Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11/ 2018, Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành, đề cập đến nội dung khi thực thi vấn đề bản quyền và quyền tác giả trong hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học và công tác thông tin thư viện ở các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cán bộ giảng viên, sinh viên thực hiện đúng pháp luật, cũng như tôn vinh và bảo hộ sự sáng tạo của các tác giả.

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

  1. Đặc thù quyền tác giả và quyền liên quan trong trường Đại học / Trần Lê Đăng Phương

Tóm tắt: Nôi dung quyền tác giả trong trường đại học có thể được xem là quyền đặc thù của quyền tác giả nói chung, bởi lẽ chủ thể và đối tượng của quyền tác giả này không chỉ đáp ứng được những điều kiện luật định mà còn phải tuân thủ những tiêu chí do nhà trường ban hành. Do đó, việc xác định được những điểm đặc thù của quyền tác giả và quyền liên quan trong trường đại học, thứ nhất là luận cứ khoa học cho việc xây dựng chuẩn mực ứng xử phù hợp với quyền tác giả, thứ hai là có những chính sách phù hợp để bảo vệ loại hình tác phẩm trong trường đại học; từ đó phát huy nội lực và xây dựng được những nét đặc thù riêng của từng trường.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học An Giang, 2016, Số 10, tr. 89-96.

  1. Khám phá và phân tích các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học / Trần Văn Đạt; Võ Văn Thắng; Lê Minh Tuấn Lâm

Tóm tắt: Bài viết này khám phá 4 nguyên tắc của đạo đức nghiên cứu khoa học: (1) tính chân thật; trách nhiệm học thuật, khoa học và nghề nghiệp; tôn trọng quyền, phẩm giá và sự khác biệt của con người; và trách nhiệm đối với xã hội; (2) phân tích 6 chuẩn mực cơ bản của đạo đức nghiên cứu: thực hiện quyền tác giả, ngăn chặn tình trạng đạo văn, bình duyệt đồng đẳng, quản lý dữ liệu, ngăn chặn sự vi phạm đạo đức nghiên cứu, và trân trọng người tham gia nghiên cứu; (3) khuyến nghị những yếu cầu cần thiết để thành lập ủy ban đạo đức ở các trường đại học. 

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học An Giang), 2016, Số 9, tr. 1-9

  1. Xây dựng nguồn tài liệu nội sinh trong trường đại học/ Nguyễn Hồng Sinh; Huỳnh Thị Mỹ Phương

Tóm tắt: Giới thiệu các nội dung cơ bản của việc xây dựng nguồn tài liệu nội sinh trong trường đại học, bao gồm: khái niệm về nguồn tài liệu nội sinh trong trường đại học, giá trị và ý nghĩa, đặc điểm nội dung và hình thức, bản quyền, công nghệ quản lý, bảo quản, chính sách quản lý và phương thức giao nộp, đánh giá, và nhiệm vụ của cán bộ thư viện.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin và Tư liệu, 2013, Số 4, tr. 19-25

  1. Bản quyền trong việc triển khai dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu trong các thư viện khoa học/ Trần Mạnh Tuấn

Tóm tắt: Bài viết cung cấp một số quy định về việc triển khai dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu như sau: hạn chế đến mức cao nhất việc sao chụp tài liệu; hạn chế số lượng bản sao chụp; cần tạo ra sự khác biệt dễ dàng nhận biết được bằng cảm quan giữa bản được chụp và bản chụp; trong cơ cấu để xác định chi phí mà người sử dụng dịch vụ phải thanh toán không có chi phí bản quyền; trên mỗi bản sao chụp, cần thể hiện rõ ràng, chính xác và đầy đủ những thông tin chính liên quan đến việc triển khai dịch vụ và sử dụng dịch vụ.

Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2009, Số 4, tr. 34-39

  1. Vấn đề bản quyền trong thư viện: Thực tiễn ở Anh và Việt Nam/ Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm thực tế của việc quản lý bản quyền trong các thư viện tại Anh và tình hình thực tế tại các thư viện ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2012, Số 5, tr. 33-37

  1. Xây dựng và thực thi chính sách liên quan đến quyền tác giả trong phục vụ thư viện ở Việt Nam / Bùi Loan Thuỳ; Bùi Thu Hằng

Tóm tắt: Tác giả trình bày một số chính sách liên quan đến quyền tác giả (QTG): chính sách về quyền truy cập liên quan đến QTG, chính sách sử dụng các sản phẩm thông tin liên quan đến QTG, chính sách đối với dịch vụ sao chụp, nhân bản tài liệu liên quan đến QTG, chính sách đối với dịch vụ cho thuê và mượn tài liệu liên quan đến QTG, chính sách sử dụng dịch vụ sản xuất sách nói liên quan đến QTG, chính sách đảm bảo an toàn thông tin nhằm hạn chế vi phạm QTG.

Nguồn trích: Tạp chí Thư viện Việt Nam, 2011, Số 6, tr. 26-31

  1. Khai thác nguồn tài liệu nội sinh trong các thư viện trường Đại học, Cao đẳng hiện nay / Đặng Thị Thu Hiền

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề số hóa tài liệu và bản quyền nguồn tài liệu nội sinh tài ở khối các trường đại học, cao đẳng. Đi sâu tìm hiểu các nhóm tài liệu nội sinh, quy trình số hóa tài liệu nội sinh; phần cuối bài viết đề cập đến vấn đề về năng lực cán bộ thư viện trong môi trường số.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục, 2017, Số 11,  tr. 201-203

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

  • Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam)
  • Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1.  Hoạt động sao chụp tác phẩm của tác giả trong hệ thống giáo dục: Thực trạng và một số kiến nghị / Đặng Công Tráng, Lâm Thành Sơn

Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu một cách tổng quan về quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về hoạt động cấp phép sao chép chụp tác phẩm trong hệ thống giáo dục. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho hoạt động này diễn ra hiệu quả, góp phần tuyên truyền giáo dục chấp hành nghiêm các qui định về sao chép các tác phẩm của tác giả đối với hệ thống giáo dục trên cả nước nói chung và sinh viên, giảng viên nói riêng.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, 2017, Số 25

2.  Về quyền photocopy tác phẩm trong môi trường giáo dục / Nguyễn Ngọc Lâm, Lê Thị Nam Giang, Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi mong muốn làm rõ một số vấn đề trong quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền photocopy tác phẩm phục vụ cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong môi trường đào tạo đại học.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học pháp lý, 2007, Số 39

3.  Bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện / Nguyễn Hoàng Quy

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng thi hành chính sách bảo hộ quyển tác giả tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy về cơ bản, hệ thống pháp luật quy đinh về bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam đã tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với các hiệp định và điều ước quốc tế, kích thích khả năng sáng tạo của các tác giả. Công tác cấp bản quyền tác phẩm cũng được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt để có thể đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các tác giả. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tình trạng xâm phạm quyền tác giả ngày càng phức tạp, đặc biệt trong các lĩnh vực như âm nhạc, hội họa, đã có những vụ việc trở thành điểm nóng trong xã hội suốt một thời gian dài. Trên cơ sở phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, bài viết đã đề xuất một số giải pháp về chính sách bản quyền tác giả nhằm đảm bảo hoạt động bảo hộ quyền tác giả được thực hiện hiệu quả, đem lại lợi ích chung cho đất nước. 

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học thương mại, 2016, Số 97, tr. 65-72

4.  Nhận thức của sinh viên khoa sư phạm trường đại học An Giang về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học / Nguyễn Thái Ngọc Hà

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là nâng cao nhận thức của học sinh về bản quyền trong nghiên cứu khoa học. Một cuộc khảo sát gần đây của 303 sinh viên trong khoa sư phạm, Đại học An Giang, cho thấy rằng sinh viên chỉ biết một số yêu cầu cơ bản về bản quyền trong nghiên cứu khoa học, hầu hết sinh viên cảm thấy khó hiểu và không biết cách áp dụng kiến thức về bản quyền vào nghiên cứu của họ. Cụ thể hơn, họ không biết cách trích dẫn một câu đúng cách để tránh đạo văn, hoặc thậm chí họ không biết cách viết tài liệu tham khảo chính xác. Do đó, việc tăng cường các hoạt động giáo dục cho nâng cao nhận thức của sinh viên về bản quyền trong nghiên cứu khoa học là rất cần thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục, 2018, Số 422 (Kì 2), tr. 60-64

5.  Vấn đề quyền tác giả trong hoạt động đào tạo / Đào Quang Chiến

Tóm tắt: Sở hữu trí tuệ, quyền tác giả (QTG) và việc các tác phẩm khoa học, giáo dục được bảo hộ như thế nào đang là vấn đề được giới trí thức và các nhà giáo dục quan tâm. Bài viết này trình bày một số tình huống phát sinh về QTG và các quyền có liên quan, những quy định pháp lý và việc bảo hộ QTG cũng như vấn đề sử dụng các tài liệu tham khảo trong việc biên soạn học liệu như thế nào để tránh được việc vi phạm QTG đối với các nhà giáo dục.

Nguồn trích: Tạp chí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2006, tr. 423-428

6. Nhu cầu về đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học ở Việt Nam / Nguyễn Thị Quế Anh

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới mục tiêu xây dựng nền văn hoá sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các trường  đại học trong việc tạo dựng những yếu tố cần thiết để góp phần tạo ra môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển nền văn hoá SHTT. Trên cơ sở tìm hiểu nhu cầu về đào tạo SHTT dưới các góc độ khác nhau, tác giả đưa ra một số đề xuất về nội dung và thời lượng giảng dạy về SHTT trong các trường đại học ở Việt Nam theo các tiêu chí khác nhau về cấp độ đào tạo cũng như định hướng chuyên môn của người học.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Đại học Kinh tế - Luật, 2008, Số 24, tr. 9-17

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu