TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Củng cố vững mạnh mạng, lưới thư viện huyện, thị làm cơ sở triển khai chiến lược phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng / Phạm Thế Khang // Thư viện Việt Nam. - 2010. -no. 6. -tr. 12-20.
 2. Văn hóa đọc trong xã hội thông tin / Trần Thị Minh Nguyệt // Văn hóa - nghệ thuật. - 2009. -no. 297. -tr. 29-31.
 3. Văn hóa đọc nhìn từ góc độ xã hội học văn học (Qua khảo sát đối tượng học sinh - sinh viên) / Vũ Thị Thu Hà // Thư viện Việt Nam. - 2009. -no. 3. -tr. 84-89.
 4. Đọc và giải pháp chấn hưng văn hoá đọc ở Việt Nam / Vũ Dương Thuý Ngà // Thông tin và tư liệu. - 2012. -no. 5. -tr. 21-27
 5. Sách và đọc sách ở nước ta hiện nay / Phạm Hồng Toàn // Văn hoá nghệ thuật. - 2012. -no. 336. -tr. 79-83.
 6. Tìm hiểu kĩ năng đọc sách của sinh viên chuyên ngành tâm lí học / Cao Xuân Liễu // Tạp chí giáo dục. - 2012. -no. 293. -tr. 16-18.
 7. Sách và việc đọc xưa của người dân Việt Nam / Dương Quỳnh Tương // Thư viện Việt Nam. - 2012. -no. 1. -tr. 9-16.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Văn hoá đọc và phát triển văn hoá đọc ở Việt Nam
 2. Văn hoá đọc và ngày hội sách thế giới 23/4
 3. Đọc và Văn hóa đọc trước ngưỡng cửa thông tin
 4. Người Việt Nam chưa có văn hóa đọc!
 5. Văn hóa đọc: Yếu thế trong Xã hội hiện đại (Bài 1)

THƯ VIỆN