1. Mẫu yêu cầu bổ sung tài liệu (xem chi tiết)

2. Mẫu đăng ký bạn đọc Thư viện dành cho công chức, viên chức, người lao động (xem chi tiết)

3. Mẫu đăng ký bạn đọc Thư viện dành cho sinh viên (xem chi tiết)

4. Mẫu đăng ký bạn đọc Thư viện (dành cho bạn đọc ngoài trường) (xem chi tiết)

5. Phiếu đăng ký tìm tin (xem chi tiết)

6. Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nâng cao (xem chi tiết)