Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2019), Thư viện xin giới thiệu đến quý bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành, đề cập đến nội dung, ý nghĩa lịch sử trọng đại, nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm quí báu của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Để từ đó, bạn đọc có thể nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước.

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

 1. Cách mạng Tháng Tám thành công – bước ngoặt vĩ đại trong bảo đảm quyền công dân, quyền con người ở Việt Nam / Cao Đức Thái

Tóm tắt: Cách mạng Tháng Tám thành công – sự kiện hiếm có trong lịch sử Việt Nam và nhân loại. Để từ đó, cách mạng Tháng Tám đã tạo tiềm năng to lớn để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, dân tộc – tiền đề quan trọng để đảm bảo quyền công dân, quyền con người.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Quốc phòng, 2019, Số 8,  tr. 58-60

 1. Bàn thêm về vấn đề dự đoán thời cơ, chớp thời cơ tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945Lý Thị Thu Huyền;Đoàn Thị Yến

Tóm tắt: Chiến thắng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã cho thấy sự nhạy bén của đảng; Thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng, nhân dân và lực lượng vũ trang trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc nổi dậy chung để giành chính quyền. Vì vậy, có thể khẳng định, sự chuẩn bị về chính sách và lực lượng, dự đoán chính xác các cơ hội, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đó là một trong những bí mật của nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam về sản xuất Đảng Cộng sản và lãnh đạo cách mạng thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 1945.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2013, Số 3, tr.103-110

 1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dânTrần Đại Quang

Tóm tắt: Sau thắng lợi hào hùng của cuộc Cách mạng Tháng tám, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, chủ tịch Hồ Chí Minh trang trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa - một nhà nước kiểu mới, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa của nhân loại về nhà nước pháp quyền nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản, 2017, Số 891, tr.10-14 

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòaTrần Đình Huỳnh;Lê Thị Thanh  

Tóm tắt: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản, 2016, Số 887, tr.57-62 

 1. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền Việt Nam / Mạch Quang Thắng

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam là sự kết tinh giá trị phổ quát của nhân loại với lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin phù hợp với tình hình Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chú trọng thực hiện Hiến pháp và pháp luật, coi trọng vai trò quản lý của nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân có giá trị to lớn với công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận chính trị, 2018, Số 11, tr. 12-15

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam)
Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và giá trị thực tiễn Nguyễn Mạnh Chủng

Tóm tắt: Đại đoàn kết dân tộc là giá trị tinh thân to lớn, truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. ở thời đại Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống ấy được nâng lên tầm cao mới, đã huy động được sức mạnh của các giai tầng trong xã hội vào Mặt trận Việt Minh và làm lên Cách mạng tháng Tám năm 1945, một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ XX. Giá trị và tầm vóc ảnh hưởng của Cách mạng tháng Tám mãi mãi khắc sâu nơi trái tim các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau như một nguồn sức mạng nội lực của tinh thần - sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin và hy vọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Đại học Khoa học, Đại học Huế), 2016, Số 2, tr.119-128

 1. Vai trò của Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng tám năm 1945Võ Thị Tem

Tóm tắt: Cách mạng tháng Tám năm 1945 gắn liền với Hồ Chí Minh - Người đã giải quyết thành công vấn đề dân tộc; chủ động tập hợp, xây dựng và phát triển lực lượng để tiến hành Tổng khởi nghĩa

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học, 2017, Số 16, tr.43-48 

 1. Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 Đào Văn Đệ

Tóm tắt: Khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lật đổ ách thống trị, phá bỏ xiềng xích nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành quyền về tay nhân dân, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là thắng lợi của đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2017, Số 8, tr.12-15

 1. Phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong cách mạng tháng Tám trong bối cảnh hiện nay Bùi Thu Hà;Vũ Thị Yến 

Tóm tắt: Cách mạng tháng Tám thắng lợi, mở ra bước ngoặt lơn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Thắng lợi đó là kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó nhân tố góp phần rất quan trọng là phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, dựa trên nòng cốt là liên minh công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2017, Số 7, tr.24-26

 1. Việc xác định đúng đắn con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 Nguyễn Thị Nguyệt

Tóm tắt: Cách mạng tháng Tám 1945 thành công là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám là kết quả của cuộc đấu tranh gian khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đi theo con đường cứu nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2017, Số 7, tr. 21-23

 1. Hiến pháp Việt Nam về đảm bảo dân chủ qua các thời kỳ phát triển đất nướcHồ Đức Hiệp

Tóm tắt: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã chiến đấu thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Kể từ cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công cho đến nay Quốc hội đã ban hành 5 bản Hiến pháp. Các bản Hiến pháp ra đời trong bối cảnh và thời điểm lịch sử nhất định, nhằm thể chế hóa đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm hướng đến mục tiêu Xã hội XHCN: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 2017, Số 501, tr. 52-54 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu