Nội dung liên quan đến chủ đề: Phương pháp dạy và học, dạy học trải nghiệm, sai lầm khi giải toán, khắc phục lỗi thương gặp khi giải toán.
Bài viết (Báo/Tạp chí)
 1. Nguyễn Văn Hạnh (2017), "Học tập trải nghiệm: Một lý thuyết học tập đóng vai trò trung tâm trong đào tạo theo năng lực", Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tập 14, Số 1 , tr: 179-187
 2. Nguyễn Quang Nhỡ (2015), "Tổ chức cho học sinh học toán thông qua hoạt động trải nghiệm ở tiểu học", Tạp chí Giáo dục, Số 12
 3. Nguyễn Quang Nhỡ (2015), "Tổ chức cho học sinh học toán thông qua hoạt động trải nghiệm ở tiểu học", Tạp chí Giáo dục, Số 12
 4. Nguyễn Thị Thu Hà (2017), "Một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin", Tạp chí Giáo dục, Số 5
 5. Đỗ Thị Phương Thảo, Vũ Diệu Hương, Vũ Thị Lê (2016), "Phát triển năng lực thích ứng với cuộc sống thông qua tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo thông qua dạy học toán cho học sinh tiểu học ", Tạp chí Giáo dục, Số 6 Số Đặc biệt
 6. Dương Hữu Tòng (2012), "Dự đoán và giải thích nguyên nhân sai lầm của học sinh khi học chủ đề phân số dưới ngôn ngữ của didactic Toán ", Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Số 37, tr: 130-139
 7. Dương Hữu Tòng (2013), "Tìm hiểu sai lầm của học sinh khi học chủ đề phân số thông qua một thực nghiệm sư phạm", Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ, Số 25, tr: 8-17
 8. Nguyễn Thị Nga, Tăng Minh Dũng, Dương Thị Hạnh (2018), "Một số khó khăn và sai lầm của học sinh tiểu học khi học hệ đếm thập phân", Tạp Chí Khoa Học Trường ĐH Cần Thơ, Tập 54, Số 7 , tr: 125-129 
Luận văn - Luận án
 1. Trần Ngọc Bích, GVHD: PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt, TS. Trần Đình Châu , (2013), Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Trang web
 1. [La Thị Bích Ngọc (03/01/2019), "Dạy học thông qua trải nghiệm là một phương pháp kích thích được các tiềm năng trí tuệ của trẻ", BigSchool, Ngày truy cập: 20/5/2019
 2. Phan Duy Nghĩa ( 22/02/2018), "Hoạt động trải nghiệm môn Toán cho học sinh tiểu học như thế nào?", BigSchool, Ngày truy cập: 20/5/2019
 3. Lê Tiến Thành ( 06/01/2018 ), "Mô hình toán cho nhiều loại toán thực tế ở tiểu học", BigSchool, Ngày truy cập: 20/5/2019
 4. Hải Bình (2/1/2015 ), "Phương pháp mới khắc phục sai lầm khi giải toán điển hình ở tiểu học", Giáo dục & Thời đại, Ngày truy cập: 20/5/2019

THƯ VIỆN