Nội dung liên quan đến chủ đề: Những giai đoạn phát triển của báo cáo kiểm toán; Nội dung chính của báo cáo kiểm toán ở từng thời kì; Cách điều chỉnh những sai lệch trên báo cáo kiểm toán

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Kiểm toán nội bộ hiện đại: đánh giá qua các hoạt động và hệ thống kiểm soát bằng modern internal auđiting:appraising operation and controls / Victor Z Brink, Herbert Witt. - tp.HCM : nxb Tài chính, 2000. - 783 tr. Số phân loại: 657.45/ B858
 2. Những quy định về kiểm toán và kế toán / Lê Thành Châu. - 1st. - H : Thống Kê, 1996. - 374 tr. Số phân loại:657.45/ Ch125

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Kiểm Toán/ ThS Đinh Xuân Dũng.
 2. Giá trị của báo cáo kiểm toán / Đặng Văn Hải-Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế KTNN, Tạp chí kế toán
 3. Đôi nét về tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động.
 4. Xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty kiểm toán / TS.Trần Văn Dũng
 5. Kiểm soát chất lượng kiểm toán với việc nâng cao chất lượng KT, củng cố niềm tin của công chúng / Th.S. Nguyễn Trọng Thuỷ Kiểm toán Nhà nước .- Tạp chí kế toán.
 6. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện /  PGS.TS Đoàn Xuân Tiên , Tạp chí Kiểm toán.
 7. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: sự cần thiết, nội dung và lộ trình của việc cập nhật và ban hành mới / PGS.TS Đặng Thái Hùng – Bộ Tài chính, Tạp chí Kế toán.
 8. Quy định mới về phương pháp lập BCTCHN / Tạp chí kế toán
 9. Một số giải pháp nhằm triển khai và nâng cao hiệu quả công khai kết quả kiểm toán của KTNN / Ths. Vũ Thanh Hải, Tạp chí kế toán.
 10. Văn bản của Nhà nước

THƯ VIỆN