Phương pháp và thủ tục áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Việt Nam đối với các hành vi quản trị lợi nhuận/ TS. Đường Nguyễn Hưng, CPA. Phạm Kim Ngọc Tóm...

20 phát triển nông nghiệp – nông thôn vùng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) – An Giang và định hướng phát triển / Đoàn Ngọc Phả Tóm tắt: Bài viết trình bày những chủ trương, giải pháp lớn thúc...

Kế toán quản trị và phân tích cơ hội kinh doanh/ ThS. Nguyễn Quốc Hưng Tóm tắt: Bài viết giới thiệu chức năng của kế toán quản trị, đồng thời đưa ra các yếu tố quyết định sự thành công hay...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người với tư cách vừa là điểm xuất phát, vừa là mục tiêu giải phóng, vừa là động lực của cách mạng Việt Nam / TS. Võ Văn Hải Tóm tắt: Trong tư tưởng Hồ Chí...

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước 2011 – 2013, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2015/ Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tóm tắt: Bài viết giới thiệu kết quả đạt được không chỉ ở việc...

Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014: Nhìn từ chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ/ PGS. TS. Đào Văn Hùng Tóm tắt: Khép lại quý I/2014, bên cạnh một số điểm sáng như: chỉ số giá tiêu dùng...

Vai trò lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ / PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc Tóm tắt: Vai trò lãnh đạo của...

Đạo đức kinh doanh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của Việt Nam / PGS.TS. Phạm Văn Đức Tóm tắt: Đạo đức kinh doanh (ĐĐKD) là việc thực hiện các trách nhiệm mang tính ĐĐKD và quyền lợi...

  Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ: Những vấn đề đặt ra/ TS. Bùi Tiến Dũng  Tóm tắt: Nguồn ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học và công nghệ nói...

                    Sớm “gỡ” những vướng mắc trong thu hút FDI/ Vũ Thị Bích Ngọc Tóm tắt: Hiện nay, việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong khu vực rất gay...