1. Nghiên cứu đóng góp của các thành phần kinh tế đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ Phạm Quang Tín

Tóm tắt: Từ sau Đại hội Đảng IV (1986), các chiến lược và chính sách phát triển kinh tế Việt Nam đều ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển khu vực kinh tế nhà nước làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Bài viết cho thấy mức độ đóng góp của thành phần kinh tế nhà nước vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam chưa xứng tầm với mức độ ưu đãi nguồn lực sản xuất, tình trạng lấn át đầu tư và hiệu quả đầu tư thấp ở thành phần kinh tế nhà nước so với các thành phần kinh tế khác ở Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế/ 2018, Số.10, Tr. 11-22

2. Bằng chứng thực nghiệm tác động của niềm tin xã hội đến tăng trưởng kinh tế/ Phạm Đình Long, Lê Văn Thành, Phạm Thị Bích Ngọc

Tóm tắt: Bài viết đánh giá tác động của niềm tin xã hội đến tăng trưởng kinh tế và các kênh truyền dẫn mà thông qua đó niềm tin xã hội tác động đến tăng trưởng kinh tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết khuyến nghị các giải pháp phát huy vai trò của niềm tin xã hội đối với tăng trưởng kinh tế. Số liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Chương trình Khảo sát các giá trị thế giới - WVS, cơ sở dữ liệu WDI, WGI của Ngân hàng Thế giới và được tổng hợp lại dưới dạng trung bình của mỗi giai đoạn 5 năm, với 5 giai đoạn: 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế/ 2018, Số 10, Tr. 30-38

3. Tương quan giữa y tế và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 1990-2016/ Ngô Gia Lương

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, tác giả xây dựng mô hình hồi quy tổng thể các yếu tố y tế có khả năng ảnh hưởng đến GDP đầu người ở Việt Nam dựa trên số liệu thu thập trong giai đoạn 1990-2016. Kết quả cho thấy, các yếu tố tác động đáng kể đến tăng GDP đầu người bao gồm: Chi tiêu cho y tế/GDP và tỷ lệ bác sĩ.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2018, Số 33, Tr.3-6

4. Quy mô chi ngân sách nhà nước hợp lý cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ Vũ Thị Huyền Trang

Tóm tắt: Chính sách tài khóa tác động lên các định hướng phát triển của nền kinh tế thông qua những thay đổi trong chi tiêu chính phủ và thuế khóa. Trong nhiều năm qua, có nhiều nghiên cứu cả về lý thuyết lẫn thực nghiệm, tập trung xem xét, đánh giá vai trò của chi ngân sách tới tăng trưởng và lạm phát ở trong và ngoài nước. Các nhà nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách vẫn tranh luận về vấn đề chi ngân sách nhà nước có vai trò thúc đẩy hay làm chậm tăng trưởng kinh tế. Có bài toán tối ưu nào cho chi tiêu chính phủ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn duy trì được mức lạm phát hợp lý? Có một số quan điểm cho rằng, khi tăng chi tiêu chính phủ quá lớn trong khi hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế nhà nước còn kém, năng suất còn thấp có thể sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế trong tương lai do sự dịch chuyển nguồn lực từ khu vực sản xuất hiệu quả sang kém hiệu quả, đặc biệt ở các nước đang phát triển và chuyển đổi. Vì vậy, việc điều hành chính sách tài khóa, đặc biệt là chính sách chi ở Việt Nam không đạt được hiệu quả như mong muốn do chưa xác định được quy mô hay ngưỡng chi ngân sách nhà nước, quy mô hợp lý cho chi ngân sách nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam/ 2018, Số 3, Tr. 42-52

5. Những vấn đề "nóng" trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2017 và một số khuyến nghị/ Ngô Thắng Lợi

Tóm tắt: Giai đoạn 2011-2017 Việt Nam đã đạt được khá nhiều thành quả kinh tế, tạo cơ sở tốt cho những dự báo tốt đẹp về khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh của cả giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên, bài viết muốn đi sâu vào một khía cạnh ngược lại: Đằng sau những thành quả đạt được là những vấn đề "nóng" đang chi phối khá đậm nét bức tranh tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2011-2017 cả về mặt số lượng và chất lượng, trong đó phải kể đến tính chất đậm nét của mô hình tăng trưởng nhờ vào gia công, sự phụ thuộc lớn của tăng trưởng. Những khoảng tối đó, trên một mức độ nhất định, đã cản trở tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm qua và cần phải có sự đột phá trong những năm tới để có thể đạt được tăng trưởng nhanh, bền vững và hiệu quả cao.
Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội/ 2018, Số 3, Tr. 3-10

6. Bàn thêm về rào cản đối với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và gợi ý chính sách/ Phạm Thị Khanh

Tóm tắt: Việt Nam đang trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh kết quả đã đạt được như tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng trưởng kinh tế bước đầu gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân... đã nảy sinh thách thức mới, khó lường tiềm ẩn nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn so với trình độ phát triển của thế giới. Vì vậy, nắm bắt, hiểu rõ những rào cản đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, tìm ra những giải pháp khắc phục, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững là vấn đề hết sức cần thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Quản lý/ 2018, Số 26, Tr. 17-23

7. Tăng trưởng kinh tế và thay đổi về tầm vóc của trẻ em Việt Nam/ Phạm Minh Thái, Vũ Thị Vân Ngọc

Tóm tắt: Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế và giảm nghèo. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo đầu người đã tăng hơn 20 lần, từ mức chưa tới 100 đô la vào năm 1990 lên khoảng 2.215 đô là vào năm 2016. Tỷ lệ nghèo giảm nhanh chóng từ 58% vào năm 1993 xuống còn 13,5% vào năm 2014 và khoảng 8,58% vào năm 2016, nhờ đó khoảng 40 triệu người Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng nghèo. Kết quả tăng trưởng ấn tượng này giúp Việt Nam từ một trong những nước nghèo nhất châu Á trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp trên thế giới.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương/ 2018, Số 530, Tr.16 - 18

8. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách giải quyết việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Minh Trí

Tóm tắt: Thực trạng và giải pháp thực hiện quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách giải quyết việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 30 năm đổi mới. Tăng trưởng kinh tế theo hướng hiện đại đã góp phần giải quyết việc làm bền vững, đảm bảo sinh kế cho mọi người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Từ sự phân tích thành tựu và hạn chế, đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với chính sách giải quyết việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội/ 2018, Số 07, Tr.43-50

9. Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2017/ Nguyễn Thị Thơm

Tóm tắt: Chất lượng tăng trưởng kinh tế phản ánh bản chất bên trong của quá trình tăng trưởng kinh tế. Tức là phản ánh trạng thái, phương thức, hiệu quả của tăng trưởng kinh tế và khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Bài viết phân tích chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua 7 năm thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở bốn mặt thể hiện trên. Qua đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém của chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011-2017. Từ đó, đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Quản lý/ 2018, Số 25, Tr. 22-27

10. Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - động lực cho tăng trưởng kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh/ Trần Thị Hạnh Dung, Nguyễn Thu Hà

Tóm tắt: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và là động lực của cả nền kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung làm rõ những khó khăn và trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Nhân lực/ 2018, Số 05, Tr.72-78

11. Tác động của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam và những gợi ý về chính sách/ Phạm Thị Khanh

Tóm tắt: Thời gian qua, các hiệp định thương mại tự do đã có những tác động tích cực, tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam tăng cường tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì cần phải có những đánh giá khách quan tác động của hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến nền kinh tế. Bài viết tập trung phân tích bản chất của Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những tác động của nó tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam và đề xuất một số chính sách nhằm phát huy những tác động tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của Hiệp định thương mại tự do trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế của Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Quản lý/ 2017, Số 24, Tr. 10-15

12. Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2018-2020/ Nguyễn Xuân Thắng

Tóm tắt: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2020 từ 6,5%-7% đang là một thách thức đối với kinh tế Việt Nam. Năm 2016, tăng trưởng GDP chỉ đạt 6,21% so với mục tiêu 6,7%. Quý I năm 2017, tăng trưởng thấp chỉ ở mức 5,1% - thấp nhất so với cùng kỳ 2 năm trở lại đây (năm 2015 là 6,12%; năm 2016 là 5,48%). Tăng trưởng quý II dù có cải thiện lên 6,17% những tính chung 6 tháng đầu năm tăng trưởng cũng chỉ ở mức 5,73% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 6,28% của năm 2015. Năm 2017, nếu tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đã đề ra thì khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII sẽ không hoàn thành. Do đó, việc xác định rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho năm 2017 và giai đoạn 2018-2020 là hết sức cấp thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Quản lý/ 2017, Số 22, Tr. 5-14

 

Tổng hợp: Võ Hồng Thơ