SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Quản lý tài chính doanh nghiệp chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Bộ tài chính. - 1st. - Hà Nội : Tài chính , 2003. - 49tr ; 19cm. Số phân loại: 58.15 /B450
 2. Kế toán đại cương. Nguyễn Việt, Võ Minh Nhị. - 1st. - Tp.HCM : Tài chính , 1999. - 377 tr. Số phân loại: 657 / V308
 3. Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định & amp; các tình huống xác định chi phí hợp lý doanh nghiệp Theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của Bộ Tài chính. Bùi Trung Hưng sưu tầm. - Hà Nội : Lao động , 2009. - 503tr ; 28cm. Số phân loại: 343 /H561
 4.  Hướng dẫn thực hành kế toán trong các doanh nghiệp Hàng tồn kho - Tài sản cố định - Các khoản công nợ / Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tài chính , 2010. - 223 tr ; 24 cm. Số phân loại: 657.7 /Nh300
 5. Pháp lệnh về kế toán và thống kê, hệ thống tài khoản kế toán(sửa đổi bổ sung...) Tìm hiểu chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo QĐ số 167/2000/QĐ-BTC, ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính / Trần Văn Nam. - 1st. - Hà Nội : Thống kê, 2001. - 609 tr. Số phân loại: 657 /N105

TÀI NGUYÊN NỘI SINH:
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Kế toán đại cương / Trần Thị Kim Khôi. - Đại học An Giang , 2009. - 90 tr ; 30 cm.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định khi góp vốn, điều chuyển tài sản // Tạp chí Khoa học Thương mại. - Số 37, 8/2010, tr. 40-45
 2. Định giá 58 cổ phiếu ngành bất động sản qua ứng dụng mô hình CAPM Nguyễn Thị Hoài Lê, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Trần Thị Xuân Anh // Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 2012. - Số 7 (108), tr. 22 - 26.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu

 1. Bản chất tài sản được trình bày trên bảng cân đối kế toán / Lê Văn Liên; Nguyễn Thị Thu Thủy // TC Kế toán. - 2007. -no. 69. -tr. 20-21
 2. Hai phương pháp kế toán chi phí trả trước / Trần Thị Kim Anh // Kế toán & Kiểm toán. - 2012. -no. 2. -tr. 28-29
 3. Xem xét sửa đổi bổ sung chuẩn mực và các văn bản hướng dẫn kế toán Tài sản cố định hữu hình / Phạm Văn Đăng // TC Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán. - 2010. -no. 30. -tr. 32-36. –ISSN
 4. 20 bước để xác định giá trị tài sản cố định vô hình / Phạm Quang Huy // TC Kiểm toán. - 2009. -no. 3. -tr. 28-30, 40. -ISSN. 0866-3227
 5. Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Thu Liên // TC Kinh tế & phát triển. - 2008. -no. 138. -tr. 28-30. -ISSN. 1859-0012
 6. Tài sản cố định - những thay đổi trong quản lý / Nguyễn Đình Kiệm; Nguyễn Thị Hà // TC Nghiên cứu Tài chính Kế toán. - 2010. -no. 3. -tr. 47-48, 38
 7. Một số vấn đề trong khấu hao và phân loại tài sản cố định hữu hình / Đỗ Thị Hồng Hạnh // Kinh tế và dự báo. - 2008. -no. 8. -tr. 37-38. -ISSN. 0866-7120

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Hoàn thiện việc trình bày một số khoản mục tài sản trên bản cân đối kế toán của doanh nghiệp
 2. Bản chất tài sản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán.
 3. Tính cân đối của Bảng cân đối kế toán
 4. Tài liệu về Bảng cân đối kế toán (xem file đính kèm)

THƯ VIỆN