Văn Đức

Tóm tắt: Bài viết tập trung mô tả và phân tích quá trình triển khai và rút kinh nghiệm của chính bản thân tác giả khi áp dụng phương pháp này.
Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016

7. Một số biện pháp năng cao chất lượng sáng tác tranh của sinh viên, học viên ngành sư phạm mĩ thuật ở trường Đại học An Giang/ ThS. Phạm Thanh Hùng

Tóm tắt: Giới thiệu thực trạng hoạt động sáng tác tranh của sinh viên, học viên ngành sư phạm mĩ thuật trong những năm gần đây; một số ý kiến đề xuất nhằm cải thiện hoạt động sáng tác tranh của sinh viên, học viên ngành sư phạm mĩ thuật.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016

8. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm âm nhạc tại trường Đại học An Giang/ ThS. Ông Huỳnh Huy Hoàng

Tóm tắt: Trên cơ sở định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, nhóm ngành Nghệ thuật của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với quá trình thực tế giảng dạy, biên soạn chương trình chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học An Giang, tác giả đã đánh giá phần nào thực trạng và những nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc tại đơn vị công tác.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016/ 2016, Tr. 1 – 10

9. Một số định hướng vận dụng các phương pháp dạy học để tổ chức dạy học Văn học thiếu nhi Việt Nam cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học/ ThS. Hoàng Thị Hồng Phương

Tóm tắt: Văn học thiếu nhi Việt Nam là một nội dung quan trọng trong học phần Văn học của sinh viên (SV) ngành Giáo dục Tiểu học (GDTH). Nội dung này cung cấp cho sinh viên những kiến thức quan trọng về quá trình hình thành, phát triển những đặc điểm cơ bản của nền văn học thiếu nhi nhà nước, giúp SV làm quen với tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Thực tế dạy học Văn học thiếu nhi Việt Nam cho SV ngành GDTH, chúng tôi gặp khá nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những hạn chế. Từ thực trạng, chúng tôi nêu rõ một số định hướng vận dụng các PPDH để tổ chức dạy học VHTN nhằm nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục.

Nguồn trích: Hội thảo Những vấn đề Văn học, Ngôn ngữ và dạy - học Ngữ văn/ 2017, Tr. 137 - 147

10. Dạy học phần ngữ văn địa phương theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực/ ThS. Nguyễn Nguyệt Nga

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai áp dụng từ năm 2019 – 2020 với nhiều thay đổi đáng kể ở tất cả các môn học, Ngữ văn cũng vậy. Việc chuyển đổi từ chương trình “theo định hướng nội dung” sang chương trình “theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực” sẽ dẫn đến việc giáo viên phải thay đổi nội dung, phương pháp, cách kiểm tra , đánh giá từng môn học. Vì vậy, các cơ sở đào tạo, các trường sư phạm cũng cần phải có sự thay đổi tích cực về mọi mặt. Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi xin có một vài ý kiến đề xuất với Bộ môn ngữ văn, trường Đại học An Giang về học phần ngữ văn địa phương An Giang.

Nguồn trích: Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa Văn hóa Nghệ thuật trường Đại học An Giang năm 2015 – 2016/ 2016, Tr.246 – 252  

 

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ