SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Kiểm toán nội bộ hiện đại: đánh giá qua các hoạt động và hệ thống kiểm soát bằng modern internal auđiting:appraising operation and controls / Victor Z Brink, Herbert Witt. - tp.HCM : nxb Tài chính, 2000. - 783 tr. Số phân loại: 657.458/ B858

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham Khảo Tầng 4)

 1.  Kiểm toán nội bộ: Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị / Hoàng Đôn Huấn.- Tạp chí Kế toán.- Số 85, 8/2010, tr. 10-13
 2. Dự án luật kiểm toán độc lập: Báo cáo kiểm toán có giá trị pháp lý hay không? / Hà Thị Ngọc Hà.- Tạp chí Kế toán.- Số 85, 8/2010, tr. 4-6

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

A. Tình hình kiểm toán:

 1. Kiểm toán viên Việt Nam trong điều kiện hội nhập và phát triển thực trạng và giải pháp.
 2. Hệ thống kiểm toán Việt Nam: thực trạng, giải pháp và định hướng phát triển
 3. Thực trạng kiểm toán ở Việt Nam hiện nay 
 4. Thực trạng kiểm toán ở Việt Nam và một số ý kiến đề xuất
 5. Kiểm toán - nghề đang "nóng"
 6. Một số ý kiến về kiểm toán độc lập hiện nay (đăng nhập bằng tài khoản hiện nay)
 7. Một số vấn đề về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước 2008 - 2015 và tầm nhìn 2020 nhằm không ngừng nâng cao chất lượng

B. Kinh nghiệm kiểm toán:

 1. Bài học kinh nghiệm quý báu sau thanh tra, kiểm toán
 2. Kiểm toán, kiến thức kiểm toán, kinh nghiệm kiểm toán
 3. Kiểm toán
 4. Kinh nghiệm của cơ quan Tổng kiểm toán Canada về kiểm toán tính hiệu quả các bộ, ngành
 5. Quy trình công tác nông nghiệp
 6. Bài giảng về quản lý sản xuất may công nghiệp 

 THƯ VIỆN