Nội dung có liên quan đến chủ đề:

 • Tìm hiểu về địa lý địa phương;
 • Lý luận & phương pháp giảng dạy địa lý địa phương;

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 • Địa lí địa phương:
 1. Nghiên cứu địa lý địa phương / Lê Huỳnh, Nguyễn Minh Tuệ : Hà Nội. NXB Giáo dục, 1995. Số phân loại: 915.97/H531
 2. Địa lý địa phương: Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ CĐSP / Lê Huỳnh, Nguyễn Minh Tuệ. - Hà Nội : Giáo dục , 1999.-91tr. Số phân loại: 915.97/H531
 3. Địa chí An Giang : (Sách tặng). - An Giang : Nxb. An Giang , 2013. Số phân loại: 915.9791 /Đ301
 4. Địa lí địa phương An Giang : (Tài liệu sử dụng trong các trường THCS và THPT tỉnh An Giang) / Võ Thành An, Trương Quyền Vũ, Lâm Huỳnh Mạnh Đông. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2010.-88tr ; 26cm. Số phân loại: 915.9791/A105
 5. Giáo trình địa lý dân cư / Lê Thông,Nguyễn Minh Tuệ. - Huế : ĐH Huế , 1994.-117. Số phân loại: 304.6/Th455
 6. Tìm hiểu một số vấn đề về địa lí kinh tế - xã hội thế giới: Giảng dạy trong nhà trường / Phan Huy Xu, Nguyễn Thế Hiển, Mai Phú Thanh. - 2nd. - H : Giáo Dục , 1999.-215 tr. Số phân loại: 330.9597/X500
 7. Địa lí Kinh tế - Xã hội Việt Nam / Lê Thông ... [và những người khác. - Tái bản lần thứ 6. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2012.-495 tr. ; 24 cm. 91000đ. Số phân loại: 330.9597/Đ301
 8. Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam / Lê Thông (chủ biên) ... [và những người khác] . Phần 1 , Các tỉnh và thành phố Đồng bằng sông Hồng. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Giáo dục , 2001.-308 tr. ; 2001. 19000đ. Số phân loại: 915.97/Đ301-P1
 9. Địa lí dịch vụ / Lê Thông, ... [và những người khác] . Tập I , Địa lí giao thông vận tải. - Hà Nội : Đại học Sư phạm Hà Nội , 2011.-263 tr. ; 24cm. 57000đ. - (Tài liệu theo chương trình đào tạo). Số phân loại: 388.09597/Đ301-T1
 10. Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam : (Tài liệu photo) / Lê Thông (chủ biên) ... [và những người khác. - Tái bản lần thứ ba. - Hà Nội : Đại học Sư phạm , 2013.-495 tr. : bảng, bảng đồ ; 30 cm. 93000đ. - (Chuẩn đầu ra). Số phân loại: 330.9597/Đ301/TK01812
 11. Sử học bị khảo : thiên văn khảo, địa lý khảo, quan chế khảo / Đặng Xuân Khảo. - 2nd. - Hà Nội : Văn hoá thông tin , 1997.-686 tr.19cm. Số phân loại: 959.7/B106
 • Lý luận & Phương pháp giảng dạy địa lí:
 1. Lí luận dạy học Địa lí: phần đại cương : Giáo trình Cao đẳng sư phạm / Đặng Văn Đức. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005.-364 tr ; 24 cm. Số phân loại: 910.07/Đ552
 2. Lý luận dạy học địa lý Phần đại cương Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc. - Hà Nội : Giáo dục , 1996.-188tr ; 21cm. Số phân loại: 910.71/D557
 3. Phương pháp dạy học Địa lí Theo hướng tích cực Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng. - 2nd. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004.-332 tr ; 21 cm. Số phân loại: 910/Đ552
 4. Phương pháp toán trong Địa lí / Nguyễn Kim Chương. - 1st. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2004.-199 tr ; 21 cm. Số phân loại: 910/Ch516

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 1. Đề tài: Nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng phục vụ giảng dạy địa lí địa phương / Trần Thị Hoàng Lan .- Luận văn Thạc sĩ Địa lí học, trường DDHSP Tp. Hồ Chí Minh, 2012

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (hoặc liên hệ Cán bộ thư viện tại quầy Tham khảo để được hỗ trợ).

 • Địa lí địa phương:
 1. Địa lí nông nghiệp tỉnh An Giang / Nguyễn Phú Thắng .- Luận văn Thạc sĩ
 2. Tổng kết khoa học quá trình phát triển KTXH tập trung trên lĩnh vực nông nghiệp nông thôn ở An Giang thời kỳ đổi mới đến nay ( 1897-2000) / Lê Minh Tùng. 2001. Đề tài nghiên cứu khoa học
 3. Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích phát triển bền vững nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh An Giang : Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa Lí. Chuyên ngành Địa lí tự nhiên. Mã số: 60.44.70 /Trần Thế Định ; PGS.TSKH Phạm Hoàng Hải (hướng dẫn khoa học). - Hà Nội : Đại học Sư Phạm Hà Nội , 2010.-114 tr. : bảng đồ ; 30 cm. Số phân loại: 915.9791/Đ312/LV00118
 • Lý luận & Phương pháp giảng dạy địa lí:
 1. Xây dựng và sử dụng Website phục vụ giáo dục vì sự phát triển bền vững trong dạy học Địa lí 11 THPT ở An Giang / Nguyễn Thị Thanh Nhàn .- Luận văn Thạc sĩ
 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lí : Tài liệu giảng dạy / Trần Thế Định. - An Giang : Đại học An Giang , 2014.- xii, 184 tr. : minh họa ; 30 cm + 1CD. - (Tài liệu giảng dạy được thẩm định). Số phân loại: 910.285/Đ312/GT00222
 3. Hệ thống thông tin Địa lý / Trần Thế Định. - An Giang : Đại học An Giang , 2014.- 151 tr. : minh họa ; 30 cm. - (Tài liệu giảng dạy). Số phân loại: 910/Đ312/GT00167
 4. Vận dụng một số phương pháp tích cực trong dạy học địa lý / Bùi Hoàng Anh .- Kỷ yếu Hội thảo cuối kỳ về " Đổi mới phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học" thuộc Dự án TRIG.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập:
http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy Thông tin để được hỗ trợ).

 • Địa lí địa phương:
 1. Tích hợp địa lý địa phương trong dạy học địa lý ở trường phổ thông / Nguyễn quốc Tuấn // TC Giáo dục. - 2008. -no. 191. -tr. 35-37. -ISSN. 0866-7476
 2. Đánh giá mức độ phù hợp của cảnh quan tự nhiên tỉnh An Giang đối với sự phát triển ngành nông nghiệp / Trần Thế Định // Nghiên cứu Địa lý nhân văn. - 2015. -no. 3. -tr. 28-33. -ISSN. 2354-0648
 3. Đánh giá cảnh quan phục vụ mục đích phát triển bền vững ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh An Giang / Trần Thế Định; Nguyễn Hồ - 2012. -tr. 383-392.
 4. Nghiên cứu đặc điểm đất phèn và các biện pháp sử dụng hợp lý đất phèn ở vùng tứ giác Long Xuyên / Trần Thế Định // Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. Tuyển tập các báo cáo khoa học. - 2010. -no. 00. -tr. 236-242.
 • Lý luận & Phương pháp giảng dạy địa lí:
 1. Cơ sở khoa học của đổi mới phương pháp dạy học địa lý theo quan điểm sư phạm tương tác / Đặng Văn Đức; Nguyễn Thị Ninh // Tạp chí Khoa học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội). - 2014. -no. 8. -tr. 125-132. -ISSN. 0868-3719
 2. ng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả dạy học địa lý 10 ở trường thực hành sư phạm, đại học An Giang / Nguyễn Văn Tuấn // Tạp chí Khoa học. - 2012. -no. 9. -tr. 127-133. -ISSN. 0868-3719
 3. Đổi mới thiết kế bài học địa lý - Giải pháp căn bản trong đổi mới phương pháp dạy học địa lý ở nhà trường phổ thông / Ngô Thị Hải Yến - 2011. -no. 0. -tr. 905-913.
 4. Sử dụng thiết bị dạy học địa lý theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình trung học phổ thông / Nguyễn Đức Vũ // Thiết bị và Giáo dục. - 2010. -no. 57. -tr. 22-23. -ISSN. 1859-0810
 5. Tổ chức dạy học học phần lí luận dạy học địa lý cho sinh viên đại học / Lê Thị Lành // TC Giáo dục. - 2008. -no. 187. -tr. 53-55. -ISSN. 0866-7476
 6. Đổi mới phương pháp dạy học địa lý ở trường trung học phổ thông / Nguyễn Thị Thu Anh // Nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy địa lý: Kỷ yếu hội thảo khoa học. Khoa Địa lý - 50 năm xây dựng và phát triển. Trường đại học sư phạm Hà Nội, 2006. - 2006. -no. 0. -tr. 312-314.
 7. Nâng cao chất lượng dạy học địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam ở đại học sư phạm / Đỗ Thị Minh Đức // Nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy địa lý: Kỷ yếu hội thảo khoa học. Khoa Địa lý - 50 năm xây dựng và phát triển. Trường đại học sư phạm Hà Nội, 2006. - 2006. -no. 0. -tr. 109-116.
 8. Vận dụng tốt mối quan hệ giữa nội dung - phương pháp - phương tiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học địa lý / Lâm Quang Dốc // Tạp chí Thiết bị và Giáo dục. - 2010. -no. 63. -tr. 23-25. -ISSN. 0866-7012

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET 

 1. Đề tài: Phương pháp sử dụng máy chiếu trong giờ dạy học địa lý ở trường ĐH Đồng Tháp / Phạm Thị Đoan Trang
 2. Dạy học địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam theo hướng giáo dục vì sự phát triển bền vững / Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng và Phạm Thị Hồng Nhung
 3. Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần “lí luận dạy học Địa lí” nhằm phát huy năng lựu tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí / Đậu Thị Hòa .- Tạp chí khoa học và công nghệ, ĐH Đà Nẵng, 2008, số 2 (25)
 4. Các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học địa lí.
 5. Một số phương pháp trong dạy học Địa lí góp phần phát triển năng lực học sinh.

THƯ VIỆN