Thư viện xin thông báo danh sách cộng điểm rèn luyện cho các bạn sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện tại Thư viện năm học 2018-2019 như sau:

 STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

ĐIỂM CỘNG

1

DCT153741

Đào Thị Ngọc Giàu

DH16CT

14đ

2

DCT153743

Đỗ Thị Thúy Huỳnh

DH16CT

3

DPN163559

Phạm Thị Thu Hương

DH17PN

4đ+4đ

4

DTP163681

Ngô Thị Mỹ Hảo

DH17TP

9đ+6đ

5

DGT160235

Nguyễn Thị Huỳnh Giao

DH17GT1

6

DKQ161655

Phạm Thị Huyền Trân

DH17KQ

7

DHH170349

Nguyễn Thị Của

DH18HH

8

DHH170364

Trương Thị Thiên Thanh

DH18HH

9

DTA176105

Lê Thị Thúy Huỳnh

DH18TA

10

DTA176087

Nguyễn Ngọc Minh Châu

DH18TA

11

DTA176109

Bùi Ngọc Khang

DH18TA

12

DTA176107

Lê Thị Hương

DH18TA

13

DAV176045

Hồ Huỳnh Ánh Như

DH18AV

14

DAV176039

Nguyễn Thị Trúc Ly

DH18AV

15

DAV176042

Hà Thị Thúy Ngân

DH18AV

12đ+9đ

16

DAV176034

Lâm Thị Thúy Kiều

DH18AV

17

DAV176046

Trần Thị Quỳnh Như

DH18AV

18

DAV176076

Nguyễn Võ Trúc Viên

DH18AV

19

DAV176062

Nèang Chanh Thươnl

DH18AV

20

DVN176659

Phan Huyền Trân

DH18VN

5đ+4đ

21

DQT171880

Cao Thị Thủy Tiên

DH18QT1

22

DTO170725

Nguyễn Thị Anh Thư

DH18TO

23

DTO170720

Trương Nhi Nữ

DH18TO

24

DKT171628

Võ Thị Thúy Nhi

DH18KT

25

DQM175324

Nguyễn Trường Thuận

DH18QM

11đ

26

CMN160138

Phạm Thị Thùy Dương

CD41MN

27

DAV187042

Huỳnh Thị Thanh Nhi

DH19AV

28

DAV187040

Lại Phạm Thu Ngân

DH19AV

29

DAV187020

Phan Tuyết Cương

DH19AV

30

DAV187021

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

DH19AV

31

DCN182597

Néang Ry

DH19CN

32

DKQ181235

Nguyễn Phan Bích Điền

DH19KQ

33

DHH180195

Lê Nguyễn Thanh Huy

DH19HH

34

DTH185295

Hồ Vương Trung Kiên

DH19TH1

35

DTH185458

Nguyễn Văn Hùm

DH19TH1

36

DTH185311

Nguyễn Hữu Lợi

DH19TH1

37

DTH185326

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

DH19TH2

8đ+5đ

38

DLU184043

Huỳnh Tiểu Ngọc

DH19LU1

39

DLU183979

Nguyễn Trung Hiếu

DH19LU1

40

DLU183950

Huỳnh Lê Thảo Anh

DH19LU2

41

DLU184018

Phan Huỳnh Loan

DH19LU2

42

DLU183954

Nguyễn Thị Mỹ Anh

DH19LU2

43

DLU184144

Dương Thảo Vy

DH19LU2

44

DLU184128

Trần Lâm Băng Tuyền

DH19LU2

45

DLU184046

Huỳnh Thị Ý Nhi

DH19LU2

46

DLU184040

Trương Thị Tuyết Ngân

DH19LU2

47

DQT181838

Trương Thị Kim Yến

DH19QT1

48

DQT181680

Nguyễn Hồng Diện

DH19QT1

49

DQT181772

Võ Thị Huỳnh Như

DH19QT1

50

DQT181674

Nguyễn Thị Bút

DH19QT1

51

DQT181843

Trần Thị Ngọc Ánh

DH19QT2

52

DQT181685

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

DH19QT2

12đ

53

DQT181773

Đoàn Thị Ngọc Nhựt

DH19QT2

54

DTP182748

Phạm Nguyễn Công Khanh

DH19TP1

55

DTP182789

Nguyễn Thị Kim Nhi

DH19TP2

56

DTP182947

Néang Srây Ône

DH19TP2

57

DTP182845

Néang Chanh Đa

DH19TP2

58

DMN180227

Nguyễn Thị Yến Nhi

DH19MN

59

DKT181347

Lê Thị Kim Thoa

DH19KT2

60

DKT181243

Nguyễn Huyền Trân

DH19KT2

61

DGT180168

Nguyễn Phương Thanh

DH19GT

62

DGT180171

Cao Thị Mỹ Thuận

DH19GT

63

DGT180142

Dương Thị Phượng Hằng

DH19GT

64

DGT180186

Nguyễn Thị Hồng Ân

DH19GT

65

DVN186164

Phan Thị Hồng Nhung

DH19VN1

66

DVN186128

Nguyễn Thị Ngọc Liễu

DH19VN1

67

CGT180056

Nguyễn Thị Kim Xuyến

CD43GT