SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Xây dựng, sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan đánh giá kết quả học tập môn Tâm Lí Học ở trường Cao Đẳng Sư Phạm : sách trợ giúp giáo viên Cao đẳng Sư phạm / Thân Thị Nhung, Đỗ Thị Ân. - Hà Nội : Đại Học Sư Phạm, 2007. - 230tr ; 24c. Số phân loại: 150/ Nh513
 2. Ngân hàng đề thi, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và bài giải kế toán tài chính : (Cập nhật theo Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2009) / Phan Đức Dũng. - Hà Nội : Thống kê, 2011. - 1040 tr. ; 24 cm.Số phân loại: 657.48076/ D513

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Nghiên cứu xây dựng một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương điện từ học vật lí 9 / Chu Thị Thu Thảo. - Đại học An Giang, 2008. - 52 tr ; 30 cm. - (khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 530/ Th401
 2. Nghiên cứu xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương các định luật bảo toàn trong chương trình vật lý lớp 10 / Đỗ Thị Bích Hồng. - Đại học An Giang, 2008. - 64 tr : CR_ROM ; 30 cm. - (khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 530/ H455

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học hình học (xem file đính kèm)
 2. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan, ưu, nhươc điểm và các nguyên tắc soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan (xem file đính kèm)
 3. Xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi (xem file đính kèm)
 4. Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra (xem file đính kèm)
 5. Những lưu ý khi soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan (xem file đính kèm)
 6. Phương pháp xây dựng hệ thống câu hỏi trăc nghiệm khách quan nhiều lưa chọn (xem file đính kèm)
 7.  Đọc phần chương 1, mục 1.5 Kỹ thuật xây dựng các câu hỏi trắc nghiêm kết quả, và một số đê thi tham khảo cuối bài (Phần 1, Phần 2).
 8. Phương pháp soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm
 9. Phương pháp biên soạn đề thi trắc nghiệm
 10. Đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá kết quả học tập phần cơ học - Vật lý học
 11. Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học
 12. Xây dựng hệ thống câu hoi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất lượng kiến thức

THƯ VIỆN