1.Xây dựng Đảng bộ các trường sĩ quan quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Đức Nhuận

Tóm tắt: Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội có nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động mà trọng tâm là xây dựng trường sĩ quan vững mạnh toàn diện. Để đáp ứng nhiệm vụ trên, bài viết nêu một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ các trường sĩ quan Quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2021, Số CD03, Tr.20 - 26

2.Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và xây dựng Đảng qua 35 năm đổi mới/ Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thị Hoa

Tóm tắt: Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X III (26-1-2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong đó nêu bật 5 bài học kinh nghiệm quý báu sau 35 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII. Bài viết tập trung phân tích làm rõ nội dung chủ yếu những bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2021, Số 03, Tr.16 – 23

3.Công tác xây dựng Đảng góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020/ Trần Việt Bắc, Tô Thị Linh

Tóm tắt: Trong môi trường quốc tế nhiều biến động, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới thông qua việc ký kết nhiều hiệp định thương mại song phương và đa phương quan trọng, tác động lớn đến nền kinh tế nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương và Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước luôn có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và công tác cán bộ cúa Ngân hàng Trung ương. Nhờ đó, công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nguồn trích: Tạp chí Ngân hàng/ 2021, Số 3-4, Tr.63-68

4.Xây dựng ý thức hệ của đảng cầm quyền ở một số nước tư bản hiện nay = Build up the ideology of the ruling party in some current capitalist countries/ Nguyễn Trọng Bình

Tóm tắt: Cốt lõi của ý thức hệ chính trị của đảng cầm quyền là nền tảng tư tưởng. Với tư cách là “linh hồn” của đảng cầm quyền, ý thức hệ có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng, chi phối toàn bộ hoạt động của đảng cầm quyền, cũng là yếu tố then chốt để củng cố địa vị cầm quyền của đảng cầm quyền. Chính vì lẽ đó, đối với bất cứ đảng cầm quyền nào, bảo vệ và phát triển ý thức hệ chính trị là một nhu cầu tự thân, đồng thời cũng là một trong những nội dung quan trọng của xây dựng đảng. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị thì những biện pháp về xây dựng ý thức hệ của đảng cầm quyền ở một số nước tư bản có ý nghĩa tham khảo nhất định.

Nguồn trích: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội/ 2020, Số 8, Tr.11-18

5. Một số vấn đề có tính quy luật trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam/ Nguyễn Viết Thông

Tóm tắt: Bài viết làm rõ các nội dung: i) Không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng; ii) Tính quy luật trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; iii) Thực trạng công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; iv) Tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng.
Nguồn trích: Thông tin Khoa học Xã hội/ 2020, Số 8, Tr.3-10, 57

6. Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh = Building a transparent and strong Party in higher education institutions in the following of Ho Chi Minh’s ideology, morality and style/ Ngọ Văn Nhân

Tóm tắt: Xuất phát từ yêu cầu học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bài viết phân tích, làm rõ khái niệm, nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ đó đề xuất các tiêu chí cụ thể vê xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tại các cơ sở giáo dục đại học ở nước ta hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Nội vụ/ 2020, Số 36, Tr.4-10

7. Một số vấn đề về nâng tầm tổng kết công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII để bổ sung, phát triển lý luận xây dựng Đảng/ Trần Quốc Vượng

Tóm tắt: Tổng kết là một nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ để đánh giá khách quan những việc đã làm, mà còn đúc kết những bài học kinh nghiệm có giá trị chỉ đạo thực tiễn và bổ sung, phát triển lý luận. Qua mỗi nhiệm kỳ đại hội, Đảng ta lại có bước phát triển mới về lý luận, trong đó có lý luận về công tác xây dựng Đảng, trên cơ sở đẩy mạnh tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, lấy thực tiễn để kiểm nghiệm những nhận thức mới, bác bỏ những nhận thức sai lầm, loại bỏ những nhận thức lạc hậu đã bị thực tiễn vượt qua.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2020, Số 955, Tr.3 – 10

8. Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh chống tiêu cực trong công tác cán bộ - vận dụng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay/ Trần Thị Minh Tuyết

Tóm tắt: Với tầm nhìn của một trí tuệ lớn và sự trải nghiệm thực tiễn phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ mà còn hết sức nhạy cảm trong việc nhận diện những căn bệnh tiềm ẩn trong công tác cán bộ. Sau hơn nửa thế kỷ, sự cảnh báo của Người trở nên “nóng" hơn bao giờ hết, bởi bên cạnh những thành tựu quan trọng đạt được, công tác cán bộ hiện nay vẫn còn những căn bệnh cũ và thậm chí mắc thêm một số bệnh mới với những biểu hiện đáng lo ngại. Do đó, đấu tranh, đẩy lùi các căn bệnh trong công tác cán bộ để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ cấp thiết.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2020, Số 955, Tr.30 – 35

9. Những kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới đất nước/ Trần Khắc Việt

Tóm tắt: Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, 35 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước là thời kỳ Đảng phải giải quyết những nhiệm vụ lịch sử chưa từng có, nhất là phải vượt qua thời điểm mang tính sống còn sau khi xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Trước sứ mệnh lịch sử mới, công tác xây dựng Đảng đã có những đổi mới, chỉnh đốn sâu rộng để đáp ứng những đòi hỏi mới, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là minh chứng hùng hôn cho những thành tựu của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong suốt 35 năm qua. Từ thực tiễn thành công và những hạn chế, khuyết điểm của quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hơn một phần ba thế kỷ qua có thể đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý giá.

Nguồn trích: Tạp chí Cộng sản/ 2020, Số 956, Tr.38 – 42

10.Tư tưởng V.I.Lênin về xây dựng chính đảng kiểu mới và sự vận dụng vào thực tiễn Việt Nam/ Phạm Văn Linh

Tóm tắt: Tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng chính đảng kiểu mới - chính đảng cách = mạng của giai cấp công nhân, vẫn còn nguyên giá trị về tính lý luận, tính tổ chức, tính chiến đấu... trong thời đại ngày nay. Do vậy, việc vận dụng tư tưởng V.I.Lênin vào xây dựng chính Đảng cách mạng ở nước ta trong quá trình đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ động hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư là rất cần thiết. Bài viết luận giải các giá trị bền vững trong tư tưởng của V.I.Lênin về xây dựng Đảng và sự vận dụng sáng tạo ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Chủ nghĩa Xã hội Lý luận và Thực tiễn/ 2020, Số 02, Tr.14 – 19

11. Xây dựng, chỉnh đốn đảng theo Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh - vấn đề phẩm chất cán bộ, đảng viên hiện nay/ Nguyễn Khoa Huy

Tóm tắt: Trong suốt 90 năm (1930-2020), Đảng Cộng sản Việt Nam với những cán bộ, đảng viên ưu tú đã lãnh đạo nhân dân, đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tuy nhiên, dưới tác động của cơ chế thị trường hiện nay, bên cạnh những cán bộ, đảng viên gương mẫu, vẫn có một số người bị tha hoá. Từ thực trạng trên, với các tư liệu thu thập được, sử dụng phương pháp phân tích và so sánh thì tác giả đưa ra một số giải pháp cơ bản. Bài viết không chỉ góp phần nâng cao phẩm chất cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như xây dựng Đảng vững mạnh mà còn tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học (Đại học Đồng Tháp)/ 2020, Số 6, Tr.25-31

12.Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giá trị hiện nay/ Trịnh Quốc Việt

Tóm tắt: Trong di sản đồ sộ mà Hồ Chí Minh để lại cho cách mạng Việt Nam, Di chúc là một trong những tài liệu đặc biệt quan trọng. Trong đó, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nội dung quan trọng hàng đầu, nhằm xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng về yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đến nay, nội dung bản Di chúc nói chung và vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận/ 2019, Số 291, Tr.3-9

13. Đồng chí Trần Phú với công tác xây dựng Đảng trong những năm đầu thành lập/ Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hương Trà

Tóm tắt: Sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, mặc dù chỉ trong thời gian gần một năm (1930-1931), nhưng với nhiệt huyết cách mạng, với bản lĩnh và ý chí kiên cường của người cộng sản, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp quan trọng vào việc xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở; được Đảng tín nhiệm phân công soạn thảo Luận cương chính trị - một Cương lĩnh chính trị của Đảng, góp phần định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị/ 2019, Số 5, Tr.89 - 94

14. Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Vũ Thị Thanh Xuân, Võ Thị Thu Hiền

Tóm tắt: Trong tác phẩm “Đường Cách mệnh” (năm 1927), Hồ Chí Minh chỉ rõ, điều kiện tiên quyết đưa cách mạng đến thành công “trước hết phải có đảng cách mệnh... Đảng có vững cách mệnh mới thành công”(1). Trước khi đi xa, trong "Di chúc", Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng ", Đây là một trong những yêu cầu khách quan, là điều kiện đầu tiên để Đảng giữ vững vị thế đảng cầm quyền, với trọng trách là người cầm lái, người dẫn đường, đưa cách mạng Việt Nam đến bên bờ thắng lợi. Xây dựng Đảng là vấn đề lớn, thường xuyên được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm kể từ ngày ra đời cho đến nay.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2020, Số 09, Tr.22 – 25

15. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới/ Nguyễn Xuân Thắng

Tóm tắt: Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng nhất định ngày càng trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh”, lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguồn trích: Tạp chí Khoa học Chính trị/ 2020, Số 10, Tr.3 - 8