SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Bài tập hàm số biến số phức / Đinh Văn Phiên, Lê Mậu hai. - Hà Nội : Giáo dục , 1984.152. Số Phân loại: 515.9/Ph309
 2. Hình học cao cấp Giáo trình cao đẳng sư phạm / Văn Như Cương, Hoàng Trọng Thái. - 1st. - Hà Nội : Đại học sư phạm , 2005.231 tr ; 24 cm. Số Phân loại: 516/C561
 3. Hàm một biến phức. Lí thuyết và ứng dụng / Đậu Thế Cấp. - 2nd. - TP.HCM : Giáo dục , 2000. 178 tr ; 20cm. Số Phân loại: 515.9/C123
 4. Giáo trình Ứng dụng các phép biến hình giải Toán Hình Học sách dành cho Cao đẳng Sư phạm / Hoàng Trọng Thái, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Tuyết Thạch. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm , 2007.183tr ; 24cm. 18828 đ. Số Phân loại: 516/Th103

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Sử dụng số phức giải câu 8 trong đề thi trung học phổ thông quốc gia môn toán năm 2015 theo 5 cách / Trần Lê Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Quyển 12 (4), 1 – 8

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Sử dụng số phức để nghiên cứu một số tính chất trong tam giác / Trần Huỳnh Anh; ThS. Lê Ngô Hữu Lạc Thiện, người hướng dẫn .- Khóa luận tốt nghiệp.- Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh.
 2. Tài liệu hàm biến phức
 3. Phép biến hình thực hiện bởi hàm biến phức
 4. Số phức và phép biến hình đồng dạng
 5. Số phức giải các bài toán ôn thi Đại học
 6. Ứng dụng số phức giải toán phổ thông 

THƯ VIỆN