Nội dung liên quan đến chủ đề: Khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại; Quản trị rủi ro thanh khoản trong ngân hàng thương mại;

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Quản trị ngân hàng thương mại / Lê Văn Tề,Nguyễn Thị Xuân Liễu. - 1st. - Tp.HCM : Thống Kê, 1999. - 388 tr. Số phân loại: 332.12068/ T250
 2. Tiền tệ, tín dụng và ngân hàng / Lê Văn Tư. - 1st. - Hà Nội : Thống kê, 1997. - 336 tr. Số phân loại:332.1/ T550
 3. Tín dụng và nghiệp vụ ngân hàng thương mại / Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức. - 1st. - Tp.HCM : Tp.HCM, 1996. - 142 tr ; 20cm. Số phân loại: 332.1/ D464
 4. Tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính / Lê Văn Tư, Lê Tùng Vân, Lê Nam Hải. - 1st. - Hà Nội : Thống kê, 2001. - 1001 tr. Số phân loại: 332.1/ T550

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam biến động - thực trạng và giải pháp /  Nguyễn Đức Trung  // TC ngân hàng. - 2008 . - no.  14 . - tr.  33-40 . -ISSN 0866-7462
 2. Quản lý thanh khoản của Ngân hàng Thương mại /  Việt Dũng  // TC ngân hàng. - 2004 . - no.  10 . - tr.  70-75 . -ISSN 0866-7462
 3. Ứng dụng mô hình luồng tiền để quản trị rủi ro thanh khoản /  Trần Sỹ Mạnh  // TC Ngân hàng. - 2003 . - no.  8 . - tr.  29-32 . -ISSN 0866-7462
 4. Về rủi ro thanh khoản và một số biện pháp nhằm đảm bảo khả năng chi trả của các QTDND hiện nay /  Phạm Quang Vinh  // TC Ngân hàng. - 2002 . - no.  9 . - tr.  63-65 . -ISSN 0866-7462

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Phân tích rủi ro tín dụng tại Sacombank chi nhánh An Giang / Nguyễn Trọng Nghĩa. - Đại học An Giang, 2007. - 41 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.7/ Ngh301
 2. Phân tích nghiệp vụ tín dụng sản xuất kinh doanh tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Nông Thôn Mỹ Xuyên / Dương Cẩm Thảo. - Đại học An Giang, 2007. - 29 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.7/ Th108
 3. Rủi ro tín dụng và các biện pháp hạn chế rủi ro tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Tháp- chi nhánh huyện Tháp Mười

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Rủi ro thanh khoản của các NHTM bản chất và giải pháp /  Nguyễn Đại Lai  // TC Công nghệ ngân hàng. - 2008 . - no.  28 . - tr.  8-11
 2. Sàn giao dịch thứ cấp có qui mô và tính thanh khoản cao hơn / TC Thuế Nhà nước. - 2005 . - no.  08 . - tr.  4-5
 3. Rủi ro thanh khoản-Thách thức lớn đối với hoạt động ngân hàng /  Đặng Thị ái  // TC Nghiên cứu tài chính - kế toán. - 2005 . - no.  3 . - tr.  24-26
 4. Ổn định thanh khoản: Yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại Việt Nam /  Nguyễn Thị Mùi  // Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2008 . - no.  10 . - tr.  18-20

TÀI LIÊU TRÊN INTERNET

 1. Khủng hoảng tài chính - rủi ro thanh khoảnMinh Nhung, Cảnh giác với rủi ro thanh khoản
 2. Nguyễn Hoài, Quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng
 3. Minh Đức, Nhiều ngân hàng khẳng định khả năng thanh khoản
 4. Quản lý rủi ro thanh khoản tại các định chế tài chính: Những bài học kinh nghiệm của Nhật Bản
 5. Phan Lê, Trao đổi về “Quản trị thanh toán của ngân hàng thương mại” (Số 24/2008)
 6. Quản lý thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 7. Giải quyết tính thanh khoản của các NHTM: Cần tăng cường tính liên kết
 8. Quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng

THƯ VIỆN