SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN

 • Kho mượn đọc – Tầng 3:
 1. An Giang - Đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa / Nguyễn Hữu Hiệp. - Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2010.- 359tr ; 21cm. - (Hội văn nghệ dân gian Việt Nam). Số phân loại: 390.0959791/H307
 2. Lịch sử địa phương An Giang : Tài liệu dạy - học tại các trường Trung học thuộc tỉnh An Giang (Sách tặng) / Phan Văn Kiến, Võ Thành Phương. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2012.-93 tr. ; 24 cm. 18500đ. Số phân loại: 959.791/K305
 3. Lược sử hình thành và khai phá đất An Giang : Biên khảo / Võ Thành Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2014.- 169 tr. ; 19 cm. 50000đ.- Liên kết xuất bản: Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật An Giang.- Phụ lục: tr. 161-166. - Thư mục: tr. 167-169. Số phân loại: 959.791/Ph561
 4. Lịch sử An Giang / Sơn Nam. - 1st. - An Giang : Nxb Tổng hợp An Giang , 1988.-209 tr. Số phân loại: 959.7/S464
 • Kho Tham khảo – Tầng 4
 1. An Giang 40 năm xây dựng và phát triển : Hội thảo khoa học / Hoàng Thị Quyên...[và những người khác. - An Giang : Hội Khoa học Lịch sử , 2015.- 267 tr. : 28 cm. - (Tài liệu theo Chương trình đào tạo). Số phân loại: 330.959791/A106/TK02745

TẠP CHÍ IN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Ý nghĩa, cơ sở hình thành địa danh ở An Giang – Nam Bộ xưa và nay / Liêu Ngọc Ân .- Tạp chí Văn hóa lịch sử An Giang, 2013, Số 4, tr. 18–20
 2. Vài nét đặc trưng văn hóa vùng Bảy Núi An Giang / Diệp Lạc .- Tạp chí Văn hóa lịch sử An Giang, 2013, Số 3, tr. 26–27
 3. Tìm hiểu nguồn gốc danh xưng Bảy Núi / Huỳnh Lê Triều Phú .- Tạp Chí Nghiên cứu Tôn Giáo / 2012, Số 11, tr. 65 – 68
 4. Đặc điểm văn hóa qua địa danh hành chính tỉnh An Giang / Nguyễn Thị Thái Trân .- Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, 2017, Quyển, 14 (2), 86 – 94

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Những đặc điểm chính của địa danh An Giang : Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học chuyên ngành Ngôn ngữ học / Nguyễn Thị Thái Trân ; PGS.TS. Lê Trung Hoa (hướng dẫn khoa học). - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn , 2013.-113tr ; 30 cm + 1CD-ROM. Số phân loại: 915.9791/Tr121/LV00172

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Vùng đất An Giang thời kỳ 1757 – 1867 / Nguyễn Ngọc Thủy .- Luận Văn Thạc sĩ Khoa học Lịch Sử, trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh
 2. Vùng đất Thoại Sơn từ sau năm 1757 đến nửa sau thế kỷ XIX / Trần Thị Mai .- Tạp chí Phát triển KH & CN, 2015, Tập 18, Số 5
 3. Lịch sử hình thành vùng đất An Giang .- Kỷ yếu hội thảo khoa học 2000
 4. Vùng đất An Giang trong chính sách quốc phòng của chính quyền chúa Nguyễn và vua Nguyễn thời kì 1757 – 1867 / Dương Thế Hiền .- Luận Văn Thạc sĩ Khoa học Lịch Sử, trường ĐH Sư phạm Tp Hồ Chí Minh, 2014
 5. Ý nghĩa chiến lược của vùng đất An Giang trong thế trận phòng thủ biên giới Tây Nam của chính quyền nhà Nguyễn thời kì 1802 – 1867 / Trần Thị Thanh Thanh, Dương Thế Hiền .- Tạp chí Khoa học ĐHSP TP. HCM, Số 2 (80) năm 2016

THƯ VIỆN