Thực hiện Kế hoạch số 1147/KH-ĐHAG ngày 13/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Kỹ năng thông tin cơ bản”, Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký tham dự báo cáo chuyên đề “Kỹ năng thông tin cơ bản” như sau:

1. Đối tượng tham gia

Sinh viên đã đăng ký sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao năm học 2018-2019.

2. Nội dung báo cáo

  • Giới thiệu các nguồn tài nguyên phục vụ cho học tập, đặc biệt là các tài liệu chuyên ngành tại Thư viện.
  • Giới thiệu Kỹ năng thông tin và tầm quan trọng của Kỹ năng thông tin trong học tập.
  • Xây dựng chiến lược tìm kiếm thông tin hiệu quả: Xác định từ khoá, sử dụng các toán tử, xác định nguồn tin, đánh giá kết quả.
  • Hướng dẫn thực hành tìm kiếm các nguồn tài liệu in tại Thư viện: Sách, giáo trình, tạp chí chuyên ngành
  • Hướng dẫn thực hành tìm kiếm các nguồn tài liệu điện tử tại Thư viện: Tài liệu nội sinh Dpace, Bộ sưu tập số, Cơ sở dữ liệu điện tử…

3. Thời gian tổ chức

Từ thứ Hai đến thứ Sáu từ ngày 17/9/2018 đến ngày 17/10/2018.

  • Buổi sáng: Từ 9 giờ 30 phút – 11 giờ.
  • Buổi chiều: Từ 3 giờ 30 phút – 5 giờ.

4. Hình thức đăng ký:

Đăng ký theo lớp hoặc nhóm và đăng ký 01 buổi học trong thời gian tổ chức như trên (lịch học)

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. gồm các thông tin: Tên lớp, Số lượng sinh viên, Thời gian học).
  • Điện thoại: 0989.725214 (cô Trương Ngọc Mai Anh).

5. Địa điểm học:

Phòng chuyên đề, Tầng 5 - Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm.