Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là những phẩm chất cơ bản trong hệ thống quan điểm đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu mà mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phải rèn luyện, thực hiện trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm nguồn tài liệu trong việc nghiên cứu và học tập về thực hành tiết kiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Thư viện mời các bạn tham khảo các nghiên cứu được tổng hợp từ các tạp chí sau.

TÀI LIỆU IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Tầng 4)

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm/ Trần Thị Minh Tuyết

Tóm tắt: Hồ Chí Minh là lãnh tụ đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức mới của con người Việt Nam. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minhy có sắc thái riêng biệt. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tư tưởng về tiết kiệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm có giá trị khoa học và nhân văn to hớn. Giá trị đó thể hiện rõ nét ở sự giải thích mới của Người về vai trò, nội dung của tiết kiệm, về đối tượng và giải pháp thực hành tiết kiệm. Trong bối cảnh sự lãng phí tràn lan hiện nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm càng trở nên giá trị và mang tính thời sự.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam/ 2017, số 3, tr. 26-32

2. Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/ Lưu Thái Bình

Tóm tắt: Bài viết trình bày vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở học viện chính trị Khu vực I hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận/ 2015, số 229, tr. 14-17

3. Quan điểm của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí/ Nguyễn Lan Anh

Tóm tắt: Bài viết nêu lên 3 nội dung cơ bản của việc tiết kiệm theo quan điểm của Bác: Tiết kiệm sức lao động; Tiết kiệm thời giờ; Tiết kiệm tiền của. Từ các nội dung trên, tác giả nêu lên việc tiết kiệm tại các cơ quan nhà nước hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2015, số 6, tr. 45-47

4. Nâng cao hiệu quả tiết kiệm và thực hành tiết kiệm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh/ Phan Đức Mạnh

Tóm tắt: Bài viết đi vào phân tích 3 vấn đề: Tiết kiệm và thực hành tiết kiệm hình thành từ thực tiễn cuộc sống; Một số nội dung cơ bản của tiết kiệm và thực hành tiết kiệm; Nâng cao hiệu quả tiết kiệm và thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ 2009, số 18, tr.24-26

5. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu theo lời dạy của Bác Hồ/ Cao Duy Hạ 

Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề cần làm của các cấp cơ quan nhà nước để thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu trong tình hình hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Tuyên Giáo / 2009, số 6, tr.10-12

6. Bác Hồ tấm gương thực hành tiết kiệm/ Lê Văn Đính

Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng và tấm gương của Bác về cuộc sống “thanh đạm, thực hành tiết kiệm, chống xa hoa lãng phí” để chúng ta suy ngẫm và học hỏi theo.

Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa nghệ thuật / 2008, số 290, tr.11-13

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://sti.vista.gov.vn/ (Chọn CSDL Công bố KH&CN Việt Nam)

7. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm trong nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay/ Kiều Anh Vũ

Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm để thực hành tiết kiệm phát triển đất nước, đó là phải đẩy lùi nạn tham ô, lãng phí, quan liêu.

Nguồn trích: Tạp chí Sinh hoạt lý luận/ 2012, số 4, tr.23-25

8. Học tập và làm theo lời dạy của bác Hồ về "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu"/ Cao Duy Hạ

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức nhà nước / 2011, số 4, tr.55-57

9. Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm/ Đặng Hằng Thu Phương

Tóm tắt: Bài viết nêu lên một vài mẫu chuyện nhỏ về đức tính tiết kiệm của Bác, từ đó rút kết ra bài học áp dụng vào thực tiễn cuộc sống hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Tổ chức nhà nước / 2008, số 9, tr.11-13

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu/ Văn Thanh Mai 

Tóm tắt: Bài viết nêu lên sự nguy hiểm của tham ô, lãng phí, quan liêu. Nhấn mạnh Ý nghĩa to lớn của tiết kiệm và tiết kiệm sao cho hợp lý.

Nguồn trích: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật / 2008, Số 12, tr.2-5

11. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn hiện nay/ Vũ Thị Nhài 

Nguồn trích: Tạp chí Thương mại / 2008, số 18, tr.3-4

12. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu/ Lê Văn Yên 

Tóm tắt: Bài viết phân tích biểu hiện, bản chất, nội dung nguồn gốc của tham ô, lãng phí, quan liêu. Đồng thời nêu lên giải pháp đẩy lùi nạn tham ô, lãng phí, quan liêu.

Nguồn trích: Tạp chí Hàng hải Việt Nam/ 2008, số 1, tr.6-8