SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN

- Kho sách Mượn đọc – Tầng 3 (Liên hệ với cán bộ quầy Lưu thông)

 1. Triều đại nhà Nguyễn / Tôn Thất Bình. - 1st. - Đà Nẵng : Đà Nẵng , 2000. 165 tr. Số Phân loại: 959.7046/B3122
 2. Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam / Nguyễn Hữu Hiếu. - Tp Hồ Chí Minh : Trẻ , 2002.149 tr. Số Phân loại: 915.97/Đ110
 3. Nhận thức mới về đất Hà Tiên: Khảo luận - đính chính - tư liệu/ Trương Minh Đạt. - 1st. - Tp.HCM : Trẻ , 2001.295 tr. Số Phân loại: 915.97/Đ110

- Kho sách tham khảo – Tầng 4 (Liên hệ với cán bộ quầy Tham khảo)

 1. Vai trò của Nguyễn Cư Trinh trong việc hoàn tất cuộc Nam tiến của các Chúa Nguyễn / Nguyễn Thị Phương Dung .- Kỷ yếu Hội thảo Khoa học - Danh nhân Nguyễn Cư Trinh với việc xác lập chủ quyền vùng đất An Giang và Nam Bộ giữa thế kỷ XVIII, Ngày 31/3/2011, tr. 122-129
 2. Những đóng góp của Tham mưu điều khiển ngũ dinh Nguyễn Cư Trinh xây dựng mối liên kết giữa Gia Định và Hà Tiên trong quá trình xác lập lãnh thổ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Phương Nguyên .- Kỷ yếu Hội thảo Khoa học - Danh nhân Nguyễn Cư Trinh với việc xác lập chủ quyền vùng đất An Giang và Nam Bộ thế kỷ XVIII, Ngày 31/3/2011, tr. 102-104
 3. Tâm thế và khát vọng của Nguyễn Cư Trinh trong "Hà Tiên thập vịnh"/ Nguyễn Thanh Nhân .- Kỷ yếu Hội thảo Khoa học - Danh nhân Nguyễn Cư Trinh với việc xác lập chủ quyền vùng đất An Giang và Nam Bộ giữa thế kỷ XVIII, Ngày 31/3/2011, tr. 294-298

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập:
http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý:
Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Tìm hiểu về quân đội Triều Nguyễn giai đoạn 1858-1884 / Nguyễn Trọng Minh // Khoa học. - 2016. -no. 83. -tr. 115-125. -ISSN. 1859-3100
 2. Hoạt động phòng chống hải tặc trên biển Nam Bộ của nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỷ XIX / Lưu Hồng Sơn // Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh. - 2014. -no. 10. -tr. 69-82. -ISSN. 1859-0136
 3. Vai trò của các chúa Nguyễn trong công cuộc khai phá và xây dựng vùng đát phương Nam / Ngô Trọng Hiệu // Tạp chí Khoa học và Công nghệ Gia Lai. - 2011. -no. 1. -tr. 6-11. -ISSN. 0866-7012
 4. Phương thức phòng thủ biển đảo dưới thời các vua đầu triều Nguyễn - Bài học kinh nghiệm / Lưu Trang // Nghiên cứu Lịch sử. - 2014. -no. 7. -tr. 55-66. -ISSN. 0866-7497
 5. Chính sách an ninh - phòng thủ vùng duyên hải của triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858) / Đinh Thị Hải Đường // Nghiên cứu lịch sử. - 2014. -no. 11. -tr. 26-38. -ISSN. 0866-7497
 6. Quan hệ Hà Tiên - Thuận Hoá thời kỳ khai thiết đồng bằng miền Tây(từ đầu đến nửa sau thế kỷ XVIII) / Đặng Hoàng Giang // Nghiên cứu Đông Nam á. - 2010. -no. 6. -tr. 72-76. -ISSN. 1859-0004
 7. Mạc Cửu trong cuộc mở mang khai hóa trấn Hà Tiên / Trương Minh Đạt // TC Xưa và Nay. - 2008. -no. 316. -tr. 6-8. -ISSN. 868-331X

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Tổng quan về thị xã Hà Tiên
 2. Công cuộc khai phá trấn Hà Tiên và vai trò của họ Mạc


THƯ VIỆN