Tài liệu theo chương trình đào tạo (tài liệu môn học)

https://lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu

1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu (Xem video)

Tài liệu theo chuyên ngành

https://lib.agu.edu.vn/chi-dan-tai-lieu

Tài liệu mới

https://lib.agu.edu.vn/gioi-thieu-tai-lieu

Tài liệu in

https://opac.vnulib.edu.vn/

1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu in trên WebPAC (Xem video)

2. Hướng dẫn gia hạn, đổi mật khẩu và đặt mượn trực tuyến trên WebPAC (Xem file), (Xem video)

3. Hướng dẫn cài đặt App VNUHCM Library - Thẻ điện tử (Xem file), (Xem video)

4. Hướng dẫn tìm kiếm sách ở trong kho (Xem video)

Tài liệu điện tử

Tài liệu nội sinh: https://ir.vnulib.edu.vn

1. Hướng dẫn tra cứu tài liệu nội sinh Dspace (Xem video)

Cơ sở dữ liệu: https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu

2. Hướng dẫn tra cứu công cụ tìm kiếm tập trung EDS (EBSCO Discovery Service) (Xem video)

Không gian thư viện

1. Không gian học tập và nghiên cứu (Xem video)

 

 

Tài liệu tham khảo làm báo cáo,chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp…

https://lib.agu.edu.vn/cau-hoi-tim-tin

Đăng ký sử dụng Thư viện

https://lib.agu.edu.vn/dich-vu/dao-tao-ky-nang-thong-tin

1. Hướng dẫn các dịch vụ hỗ trợ (Xem video)

 

Liên hệ

 • Quầy Ask Me (Tầng 3)
 • Điện thoại: 0296 625 6565 (1604)
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Facebook: https://www.facebook.com/thuvientruongdaihocangiang

Lựa chọn nguồn tài liệu

Tài liệu hội thảo
https://rmgo.agu.edu.vn/?q=vi/bao-cao-ket-qua-hoi-thao

Sách tại Thư viện
https://opac.vnulib.edu.vn/

NCKH Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM
https://dspace.agu.edu.vn/handle/agu_library/5442 

Tạp chí khoa học Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM
https://sj.agu.edu.vn/ 

Tạp chí khoa học Trường ĐHQG HCM
http://www.scienceandtechnology.com.vn/journals/ 

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến
https://vjol.info.vn/ 

Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam 
https://sti.vista.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx 

Tạp chí khoa học quốc tế 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu 

Tạp chí khoa học quốc tế truy cập mở 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-tap-chi-truy-cap-mo 

Ebook truy cập mở 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-ebook-truy-cap-mo 

CSDL (NCKH, tạp chí khoa học) truy cập mở các trường đại học danh tiếng 
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-truong-dai-hoc 

Ebook truy cập mở
https://lib.agu.edu.vn/co-so-du-lieu/csdl-ebook-truy-cap-mo 

  

Tìm kiếm tài liệu

Xác định từ khóa (keywords)

Keyword worksheet
https://libguides.lmu.edu/c.php?g=323167&p=2173913

Why do keywords matter
https://www.youtube.com/watch?v=QuIWmYu6APE

Keyword search techniques
https://guides.lib.trentu.ca/tutorials/keyword_searching 

Kết hợp các từ khóa bằng thuật toán

Boolean searching
https://guides.lib.ku.edu/ld.php?content_id=22485289 
https://youtu.be/DtyLS3Rr9LU 
https://www.youtube.com/watch?v=xsSZps3NH-M

Truncations and wildcards
https://guides.lib.trentu.ca/tutorials/keyword_searching/truncation 

Đánh giá tài liệu

https://guides.soton.ac.uk/open/library/articulate/evaluating-information/story_html5.html 
https://www.youtube.com/watch?v=UmzLyyFqR00 
https://www.youtube.com/watch?v=hxzdlLcZAB4 

What is Peer Review

https://youtu.be/MLGp7LC2Nbw 

A scholarly journal

https://www.youtube.com/watch?v=R6WVJEXJj_o 

Discover: Research Skills

https://www.youtube.com/watch?v=vTkNw3mnryc 

Tài liệu hướng dẫn viết nghiên cứu bằng tiếng Anh

Sách có tại Thư viện Trường ĐHAG

Danh mục sách nghiên cứu

Services for Researchers
https://web.library.uq.edu.au/library-services/services-researchers

Assignment writing
https://my.uq.edu.au/information-and-services/student-support/study-skills/assignment-writing

Online correction
https://www.onlinecorrection.com/ 

Quản lý tài liệu tham khảo (Referencing)

Quy định tài liệu tham khảo của Trường ĐHAG, ĐHQG-HCM
https://sj.agu.edu.vn/storage/qui_dinh_bai_viet.pdf 

Các quy định ghi tài liệu tham khảo khác
https://guides.library.uq.edu.au/referencing 

Kiểm tra đạo văn (Turnitin):
https://rmgo.agu.edu.vn/?q=vi/node/293 

Phần mềm quản lý (trích dẫn) tài liệu tham khảo Zotero
https://www.zotero.org/ 

Mendeley
https://www.mendeley.com/ 

Citation Machine
https://www.citationmachine.net/

Citation Generator
https://www.citationgenerator.com/

Cite this for me
https://www.citethisforme.com/

ResearchoMatic
https://www.researchomatic.com/citation-generator/ 

Bibme
https://www.bibme.org/

Easybib
https://www.easybib.com/ 

Xuất bản/chia sẻ tài liệu

Web of Science
https://mjl.clarivate.com/home

Scopus
https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Scimingo
https://scimingo.eu/en

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia Việt Nam (Nafosted) năm 2019

 1. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: https://nafosted.gov.vn/cong-bo-danh-muc-tap-chi-quoc-te-va-quoc-gia-co-uy-tin-trong-linh-vuc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van 
 2. Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật: https://nafosted.gov.vn/ban-hanh-danh-muc-tap-chi-co-uy-tin-nam-2019-ap-dung-doi-voi-cac-de-tai-nghien-cuu-co-ban-trong-linh-vuc-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-do-quy-tai-tro 

Open Access Publishing
https://libguides.cdu.edu.au/c.php?g=168012&p=1103391 

Dịch vụ hỗ trợ (Study Help)

Tìm kiếm danh mục tài liệu theo chủ đề 
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-cung-cap-thong-tin-theo-yeu-cau 

 

Tài liệu theo chương trình đào tạo

Tài liệu theo chương trình đào tạo (tài liệu môn học)

https://lib.agu.edu.vn/apps/quan-ly-tai-lieu

Tài liệu theo chuyên ngành

https://lib.agu.edu.vn/chi-dan-tai-lieu

Sách giáo khoa cho phép truy cập mở

 

BCampus OpenEd: Nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng

DOAB: Nguồn sách giáo khoa mở thuộc nhiều lĩnh vực của 374 nhà xuất bản.

InTech Open: Truy cập toàn văn đến 5,400 cuốn sách về khoa học kỹ thuật, kinh tế,...
JSTOR Open Access E-books: Cung cấp danh mục cập nhật sách điện tử cho phép truy cập miễn phí từ các nhà xuất bản uy tín như Nhà xuất bản ĐH California và ĐH Michigan. Hiện tại, có hơn 7000 cuốn sách đã được xuất bản và hàng trăm đầu sách nữa sẽ được cập nhật thường xuyên.

La Trobe eBureau: Giáo trình miễn phí của Đại học La Trobe biên soạn và xuất bản. 

Open Book Publishers: Nguồn sách giáo khoa mở của Anh.

OpenStax: Nguồn sách giáo khoa mở được quản lý bởi Đại học Rice (Hoa Kỳ).

Open Textbook Library: Truy cập đến 1000 sách giáo khoa do Đại học Minnesota tuyển chọn. 

Pressbooks Directory: Cung cấp truy cập đến 3000 cuốn sách do Pressbook xuất bản. 

RMIT Digital Collections / Open Educational Resources: Truy cập toàn văn hơn 1000 cuốn sách giáo khoa miễn phí do Thư viện RMIT sưu tầm theo nhiều chủ đề khác nhau. 

Saylor Academy open textbooks: Danh mục sách miễn phí về kinh tế, tài chính, khoa học,... 

Sydney University Press Open Library: Nguồn sách miễn phí của Nhà xuất bản Đại học Sydney. 

Taylor & Francis Online - Open access books: Nguồn sách xuất bản theo giấy phép mở CC của Nhà xuất bản Taylor & Francis 

Nguồn tạp chí cho phép truy cập mở

JSTOR Open Access Journals: Cung cấp truy cập miễn phí đến hơn 2000 tạp chí trong thư viện và của các nhà xuất bản. 

Springer Open: Truy cập miễn phí đến hàng trăm tạp chí theo nhiều chủ đề của Nhà xuất bản Springer. 

SSRN: Nguồn tạp chí xuất bản theo giấy phép mở của Nhà xuất bản Elsevier 

Taylor & Francis Online: Danh mục tạp chí truy cập mở của Nhà xuất bản Taylor & Francis 

Wiley open access journals: Danh mục các tạp chí xuất bản theo giấy phép mở của Nhà xuất bản Wiley. 

Luận văn, luận án cho phép truy cập mở

Open access Theses and Dissertations: Cho phép tìm kiếm và truy cập toàn văn 6 triệu luận văn, luận án của hơn 1,100 trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới.

https://oatd.org/

RMIT Research Repository: Nguồn luận văn, luận án truy cập toàn văn miễn phí của Đại học RMIT. https://researchrepository.rmit.edu.au/esploro/

Chương trình đào tạo, khóa học miễn phí

MIT Open Courseware: Nguồn học liệu miễn phí của Đại học MIT nổi tiếng bao gồm đề cương môn học, chương trình đào tạo, bài giảng, bài tập, thí nghiệm,...
https://ocw.mit.edu/

Edx: Hàng nghìn khóa học trực tuyến miễn phí được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu của Mỹ, Anh, Úc, New Zealand,...

https://www.edx.org/search

Future Learn: Nguồn khóa học trực tuyến miễn phí do các trường đại học hàng đầu ở Anh, Úc, New Zealand,... cung cấp.

https://www.futurelearn.com/

Coursera: Trang cung cấp hàng nghìn khóa học về nhiều chủ đề, kỹ năng khác nhau.

https://www.coursera.org/

Trang web cung cấp hình ảnh cho phép truy cập mở

Creative Commons Search: Cho phép tìm kiếm trong bộ sưu tập 500 triệu hình ảnh miễn phí

https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org

Everystockphoto: Tìm kiếm hình ảnh miễn phí theo giấy phép mở

https://www.everystockphoto.com/

Flickr: Kho hình ảnh khổng lồ và đa dạng, cho phép lọc hình ảnh theo giấy phép mở

https://www.flickr.com/

Librestock: Truy cập đến hơn 5000 bức ảnh miễn phí theo giấy phép mở

https://librestock.com/

Pixabay: Cung cấp hơn 2,3 triệu hình ảnh theo giấy phép mở

https://pixabay.com/

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

Tìm kiếm danh mục tài liệu theo chủ đề 
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-cung-cap-thong-tin-theo-yeu-cau 

Hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu nghiên cứu
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu/dao-tao-ky-nang-thong-tin
Yêu cầu tài liệu
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-bo-sung-tai-lieu
Phòng máy tính giảng viên
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#phong-may-tinh
Phòng nghiên cứu
https://lib.agu.edu.vn/dich-vu#section-phong-nghien-cuu
Phần mềm kiểm tra đạo văn (Turnitin)
https://rmgo.agu.edu.vn/?q=vi/node/293

 

Lớp kỹ năng thông tin dành cho sinh viên năm 1

Nội dung Thời lượng Học trực tuyến
 1. Giới thiệu nguồn tài nguyên và dịch vụ hỗ trợ tại thư viện
 2. Hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu in
 3. Hướng dẫn khai thác nguồn tài liệu số
2 tiết/buổi

- Theo nhóm/lớp
(hoặc)
Cá nhân tự học

Đăng ký học theo nhóm, có người hướng dẫn, liên hệ cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cá nhân tự học, tại địa chỉ: (http://bit.ly/hdsdtv), hoặc (tại đây). Các bạn đăng nhập bằng tài khoản email của Trường (vd: ……@student.agu.edu.vn)

Lưu ý: Sau khi hoàn thành lớp học và đạt kết quả bài kiểm tra, Thư viện sẽ kích hoạt các tài khoản (tài khoản thư viện, tài khoản máy tính, tài khoản sử dụng tài liệu số).

 

Lớp kỹ năng thông tin dành cho sinh viên năm 2, 3, 4

Nội dung Thời lượng Hình thức học
Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm trên Google và đánh giá nguồn thông tin tìm được 2 tiết/buổi

-Học trực tiếp tại Thư viện
(hoặc)
- Học trực tuyến Theo nhóm/lớp

Hướng dẫn khai thác hiệu quả các CSDL điện tử 2 tiết/buổi
Sử dụng word để quản lý, trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo 2 tiết/buổi

Lưu ý: Đăng ký học theo nhóm/lớp, liên hệ cô Nguyễn Thị Cẩm Thiêu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hướng dẫn khai thác tài liệu

1. Tra cứu nguồn tài liệu in (file hướng dẫn (hoặc) video hướng dẫn)

2.  Tra cứu tài liệu số (video hướng dẫn)1. Mẫu yêu cầu bổ sung tài liệu (xem chi tiết)

2. Mẫu 1 dành cho dành cho  viên chức, người lao động (xem chi tiết)

3. Mẫu 2 dành dành cho học viên, sinh viên và học sinh (xem chi tiết)

4. Mẫu 3 dành cho bạn đọc ngoài trường (xem chi tiết)

5. Phiếu đăng ký tìm tin (xem chi tiết)

6. Mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ nâng cao (xem chi tiết)

 

1. Góc thông tin Australia

Ngày 21/04/2010, Cô Trịnh Phan Thùy Trinh - đại diện cho tổ chức giáo dục của Australia (Australian Education International - AEI) đã trao tặng cho Thư viện Góc Giáo dục Australia đặt tại tầng trệt Thư viện Đại học An Giang (khu A). Góc Giáo Dục Australia bao gồm những tài liệu như sách, tạp chí, CD giới thiệu về hoạt động thông tin giáo dục ở Australia, nền văn hóa, đất nước, con người của Australia, … đặc biệt là các chương trình học bổng do Australia tài trợ.

Góc trưng bày thông tin Australia

Nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Australia, ngày 6/11/2013, Tổng Lãnh sự quán Australia đã trao tặng cho trường góc thông tin mới. Hiện tại, Góc giáo dục Australia được đặt tại tầng 4 – Thư viện Đại học An Giang (Khu trung tâm).

Tổng số nguồn tài liệu tại góc Australia  19 nhan (21 quyển) (Danh mục tài liệu đính kèm). Bạn đọc có thể đăng ký mượn tài liệu tại quầy Tham khảo - Tầng 4.

Góc trưng bày thông tin Australia - Tầng 4

2. Góc Indonesia (Consulate General Republic of Indonesia HCM City)

Ngày 13/8/2013, Đại diện Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia, ngài Dalton Sembiring – Quyền Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM đã trao tặng Góc văn hóa Indonesia cho Thư viện Trường Đại học An Giang bao gồm 6 nhan (6 quyển) tài liệu. Góc văn hoá cung cấp các thông tin về chương trình giáo dục tại Indonesia và trưng bày các sách, tạp chí, băng đĩa, poster giới thiệu về lịch sử, thiên nhiên, con người, văn hóa của đất nước này. Đặc biệt, bạn đọc có thể tìm kiếm những thông tin về học bổng và chương trình giáo dục tại Indonesia.

Khai trương góc văn hóa Indonesia

 

Một số nhan đề điển hình:

 • Bali: The Ultimate Guide to the World’s Most spectacular Tropical Island;
 • Jakarta: 25 excursions in and around the Indonesia Capital;
 • Kamus Indonesia Inggris: An Indonesia – English Dictionary;
 • Tuttle travel pack: Indonesia your guide to indonesia’s best sights for every budget;
 • Indonesia.

(Danh mục tài liệu đính kèm)

Góc văn hóa Indonesia được đặt tại tầng 4 – Thư viện Trường Đại học An Giang

 

3. Góc Văn hóa Ấn Độ (Consulate General of India HCM City)

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Quốc Khánh của Ấn Độ, ngày 14 tháng 08 năm 2009, Tổng lãnh sự Quán Ấn Độ đã trao tặng 35 nhan đề (50 bản) cho Thư viện Đại học An Giang.

Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đến làm việc và trao tặng góc văn hóa cho Trường.

Ngày 10/10/2014, đại diện Ban Giám hiệu nhà Trường, PGs. Ts. Võ Văn Thắng cùng lãnh đạo các Trung tâm, Thư viện và Phòng QLKH&HTQT tiếp bà Smita Pant, Tổng lãnh sự mới của Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Ấn Độ đến tham quan và làm việc với Trường. Dịp này, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ đã trao tặng góc văn hóa cho Trường.Góc văn hóa Ấn Độ đặt tại Tầng 4 - Thư viện

Ngày 22/4/2017, PGS,TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Đại học An Giang tham dự buổi lễ trao tặng sách cho các trường Đại học do Bộ Ngoại giao Ấn Độ phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Trong dịp này, Tổng lãnh sự quán Ấn Độ trao tặng 1 nhan đề Veda - Upanishad.

 PGS,TS. Trần Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Đại học An Giang nhận sách tặng

 

 PGS,TS. Võ Văn Thắng tiếp lãnh sự quán Ấn Độ đến thăm năm 2018

Nội dung góc sách này chủ yếu là tác phẩm cổ nói về văn hóa, phong tục của Ấn Độ. Tổng số tài liệu hiện tại  là 127 nhan (127 quyển) (Danh mục tài liệu đính kèm)

Bạn đọc làm thủ tục mượn tài liệu tại Quầy Tham khảo - Tầng 4

 

4. Điểm hẹn Hoa Kỳ - American Hangout (The US consulate General in HCM)

Điểm hẹn Hoa kỳ được thành lập vào ngày 18/11/2019 tại Thư viện Trường ĐHAG, do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Phố Hồ Chí Minh (Public Affairs Small Programs Proposal) tài trợ.

Khai trương Góc Hoa Kỳ

Điểm hẹn Hoa Kỳ nhằm truyền cảm hứng học tập, tư vấn, hỗ trợ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Điểm hẹn cung cấp các thiết bị, tài nguyên học tập như:

 • 02 máy tính bàn
 • 03 laptop
 • 15 tai nghe bluetooth
 • 05 máy đọc sách điện tử (kindle)
 • 01 Smart TV.
 • 287 nhan tài liệu tự học và luyện thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL; tài liệu tìm hiểu văn hóa và xã hội Hoa Kỳ (Danh mục tài liệu đính kèm)

Điểm hẹn tạo ra môi trường Anh ngữ thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa các nước sử dụng tiếng Anh như Hoa Kỳ.

Sinh viên thuyết trình về ẩm thực Hoa Kỳ

Điểm hẹn sẽ là nơi sinh viên được hướng dẫn, tư vấn, được rèn luyện trao dồi kỹ năng tiếng Anh với các sinh viên có nhiều kinh nghiệm, cũng như được kết nối với các chuyên gia giảng dạy tiếng Anh và giao lưu với giảng viên và sinh viên ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

Tham dự chương trình tìm hiểu văn hóa Hoa Kỳ

Kỷ niệm một năm thành lập

Quý thầy cô và các bạn sinh viên có thể đăng ký mượn tài liệu, thiết bị hỗ trợ học tập ở Quầy Lưu thông và trải nghiệm không gian học tập tại Điểm hẹn Hoa kỳ – Tầng 3 Thư viện Trường Đại học An Giang.

Sử dụng máy tính và tai nghe tại điểm hẹn Hoa Kỳ

Sử dụng laptop tại Điểm hẹn Hoa Kỳ

Sử dụng máy đọc sách Kindle tại Điểm hẹn Hoa Kỳ

 

5. Sách tặng của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức, DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) (Donation books by German Academic exchage service (DAAD) in HCM)

Sau chương trình giới thiệu lưu động Giáo dục Đại học Đức từ năm 2010 – 2013 tại Trường Đại học An Giang, Phòng quản lý KH&HTQT đã tập hợp tất cả các tài liệu trong buổi giới thiệu và gửi về Thư viện để lưu trữ. Dưới đây là góc Sách tặng của cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức. Tài liệu ở góc sách này chủ yếu là tờ bướm, thông tin về các ngành học, sách giới thiệu chương trình học cho các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các học bổng do chính phủ Đức cung cấp.

Góc trưng bày sách tặng của Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức - DAAD

Một số nhan đề điển hình:

 • Researching: security
 • Researching: Health,
 • Researching: Energy
 • Researching: Mobility
 • Researching: Communication
 • Germany – a Great place for knowledge: Medicine
 • Germany – a Great place for knowledge: Engineering
 • Germany – a Great place for knowledge: Humanities
 • Germany – a Great place for knowledge: Natural science, Mathematics, Computer Science.

 

6. Góc sách tặng của Thụy Điển (Donation books by Piteao city, Sweden)

Ngày 20/11/2014, Ngài Peter Roslund - Thị trưởng thành phố Piteao (Thụy Điển) cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng sách cho Thư viện Đại học An Giang.

Góc trưng sách tặng của Thụy Điển

Các tài liệu được trao tặng giới thiệu về điều kiện tự nhiên, con người, văn hóa, giáo dục tại thành phố Piteao cũng như một số thế mạnh của đất nước Thụy Điển như: năng lượng, khai thác và chế biến gỗ, xây dựng...

Một số nhan đề điển hình:

 • Piteao
 • Physics for sciencetists and Engineers: A strategic approach
 • Heat transfer
 • Thermodynamics principles and practice
 • Study in Sweeden: Lulea0 University of technology
 • Great ideas grow better below zero
 • Svensk kust
 • Energy management Handbooks

Quý thầy cô và các bạn sinh viên có thể đến tham khảo các tài liệu về thành phố Piteao tại Góc đa văn hóa – Tầng 4 Thư viện Trường Đại học An Giang.

 

HỆ THỐNG THƯ VIỆN ĐHQG - TP.HCM

Trường Đại học An Giang là thành viên của Đại học Quốc Gia TP.HCM, Thư viện nằm trong hệ thống thư viện Đại học Quốc gia gồm 8 đơn vị, sử dụng chung các CSDL dùng chung của TV  trung tâm - ĐHQG TP.HCM.

 1. Thư viện Trung tâm - ĐHQG
 2. Thư viện ĐH Bách khoa TP.HCM
 3. Thư viện ĐH Công nghệ Thông tin
 4. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên
 5. Thư viện Trường Đại học KHXH &NH
 6. Thư viện Đại học Kinh tế Luật
 7. Thư viện Đại học Quốc tế TP.HCM
 8. Thư viện Viện Môi trường và Tài Nguyên
 9. Thư viện Đại học An Giang

Thông tin về các Thư viện trong hệ thống Thư viện ĐHQG-TP.HCM (chi tiết)

LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM

Trang web của Hội thư viện Việt Nam (http://www.vla.org.vn/)

Thư viện Đại học An Giang có liên kết với một số Thư viện để chia sẻ tài nguyên thông tin điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc. Một số Thư viện là thành viên của Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam (http://vilasal.org.vn/). Dưới đây là danh sách một số Thư viên mà Thư viện Đại học An Giang đã ký kết chia sẻ tài liệu:

1. Trung tâm thông tin - học liệu Trường ĐH Đà Nẵng
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Website: http://www.lirc.udn.vn

2. Thư viện Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ: 01 Trương Văn Bang, P7, TP. Vũng Tàu
Website: http://lib.bvu.edu.vn:803/

3. Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cư, P4, Q5, TPHCM
Website: http://www.glib.hcmuns.edu.vn

4. Thư viện Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TPHCM
Website: http://www.stu.edu.vn/vi/272/thu-vien.html

5. Thư viện Trường ĐH Mở TPHCM
Địa chỉ: 47 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Website: http://thuvien.ou.edu.vn/

6. Thư viện Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM
Địa chỉ: 155 Sư Vạn Hạnh nối dài, P13, Q 10, TPHCM
Website: http://lib.huflit.edu.vn/

7. Thư viện Trường cao đẳng Giao thông vận tải III
Địa chỉ: 189 Kinh Dương Vương, P12, Q6, TPHCM
Website: http://lib.hcmct3.edu.vn/

8. Trung tâm thông tin thư viện Trường ĐH Tiền Giang
Địa chỉ: 119 Ấp Bắc, P5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
Website: http://thuvienso.tgu.edu.vn/

9. Thư viện Đại học Nha Trang
Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
Website: http://thuvien.ntu.edu.vn/

10. Thư viện Đại học Xây dựng miền tây

Địa chỉ: Số 20B, Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Website: http://thuvien.mtu.edu.vn/

- Giới thiệu danh mục tài liệu Đại học Nha Trang (Luận án năm 2017)

 

Thông tin đến bạn đọc:

Bạn đọc có nhu cầu sử dụng tài liệu ở các Thư viện trên có thể vào địa chỉ các trang web của các Thư viện để tra cứu và tìm tài liệu. Để sử dụng hình thức liên kết thư viện trên bạn đọc có thể:

Bước 1: Ghi rõ thông tin sau:
- Thông tin cá nhân : Họ & Tên - MSSV - Khóa học - Lớp học/đơn vị
- Thông tin tài liệu: ghi đầy đủ tên sách, tác giả, ký hiệu kho và ký hiệu môn loại/ đơn vị

Bước 2: Sau đó, bạn đọc có thể gửi yêu cầu về thư viên qua các hình thức sau:
- Trực tiếp: Quầy Ask me – Tầng 3 (Thư viện)
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ghi chú: Mọi chi phí phát sinh tài chính về tiền thế chân tài liệu, quá trình vận chuyển tài liệu... bạn đọc sẽ thanh toán theo yêu cầu của thư viện bạn.

Hân hạnh phục vụ bạn đọc.
Điện thoai: 0296 6256565 – nhánh 1605
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: https://www.facebook.com/thuviendaihocangiang

 

Ban Giám đốcGiám đốc
ThS. Ngô Thị Kim Duyên
0296 625 6565 - 1603
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Phó Giám đốc
ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan
0296 625 6565 - 1601
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ Nghiệp vụ

0296 625 6565 - 1606Tổ phó
ThS. Đinh Thị Bích Ngọc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ThS. Nguyễn Hoàng Mai
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CN. Lưu Đức Trần Minh Thanh Trúc
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 CN. Thái Thị Hồng Nhi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Tổ Dịch vụ

0296 625 6565 - 1604Tổ trưởng
ThS. Đỗ Thị Bé Tư
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Tổ phó
CN. Trương Ngọc Mai Anh
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ThS. Nguyễn Thị Bích Châu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.CN. Phan Hữu Nghị
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.CN. Võ Hồng Thơ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.CN. Nguyễn Thị Cẩm Thiêu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.CN. Ngô Thành Tâm
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.CN. Lê Xuân Nga
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. CN. Phạm Thị Bích Vân
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tổ Thông tin - Tin học

0296 625 6565 - 1602Tổ trưởng
ThS. Võ Thanh Phi
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Tổ phó
ThS. Nguyễn Ngọc Anh Thư
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. KS. Trương Thị Bích Tuyền
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.CN. Lê Thiện Mỹ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 CN. Trịnh Thanh Thảo
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.