SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc Thư viện ĐHAG)

 1. Thể chế chính trị các nước ASEAN : khoa học chính trị / Nguyễn Xuân Tế. - 1st. - Tp.HCM : Tp.HCM , 2001. - 374 tr. Số phân loại: 320.1 / T250
 2. Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á. Tập 2: Lịch sử Lào, giáo trình chuyên về lịch sử Đông Nam Á / Nghiêm Đình Vì, Đinh Ngọc Bảo. - Hà Nội : Đại học Sư phạm 1 , 1991. - 240 tr. Số phân loại: 959 / V300/T2
 3. Lịch sử Đông Nam Á: sách tham khảo / D G. E Hall, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Thái Yên Hương, Hoàng Anh Tuấn. - 1st. - H : Chính trị quốc gia , 1997. - 1293 tr. Số phân loại: 959 / H174
 4. Lược sử Đông Nam Á / Phan Ngọc Liên; Nghiêm Đình Kỳ, Đình Ngọc Bảo,Trần Thị Vinh. - 4th. - H : Giáo Dục , 2001. - 192 tr. Số phân loại: 959 / L557
 5. Pháp tái chiếm đông dương và chiến tranh lạnh / Lưu Văn Lợi, Nguyễn Hồng Thạch. - Công An nhân dân - công ty văn hoá phương nam , 2002. - 319. Số phân loại: 959.703 / L462

TÀI LIỆU TRÊN VISTA (Liên hệ Cán bộ Thông tin – Tầng 4 TV)

 1. Quan hệ Trung - Việt Trong thời kỳ chiến tranh lạnh (1950-1975) / Nguyễn Phương Hoa // Nghiên cứu Trung Quốc. - 2011. -no. 3. -tr. 35-46. -ISSN. 0868-3670
 2. Học thuyết Fukuda những năm 1970 và sự tìm kiếm vai trò chính trị của Nhật Bản thời kỳ chiến tranh lạnh / Hoàng Minh Hằng // Nghiên cứu Đông Bắc á. - 2011. -no. 2. -tr. 27-35
 3. Một số đánh giá của giới sử học thế giới về "Chiến tranh lạnh". / Nguyễn Hồng Vân // Nghiên cứu lịch sử. - 2009. -no. 11. -tr. 60-70. -ISSN. 0866-7497

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (Liên hệ Cán bộ Tham khảo – Tầng 4 TV)

 1. Vai trò của ASEAN trong hợp tác đa phương về an ninh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Nguyễn Công Khanh, Nguyễn Anh Chương / Nghiên cứu Đông Nam Á ; Số 8, 2010, tr. 28-35
 2. Việt Nam và tính toán chiến lược mới của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Nguyễn Thái Yên Hương / Tạp chí Lý luận Chính trị ; Số 4, 2011, tr. 73-79
 3. Những thuận lợi và khó khăn đối với quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Phan Văn Rân / Nghiên cứu Đông Nam Á ; Số 7(124), 2010, tr. 46-
   

THƯ VIỆN