Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với tư cách vừa là điểm xuất phát, vừa là mục tiêu giải phóng, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam / TS. Võ Văn Hải Tóm tắt: Trong tư tưởng Hồ Chí...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 – 2013, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2015/ Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kết quả đạt được không chỉ ở việc...

Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014: Nhìn từ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ/ PGS. TS. Đào Văn Hùng Tóm tắt: Khép lại quý I/2014, bên cạnh một số điểm sáng như: chỉ số giá tiêu dùng...

Vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc Tóm tắt: Vai trò lãnh đạo của...

Đạo đức kinh doanh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam / PGS.TS. Phạm Văn Đức Tóm tắt: Đạo đức kinh doanh (ĐĐKD) là việc thực hiện các trách nhiệm mang tính ĐĐKD và quyền lợi...

  Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ: Những vấn đề đặt ra/ TS. Bùi Tiến Dũng  Tóm tắt: Nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học và công nghệ nói...

                    Sớm “gỡ” những vướng mắc trong thu hút FDI/ Vũ Thị Bích Ngọc Tóm tắt: Hiện nay, việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong khu vực rất gay...

TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG / SỐ 96 (THÁNG 3 - 2014) Nghiên cứu hiệu ứng các ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Trầm Thị Xuân Hương, Trần Thị Mộng Tuyết, Nguyễn Phúc...

  TẠP CHÍ DU LỊCH VIỆT NAM / SỐ 04 - 2012   Sử dụng năng lượng mặt trời trong du lịch / Trang Lê Tóm tắt: Sử dụng năng lượng mặt trời như ­ một giải pháp thay thế những nguồn tài...

    Ngày 28/3/2014 vừa qua, đại diện Ban Giám đốc Thư viện Đại học An Giang đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ XII của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về...