SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Tủ sách hướng nghiệp = Tôi chọn nghề: Cẩm nang bách nghệ dành cho các bạn trẻ : Nhất nghệ tinh / Nhà xuất bản Kim Đồng. - Hà Nội : Kim Đồng, 2007. - 191tr. ; cm. Số phân loại: 371.425/ T500
 2. Sự lựa chọn tương lai: Tư vấn về hướng nghiệp / Phạm Tất Dong, Nguyễn Như Ất : Thanh Niên, 2003. – 242tr. Số phân loại: 371.425/ D431
 3. Hướng nghiệp Việt Nam = Vietnam career guide = Career guide for the New Millennium / Nhà xuất bản văn hoá thông tin. - Hà Nội : Văn Hóa - Thông Tin, 2001. - 201tr. Số phân loại: 331.702597/ H561
 4. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp 12 : Sách giáo viên / Phạm Tất Dong, ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo Dục, 2008. - 96tr ; 24cm. Số phân loại: 370.113/ H411-L12

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Nhu cầu nhân lực và công tác giáo dục hướng nghiệp trong trường trung học phổ thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long /  Hồ Văn Thống  // TC Giáo dục. - 2009 . - no.  209 . - tr.  12-14, 6 . -ISSN 0866-7476
 2. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học vi sinh vật học (sinh học 10) /  Nguyễn Phúc Chỉnh, Trần Thị Mai Lan  // TC Giáo dục. - 2009 . - no.  206 . - tr.  44-46 . -ISSN 0866-7476
 3. Phát huy vai trò của trung tâm kĩ thuật tổng hợp – hướng nghiệp trong việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông /  Trịnh Văn Cường  // TC Giáo dục. - 2009 . - no.  205 . - tr.  9-10 . -ISSN 0866-7476
 4. Thực trạng hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông tỉnh Thái Nguyên /  Ngô Tuấn Tăng  // TC Giáo dục. - 2008 . - no.  195 . - tr.  56-58 . -ISSN 0866-7476
 5. Kết hợp nội dung giáo dục phổ thông với nội dung giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp trong việc hướng nghiệp cho học sinh bổ túc trung học phổ thô ng /  Huỳnh thị Tam Thanh  // TC Giáo dục. - 2008 . - no.  199 . - tr.  7-10 . -ISSN 0866-7476
 6. Giáo dục hướng nghiệp ở trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay /  Nguyễn Phúc Chỉnh  // TC Giáo dục. - 2008 . - no.  191 . - tr.  13-14 . -ISSN 0866-7476
 7. Những điểm cần lưu ý trong sách giáo dục hướng nghiệp lớp 11 /  Đặng Danh ánh  // TC Giáo dục. - 2008 . - no.  192 . - tr.  9-11 . -ISSN 0866-7476
 8. Thực trạng tư vấn nghề ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi Đông bắc Việt Nam /  Nguyễn Thị Thanh Huyền  // TC Khoa học giáo dục. - 2009 . - no.  41 . - tr.  52-56 . -ISSN 0868-3662
 9. Khả năng tự định hướng cho nghề nghiệp và cuộc sống tương lai của học sinh trung học phổ thông /  Đặng Hoàng Minh  // TC Khoa học giáo dục. - 2008 . - no.  29 . - tr.  23-28 . -ISSN 0868-3662

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Thực trạng và giải pháp về công tác hướng nghiệp ở một số trường THPT tỉnh An Giang / La Hồng Huy. Thuộc bộ sưu tập: NCKH của giáo viên. HTML clipboar.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Tác động của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho học sinh phổ thông hiện nay /  Bùi Thị Thanh Hà  // Nghiên cứu Gia đình và Giới. - 2009 . - no.  1 . - tr.  57-66 . -ISSN 1859-1361
 2. Thực trạng tư vấn nghề ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi Đông bắc Việt Nam /  Nguyễn Thị Thanh Huyền  // TC Khoa học giáo dục. - 2009 . - no.  41 . - tr.  52-56 . -ISSN 0868-3662
 3. Khả năng tự định hướng cho nghề nghiệp và cuộc sống tương lai của học sinh trung học phổ thông /  Đặng Hoàng Minh  // TC Khoa học giáo dục. - 2008 . - no.  29 . - tr.  23-28 . -ISSN 0868-3662

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Tiến sĩ Randall S. Hansen, 9 điều học sinh trung học nên tham khảo.
 2. Giáo dục lao động và hướng nghiệp trong vấn đề lựa chọn nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông / Dương Diệu Hoa.
 3. Tư vấn hướng nghiệp và nỗi khát khao của học sinh
 4. Giáo dục và thời đại, Giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường: Đổi mới theo hướng nào?
  http://edu.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/2008/3/huongnghiep-2632008.htm?tailieuid=3025
 5. Hướng nghiệp trong trường phổ thông: Sao còn mãi những cung trầm?
  http://www.muctim.com.vn/Vietnam/Khoa-hoc-giao-duc/Hoc-thi/2008/3-22/19238/
 6. Pháp: Giáo dục hướng nghiệp ngay từ bậc phổ thông :
  http://www.giaoduc.edu.vn/news/giao-duc-khap-noi-726/phap-giao-duc-huong-nghiep-ngay-tu-bac-pho-thong--134315.aspx
 7. Coi trọng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông:
  http://tieuhocdanghai.com/news/Default.aspx?iid=3855&AspxAutoDetectCookieSupport=1
 8. Mơ hồ hướng nghiệp:
  http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Giao-Duc-Va-Viec-Lam/Mo-Ho-Huong-Nghiep.html

THƯ VIỆN