1. Tầm quan trọng của khu vực FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam/ ThS. Phạm Thiên Hoàng

Tóm tắt: Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Theo thống kê, khối doanh nghiệp FDI hiện đóng góp khoảng 23,5% tổng đầu tư toàn xã hội (gần 20% GDP), chiếm trên 70% kim ngạch xuất khẩu...Bên cạnh những kết quả đóng góp ghi nhận và Nhà nước đã có những hỗ trợ tích cực trên nhiều phương diện, song hoạt động đầu tư FDI vào Việt Nam thời gian qua còn tồn tại khá nhiều thách thức. Phân tích thực trạng thu hút FDI cũng như những đóng góp của thành phần kinh tế này trong thời gian qua, bài viết gợi ý một số vấn đề về chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 6 – 12

2. Thực trạng chính sách ưu đãi thu hút FDI vào Việt Nam hiện nay/ TS. Đinh Trọng Thắng, TS. Trần Tiến Dũng
Tóm tắt: Các chính sách ưu đãi và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nước ta hiện nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cấp công nghệ, tạo việc làm, giảm bớt bất bình đẳng và các mục tiêu xã hội khác. Để tận dụng tốt hơn dòng vốn FDI cho phát triển kinh tế, tạo ra sự liên kết với các doanh nghiệp trong nước, tác động lan tỏa tích cực hơn và nâng cao giá trị gia tăng cho khu vực kinh tế trong nước, Việt Nam cần hoạch định chính sách ưu đãi thu hút FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 13 – 17

3. Nâng cao chất lượng thu hút FDI vào Việt Nam trong thời gian tới - nhìn từ góc độ thể chế/ TS. Nguyễn Văn Chiến

Tóm tắt: Sau hơn 32 năm đổi mới từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã trở thành một điểm đến, thu hút nhiều dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tính lũy kế đến cuối năm 2018, cả nước có hơn 27.353 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 340 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt khoảng 191,4 tỷ USD, góp phần thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế. Để tiếp tục thu hút nhiều hơn nữa dòng vốn này vào Việt Nam trong thời gian tới, cần có đánh giá cụ thể về thể chế và tiếp tục có những đổi mới cho phù hợp với xu thế mới.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 18 -21

4. Chính sách thuế thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam/ PGS.,TS. Lê Xuân Trường

Tóm tắt: Đầu tư trực tiếp nước ngoài có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế ở hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Để thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), có nhiều loại công cụ chính sách được sử dụng, trong đó có chính sách thuế. Bài viết đánh giá thực trạng chính sách thuế nhằm thu hút doanh nghiệp có vốn FDI tại Việt Nam. Qua đó, chỉ ra những vấn đề đối với chính sách thuế trong điều kiện mới và đề xuất một số khuyến nghị về chính sách nhằm thu hút FDI hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 22 – 26

5. Chính sách tài chính đất đai thu hút FDI phát triển khu kinh tế tổng hợp/ Phạm Minh Hóa

Tóm tắt: Khu kinh tế tổng hợp gồm mô hình khu kinh tế, khu công nghệ cao luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chú trọng. Trong thời gian qua, nhiều cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển khu kinh tế này.
Nhận diện vai trò của chính sách tài chính đất đai đối với phát triển các khu kinh tế tổng hợp, bài viết gợi ý một số giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai các chính sách tài chính đất đai, thu hút hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước, phát triển các khu kinh tế tổng hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 27 – 30

6. Chống chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia và giải pháp đối với Việt Nam/ TS. Phạm Thị Tường Vân

Tóm tắt: Trên thế giới, các công ty xuyên quốc gia nhận ra tầm quan trọng của việc chuyển giá quốc tế như là một yếu tố trong việc lập kế hoạch cho chiến lược kinh doanh và ra quyết định của công ty. Họ nhận thấy chiến lược chuyển giá có thể tiết kiệm đáng kể các khoản thuế bên cạnh việc nâng cao hiệu suất hoạt động và cải thiện dòng tiền. Đây là hoạt động đang phát triển nhanh chóng và ngày càng phức tạp giữa các công ty giao dịch qua biên giới. Bài viết nghiên cứu thực trạng hoạt động chuyển giá của các công ty xuyên quốc gia và đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 31 – 34

7. Kinh nghiệm quốc tế về ưu đãi tài chính thu hút doanh nghiệp FDI/ PGS. TS. Nguyễn Thị Tường Anh

Tóm tắt: Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tăng cường thu hút nguồn vốn FDI thông qua các biện pháp ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài là chính sách luôn được các quốc gia áp dụng. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ưu đãi tài chính thu hút doanh nghiệp FDI, rút ra gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nước ta, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2019, Kỳ I tháng 5 (704), tr. 35 – 38

8. Chiến lược thu hút FDI: Tạo bước đột phá trong kỷ nguyên số/ TS. Mai Việt Anh, ThS. Vũ Bạch Điệp

Tóm tắt: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận cấu thành quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, bối cảnh xung đột thương mại trên thế giới đã, đang tác động mạnh mẽ đến việc điều chỉnh dòng vốn đầu tư của các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Điện tử Tài chính

9. Khơi thông nguồn lực vốn FDI ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị/ Nguyễn Đình Luận

Tóm tắt: Việt Nam đã chịu nhiều ảnh hưởng từ bất ổn kinh tế thế giới, đặc biệt là giai đoạn khủng hoảng tài chính và nợ công (2012-2013) nhưng thành quả của việc thu hút nguồn ngoại lực, nhất là nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Hoạt động này đã tạo thuận lợi cho VN tham gia vào các diễn đàn thế giới và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Bài viết này tác giả tập trung phân tích thực trạng việc thu hút sử dụng nguồn lực FDI, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực này.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển và Hội nhập/ 2015/ Số 24(34), tr. 24 – 30


10. Thu hút FDI vào việt nam - cơ hội và thách thức/ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đỗ Năng Thắng

Tóm tắt: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu, rộng; nhiều hiệp định thương mại và đầu tư thế hệ mới được Việt Nam tham gia ký kết: FTA với Hàn Quốc; Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản; FTA Việt Nam – Chilê; Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA); mới nhất là hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),…Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút FDI vào Việt Nam bền vững là một vấn đề đặt ra cần giải quyết. Trên cơ sở phân tích thực trạng FDI tại Việt Nam trong những năm gần đây, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh mới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế & Quản trị kinh doanh/ 2018, Số 05 (2018), tr. 7 -12

11. Tác động dòng vốn FDI đến tổng mức bán lẻ và hàng hóa dịch vụ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh/ Phạm Duy Linh

Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI lên tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ theo dữ liệu chuỗi thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 05/2015. Điểm nổi bật của nghiên cứu là sử dụng các phương pháp ước lượng như phương pháp bình phương tối thiểu thông thường OLS (Ordinary Least Squares) và phương pháp bình phương tối thiểu tổng thể GLS (Generalised Least Squares) để đánh giá tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI lên tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại TP.HCM với các biến kiểm soát như thu ngân sách địa phương, chi đầu tư, chi thường xuyên, chỉ số giá tiêu dùng, độ mở thương mại. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ và thu hút dòng vốn đầu tư FDI trên địa bàn TP.HCM thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển và Hội nhập/ /2015, Số 25 (35), tr. 84 - 90 

 

 

Tổng hợp:  Võ Hồng Thơ