1. Những định hướng về công tác đoàn thể trong giai đoạn 2016 – 2020/ Đại tá, TS. Trần Đăng Kế

Tóm tắt: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua 40 năm xây dựng, trưởng thành có sự đóng góp không nhỏ của các tổ chức đoàn thể Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn và đã đạt được những thành tựu nổi bật mà các tổ chức đoàn thể đã làm được trong thời gian qua. Bên cạnh những ưu điểm trong công tác đoàn thể còn có những khiếm khuyết cần đánh giá đúng để phấn đấu vươn lên và khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

2.Trách nhiệm của đoàn thanh niên trong cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên Lớp Hồ Chí Minh/ Vũ Quang

Tóm tắt: Trong suốt quá trình hoạt động lãnh đạo cách mạng, Đảng đã đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội hậu bị của mình là Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương trước kia và Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh ngày nay. Thông qua thực tiễn đấu tranh cách mạng và lao động sản xuất, Đảng tuyển chọn trong đội hậu bị những phần tử ưu tú nhất để đưa vào Đảng, làm cho Đảng ngày càng lớn mạnh.

3.Công tác phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Huy Phòng

Tóm tắt: Với vai trò là rường cột, chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 88 năm thành lập, tổ chức Đoàn và công tác thanh niên đã có những bước phát triển, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy, là cánh tay phải đắc lực của Đảng, cùng các giai tầng khác thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, kiến thực nước nhà.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam/ 2019, Số 10, Tr.71-79

4.Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên sinh viên trong đoàn thanh niên trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội hiện nay/ Lê Xuân Tú

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa cấp bách đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Chất lượng công tác phát triển Đảng chỉ được nâng cao khi các tổ chức đảng nắm vững và vận dụng đúng đắn các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, quy định của Đảng về công tác này; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng, kết nạp với củng cố, kết nạp với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên, kết nạp với sàng lọc đảng viên. Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội luôn giành sự quan tâm lớn cho công tác phát triển Đảng, nhất là trong đội ngũ đoàn viên sinh viên của Nhà Trường. Đoàn Thanh niên Nhà Trường cũng xác định công tác phát triển Đảng giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động của mình.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường/ 2018, Số 23, Tr. 119 -121

5. Phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay/ Lê Khắc Huy

Tóm tắt: Ở các trường sĩ quan quân đội, lực lượng đoàn viên thanh niên chiếm hơn 75 phần trăm quân số. Đây là lực lượng quan trọng, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ và có vai trò rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua quyết thắng của từng cơ quan đơn vị. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thanh niên "cần phải làm đầu tầu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước. Phải thực hiện khẩu hiệu: đâu Đảng cần thì thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm, những năm qua, Đoàn thanh niên các trường sĩ quan quân đội đã phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện phong trào thi đua và đạt được kết quả tích cực.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2016, Số 8, Tr.82-85

6. Nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Thành phố Thái Nguyên hiện nay = Improving political and ideology education for youngsters of Thai Nguyen city today/ Đinh Thị Huyền Trang

Tóm tắt: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung chủ yếu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên nói chung và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên thành phố Thái Nguyên nói riêng cốt lõi là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lý tưởng chính trị của giai cấp công nhân và của dân tộc, niềm tin vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; bản lĩnh, sự nhạy bén chính trị; vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; cung cấp những thông tin cập nhật về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. . . Những nội dung chủ yếu này chính là mục đích hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu của đoàn thanh niên, Hội liên hiệp thanh niên và hội sinh viên. Xuất phát từ yêu cầu khách quan đó việc phát huy vai trò của đoàn thanh niên, Hội Liên Hiệp Thanh niên và Hội sinh viên đóng vai trò quan trọng, hiệu quả, đặc biệt là một giải pháp then chốt nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên thành phố Thái Nguyên nói riêng.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Giáo dục/ 2020, Số 3, Tr.178-184

7. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thị Mai Hương

Tóm tắt: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là đội quân xung kích trong mọi hoạt động cách mạng cả thời kỳ đấu tranh giành chính quyền lẫn kiến thiết đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:...Thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, đâu cần thành niên có đâu khó có thanh niên... để phát huy tốt vai trò của thanh niên, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, đường lối, chính sách nhằm tạo điều kiện, môi trường cho thanh niên phát huy mọi khả năng, năng lực, tham gia một cách tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận/ 2017, Số 4, Tr.38-41

8. Xây dựng đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành tựu qua 30 năm đổi mới (1986-2016)/ Ngô Thị Khánh

Tóm tắt: Xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS). Qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2016), Đảng đã lãnh đạo xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là đội dự bị của Đảng.

Nguồn trích: Tạp chí Lịch sử Đảng/ 2016, Số 3, Tr.63-68

9. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo dục, bồi dưỡng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng hiện nay/ Hoàng Văn Hòa

Tóm tắt: Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên; tổ chức, hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đoàn đã tập hợp được đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đó có nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Nguồn trích: Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội/ 2020, Số 07, Tr.68 - 74

10. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với 10 năm thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW của bàn chấp hành trung ương Đảng khóa X về công tác thanh niên/ Lê Quốc Phòng

Tóm tắt: Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, sức mạng của thanh niên luôn cần được phát huy và Đảng, nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc...

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2018, Số 913, Tr.79-84

11.Ứng dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá trong việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về phong trào đoàn thanh niên tại Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp/ Lê Ngọc Diệp

Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung về việc phân tích và đánh giá mức độ hài hòng của sinh viên (SV) đối với phong trào Đoàn thanh niên (ĐTN) tại Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp Đồng Nai (PH ĐHLN). Kết quả phân tích nhân tố khám phá (Exporatory Factor Analysis – EFA) cho việc điều tra 200 đối tượng là SV (từ năm thứ nhất đến năm thứ 3 hệ chính quy) đang học tập tại PH ĐHLN đã chỉ ra các nhân tố: (1): Sự hỗ trợ của nhà trường/khoa, (2): Nội dung, chương trình, (3): Năng lực của cán bộ Đoàn có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của SV về phong trào ĐTN tại PH ĐHLN. Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc (Sự hài lòng) và các biến độc lập được thể hiện trong phương trình hồi quy: HL = -1,061E-16 + 0,418*NALUC + 0,447*ND + 0,462*HOTRO. Dựa vào kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng và phân tích nguyên nhân, một số giải pháp đã được đề xuất nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động ĐTN tại PH ĐHLN nói riêng và các trường đại học, cao đẳng nói chung. Các giải pháp này bao gồm: (1) Cần có sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn từ phía nhà trường/ Khoa chuyên môn; (2) Chú trọng nhiều hơn đến nội dung và chất lượng của các chương trình, hoạt động; (3) Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ Đoàn.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp/ 2019, Số 6, Tr.137-145

12. Giáo dục tư tưởng, lối sống cho sinh viên tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội/ Nguyễn Thị Vân Khánh, Trần Hữu Hạnh

Tóm tắt: Trường đại học là đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Với ý nghĩa đó, mục tiêu đào tạo không chỉ là bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, mà còn có trách nhiệm tạo ra môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, lối sống cho sinh viên. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên của trường có vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo này nhằm tạo ra lớp sinh viên 5 tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt. Đó là thế hệ người lao động có năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn trích: Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ/ 2019, Số 4, Tr.97-102

13. Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn Thanh niên hiện nay/ Mạch Quang Thắng

Tóm tắt: Học tập Hồ Chí Minh là học tập một cách toàn diện cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Trong quá trình học tập đó, cần chú ý vận dụng và phát triển vào điều kiện cụ thể của từng lúc, từng nơi phù hợp với từng đối tượng. Đối với đội ngũ cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng vậy, không nên và không thể vận dụng một cách cứng nhắc, mà phải vận dụng một cách sát hợp và phải luôn được bổ sung, phát triển vào trong từng chương trình hành động của từng giai đoạn.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông/ 2017, Số 3, Tr.10-15

14. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao tính tiên phong, sáng tạo trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh/ Lê Quốc Phong

Tóm tắt: Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn chiến lược đã rất quan tâm, chăm sóc và đánh giá đúng đắn vai trò của thanh niên và công tác thanh niên, xác định xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Vì vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên trong từng thời kỳ lịch sử nhằm nâng cao tính tiên phong, sáng tạo của tổ chức đoàn là nhiệm vụ rất quan trọng.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2016, Số 888, Tr.23-28

15. Vai trò của đoàn thanh niên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trong tổ chức, triển khai mô hình câu lạc bộ ngoại khóa nhằm tuyên truyền, tập hợp và giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới / Nguyễn Hữu Hùng

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong thanh niên. Tổ chức mô hình các câu lạc bộ ngoại khóa nhằm tuyên truyền, tập hợp, giáo dục đoàn viên thanh niên giai đoạn mới, giúp thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao/ 2019, Số 1, Tr. 66 - 68

16.Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh/ Ngô Thị Khánh

Tóm tắt: Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên còn bộc lộ một số hạn chế. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vai trò của tổ chức Đoàn; đông thời phát huy vai trò chủ thể, chủ động của Đoàn Thanh niên trong đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội; quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp...

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2019, Số 11, Tr.71 - 77

17.Chính sách Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng bạn trẻ khởi nghiệp: Bài học thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh = Policy of Ho Chi Minh Communist Youth Union for the young entrepreneurs start up: Practical lessons in Ho Chi Minh City/ Nguyễn Thị Hoàng Yến, Mai Ngọc Khương

Tóm tắt: Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những môi trường khởi nghiệp năng động nhất cả nước từ nhiều thập niên trở lại đây với rất nhiều thương hiệu quốc gia được hình thành, như: Bút bi Thiên Long, Gạch Đồng Tâm, Bánh kẹo Kinh Đô,... Kế thừa và phát huy thành quả mang tính chất nền tảng từ những sáng kiến hỗ trợ vốn cho thanh niên vươn lên làm kinh tế trong giai đoạn của những năm 2000, đến nay, hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã đi vào chiều sâu, tập trung chuyên môn và có nhiều mô hình, sáng kiến, chương trình hỗ trợ đổi mới, sáng tạo hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Để các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ngày càng hiệu quả và đến được với nhiều thanh niên hơn nữa, thì yêu cầu xây dựng một chính sách thực sự hiệu quả, phù hợp để Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn trẻ khởi nghiệp là vô cùng cần thiết và cần phải làm ngay và làm cho thật tốt. Bài nghiên cứu sẽ phân tích rõ về nội dung của chính sách này tại Thành phố và đề ra một số nhóm giải pháp để tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Công thương/ 2018, Số 9, Tr.185-189

18.Giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong các trường đại học hiện nay/ Lê Công Nghĩa

Tóm tắt: Đạo đức, lối sống là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng quyết định chất lượng của đội ngũ cán bộ Đoàn trong các trường đại học - môi trường cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao. Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ này là điều rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Bài viết góp phần làm rõ vai trò, thực trạng đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong các trường đại học hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam/ 2019, Số 17, Tr.32-36

19. Gặp gỡ bí thư chi bộ sinh viên/ Bảo Yến

Tóm tắt: Đại biểu duy nhất cho Thanh niên Thủ đô tham dự Đại hội thi đua yêu nước TP. Hà Nội 2010-2015 là Nguyễn Ngọc Trâm, cô gái sinh năm 1994, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân giỏi giang, năng động. Không chỉ được biết đến với thành tích học tập đang nể, Ngọc Trâm còn được biết đến là một "thủ lĩnh trẻ" - một bí thư chi bộ sinh viên đầy nhiệt huyết. Ngọc Trâm là đảng viên trẻ tiêu biểu, sinh viên có thành tích xuát sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của TP. Hà Nội... Phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc trò chuyện với Ngọc Trâm.

Nguồn trích: Tạp chí Xây dựng Đảng/ 2016, Số 10, Tr.53-55

20. Những khó khăn, thách thức đối với tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay/ Phạm Ngọc Lợi

Tóm tắt: Trong những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh có nhiều thuận lợi, đạt được nhiều kết quả tích cực, dược Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố ghi nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, công tác Đoàn của Thành phố cũng gặp phải nhiều khó khăn, thử thách mới do những biến đổi nhanh chóng trong dời sống kinh tế, xã hội. Nhu cầu của thanh niên ngày càng đa dạng cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... dẫn đến sự lúng túng trong việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động của các tổ chức Đoàn trên địa bàn Thành phố. Bài viết đưa ra một số giải pháp giúp Đoàn Thanh niên khắc phục được những khó khăn, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với thanh thiếu nhi và đất nước.

Nguồn trích: Tạp chí Phát triển Nhân lực/ 2019, Số 04, Tr.38 - 42

21. Ý thức trách nhiệm của thanh niên qua thực tế công tác Đoàn tại Đà Nẵng / Trương Diệu Hải Anh

Tóm tắt: Nhận thức của thanh niên thành phố Đà Nẵng năm 2012 với mục đích nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cảu đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của họ đối với bản thân, gia đình, xã hội. Một số đoàn viên thanh niên chưa hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Đoàn, vẫn còn thờ ơ trước các hoạt động xã hội, sống thiếu trách nhiệm với bản thân. Song phần lớn đoàn viên thanh niên đã có ý thức hơn về vai trò của mình đối với tổ chức Đoàn, với các hoạt động xã hội đền ơn đáp nghĩa... thể hiện trách nhiệm của bản thân, muốn cống hiến sức mình vào sự nghiệp kinh tế, chính trị, xã hội nước nhà.

Nguồn trích: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình & giới/ 2014, Số 3, Tr.77-82

22.Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên, công tác Đoàn = Ho Chi Minh community youth union university of science - Thai Nguyen university learning and applying Ho Chi Minh's thought on youth, union works/ Ngô Thị Quang, Cao Thị Phương Nhung

Tóm tắt: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu làm chủ trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc khó khăn, gian khổ đòi hỏi sự hy sinh, cống hiến và sáng tạo. Ngay từ ngày khi chuẩn bị lực lượng cho cách mạng Việt Nam đến mọi giai đoạn phát triển về sau của đất nước, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh rằng: Phải đặc biệt chú trọng tới thanh niên và tổ chức hoạt động của họ - Đoàn Thanh niên. Hiểu đúng tầm quan trọng của thanh niên, những năm qua Đoàn Thanh niên trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên đã không ngừng thực hiện nhiều phong trào, nhiều hoạt động, một mặt tạo sân chơi bổ ích phát triển tài năng cho các em sinh viên, mặt khác quan tâm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần để các em yên tâm học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, vì cuộc sống hạnh phúc, vì đất nước phồn vinh.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên/ 2018, Số 15, Tr.21-27