Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-ĐHAG ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc ban hành “Quy định sử dụng Thư viện”;

Căn cứ vào số lượt sử dụng Thư viện của bạn đọc từ 01/9/2017 đến 30/9/2018;

Căn cứ vào sự đóng góp của các sinh viên tình nguyện tại Thư viện trong năm học 2017-2018,

Thư viện Trường Đại học An Giang thông báo:

Các bạn đọc sau (danh sách đính kèm) được ghi nhận là Bạn đọc thân thiết của Thư viện kể từ ngày 08/10/2018 đến 07/10/2019.

Quyền lợi của Bạn đọc thân thiết:

-  Được tăng số lượng và thời hạn mượn tài liệu:

+ Số lượng tài liệu được mượn: 20 tài liệu;

+ Thời hạn: 30 ngày;

+ Gia hạn: 15 ngày.

Không bị khóa tài khoản khi trả tài liệu trễ hạn lần 1, lần 2.
Được cộng điểm rèn luyện 2 điểm/học kỳ đối với bạn đọc là sinh viên (trừ các trường hợp sinh viên tình nguyện được ghi nhận Bạn đọc thân thiết).

Chi tiết vui lòng liên hệ: Cô Trương Ngọc Mai Anh, Tổ trưởng Tổ Phục vụ bạn đọc (ĐT:0989.725214).

Thông báo về việc xác nhận bạn đọc thân thiết 2018-2019 (xem chi tiết

Danh sách bạn đọc thân thiết 2018-2019 (xem chi tiết)