SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)
1. Giáo dục nhân cách thanh thiếu niên / Sean Covey ; Trí Việt, Quốc Hùng dịch. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2007. - 231tr. ; 21cm. Số phân loại: 155.5/ C873
2. Những quy tắc làm cha mẹ = The rules of parenting : những quy tắc giúp nuôi dạy con cái trở nên tự tin và hạnh phúc / Richard Templar; Hoàng Anh. - Hà Nội : Lao dộng - Xã hội, 2009. - 323tr ; 21cm. Số phân loại: 649.1/ T284
3. Các vấn đề cần quan tâm ở tuổi vị thành niên / Hà Thương. - Hà Nội : Lao động, 2006. - 259tr. ; 21cm. Số phân loại: 649/ Th561
4. Con cái chúng ta thiếu gì / Lê Chi, Hồng Thanh. - H. : Dân trí, 2012. - 202 tr. ; 21 cm. Số phân loại: 649.1/ Ch300
5. Giáo dục cái đẹp trong gia đình/ Nguyễn Ánh Tuyết. Hà Nội. - Phụ Nữ. 1984. - 107 tr. Số phân loại:649.68/ T528
TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)
 1. Vai trò gia đình trong việc giáo dục trẻ vị thành niên trong bối cảnh thế kỷ XXI / Lê Thi.- Tâm lý học. - Số 7, 2010, tr. 1 - 92011
 2. Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục đạo đức cho giới trẻ / Hồ Văn Hải / Dạy và học ngày nay. - 2011. No 2. -. tr 85
 3. Vai trò của gia đình trong giáo dục con cái nhằm hạn chế trẻ em đi lang thang / Thạch Ngọc Yến / Tạp chí Giáo dục. - 2007. No. 155. - tr. 10 -11
 4. Giáo dục trẻ em - cách nhìn từ giáo dục gia đình / Lê Hữu Phương / Dạy và học ngày nay. - 2008. No 11. - tr. 57 - 58, 56
 5. Giáo dục gia đình đối với sự hình thành kiến thức, kĩ năng ở trẻ em / Nguyễn Văn Đông / Dạy và học ngày nay. 2011. - No 11. - tr. 54, 64
 6. Một số nội dung và phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ em ở gia đình / Nguyễn Văn Đông / Dạy và học ngày nay. - 2009. No 2. - tr. 49 - 50

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Bản điện tử - địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 (Hoặc liên hệ cán bộ thư viện tại quầy để được hỗ trợ).

 1. Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của giáo dục gia đình trong hình thành nhân cách học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh AG từ năm 2005 đến nay / Nguyễn Văn Danh. - An Giang : Trường Đại học An Giang, 2010. - 46 tr. ; 30 cm. Số phân loại: 370.114/ D107
 2. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh tại các trường THPT huyện Chợ Mới từ năm 2006 đến nay / Nguyễn Thị Thúy Kiều. - An Giang : Trường Đại học An Giang, 2010. - 70 tr. ; 2010. Số phân loại: 370.114/ K309
TÀI LIỆU TRÊN INTERNET
 1. Giáo dục đạo đức cho con trong gia đình đô thị hiện nay (Xem file đính kèm)
 2. Gia đình với giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay (Xem file đính kèm)
 3. Giáo trình giáo dục gia đình (Xem file đính kèm)
 4. Thực trạng về đạo đức và việc giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay (Xem file đính kèm)
 5. Giáo dục gia đình và vai trò của người phụ nữ
 6. Vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ em hiện nay
 7. Nguyên tắc giáo dục con cái trong gia đình