Chi tiết thông báo và danh sách bạn đọc được chuyển tiếp sử dụng dịch vụ Thư viện nâng cao năm học 2018 - 2019 (xem file đính kèm)

Các lớp lập danh sách đăng ký (theo mẫu) và nộp tiền tại Phòng Kế hoạch & Tài vụ.