Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ: Những vấn đề đặt ra/ TS. Bùi Tiến Dũng  Tóm tắt: Nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học và công nghệ nói...

                    Sớm “gỡ” những vướng mắc trong thu hút FDI/ Vũ Thị Bích Ngọc Tóm tắt: Hiện nay, việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong khu vực rất gay...

TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG / SỐ 96 (THÁNG 3 - 2014) Nghiên cứu hiệu ứng các ngày trong tuần trên thị trường chứng khoán Việt Nam/ Trầm Thị Xuân Hương, Trần Thị Mộng Tuyết, Nguyễn Phúc...

  TẠP CHÍ DU LỊCH VIỆT NAM / SỐ 04 - 2012   Sử dụng năng lượng mặt trời trong du lịch / Trang Lê Tóm tắt: Sử dụng năng lượng mặt trời như ­ một giải pháp thay thế những nguồn tài...

    Ngày 28/3/2014 vừa qua, đại diện Ban Giám đốc Thư viện Đại học An Giang đã tham dự Hội nghị thường niên lần thứ XII của Liên hiệp Thư viện Việt Nam về...

  TẠP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN/ SỐ 1 – 2014 1. Nghiên cứu nhu cầu hợp tác kinh tế của nông hộ đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Thắng, Lã Sơn Ka. Tóm tắt: Nghiên cứu...

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH/ SỐ 1(591)/ 2014 1. Nhìn lại năm tài khóa 2013 và những vấn đề đặt ra cho năm 2014/ TS. Vũ Sỹ Cường Tóm tắt: Cùng với quyết tâm cao độ của Chính phủ, Bộ Tài chính,...

CHUYÊN ĐỀ "TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020"   TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KINH TẾ/ (SỐ 278) THÁNG 12/2013 1. Thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện/ Trương...

KHỐI NGÀNH NÔNG NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG   Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn / Số 21 Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn / Số 22 Tạp Chí Tài Nguyên Và Môi...

KHỐI NGÀNH NÔNG NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG   Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn / Số 19 Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn / Số 20 Tạp Chí Tài Nguyên Và Môi Trường...