Nội dung liên quan đến chủ đề: đặc thù; diện tích; doanh thu khi thu hoạch
BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
 1. [1] Tô Văn Quang; Trần Văn Bằng; Hoàng Minh Đức (2015), "Kết quả điều tra đa dạng bướm ngày tại rừng phòng hộ Thất Sơn, tỉnh An Giang ", Hội nghị Khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6, Tr. 268 - 274 (Truy cập vào đường dẫn: http://iebr.ac.vn/database/HNTQ6/268.pdf)
 2. [2] Ngô Đình Quế; Vũ Tấn Phương; Hoàng Việt Anh (2011), "Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam ", Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Số 1, Tr. 73-78 (Truy cập mạng nội bộ: http://stdoc.vista.gov.vn/index.aspx)
 3. [3] Kiều Tuấn Đạt, Lê Thanh Quang1 , Nguyễn Bắc Vương, Phạm Minh Toại (2017), "Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững rừng phòng hộ ven biển tỉnh Bạc Liêu", Tạp chí KHLN Chuyên san, Tr.140 - 151 (Truy cập đường dẫn: http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Bai-17.-Dat-3.pdf)
 4. [4] Trần Thị Thanh Hương, Phùng Văn Khoa (2017), "Nghiên cứu lựa chọn loài cây trồng rừng phòng hộ ven bờ lưu vực sông Sầu", Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 5, Tr. 1379-1386 (Truy cập đường dẫn: http://iebr.ac.vn/database/HNTQ5/1379.pdf)

LUẬN VĂN /LUẬN ÁN

 1. Nguyễn Hoàng Nam , GVHD: PGS,TS.Nguyễn Thế Chinh, ThS.Nguyễn Công Thành, (2007), Lượng giá giá trị kinh tế trong việc hạn chế cát bay của rừng phòng hộ Nam Quảng Bình: Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế - Quản lý Tài nguyên và Môi trường , Hà Nội: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Nguyễn Ngọc Lung (2015), Rừng tự nhiên và một số vấn đề quản trị rừng tự nhiên ở Việt Nam , Hà Nội: Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (Truy cập vào đường dẫn: http://nature.org.vn/vn/wp-content/uploads/2017/05/260517_NguyenNgocLung.pdf)
TRANG WEB
 1. Nguyễn Đức Thắng (04/01/2008), "Đa dạng sinh thái rừng vùng bảy núi An Giang", Cục Kiểm Lâm, Ngày truy cập: 12/3/2019, Địa chỉ: http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/List/So_1_2_nam_2008/Da_dang_sinh_thai_rung_vung_bay_nui_An_Giang/
 2. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (2006), "Cẩm nang ngành lâm nghiệp: Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển", , Ngày truy cập: 12/3/2019, Địa chỉ: http://agro.gov.vn/images/2007/04/Quan%20ly%20rung%20phong%20ho%20dau%20nguon%20va%20rung%20PH%20ven%20bien23657.pdf
 3. Tổng hợp (), "Núi Cấm An Giang – tiềm năng và cơ hội đầu tư khu du lịch Núi Cấm ", Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Ngày truy cập: 12/3/2019, Địa chỉ: http://media.angiang.gov.vn/SoXD-PORTAL/ANH-TIN-BAI/MOIGOIDAUTUNUICAM.pdf
 4. Tổng hợp (), "Rừng và tầm quan trọng của rừng; báo cáo", , Ngày truy cập: 13/3/2019, Địa chỉ: http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Rung%20va%20tam%20quan%20trong%20cua%20rung.pdf
 5. Tổng hợp (), "Báo cáo hiện trạng môi trường 05 năm của tỉnh An Giang", Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, Ngày truy cập: 13/3/2019, Địa chỉ: http://www.quantracmoitruong.gov.vn/Portals/0/BAO%20CAO%20TINH%20AN%20GIANG%205%20NAM-HOAN%20CHINH.pdf