Nội dung liên quan đến chủ đề: Lý thuyết kế toán & kiểm toán: Tài sản cố định vô hình và tài sản cố định hữu hình; Lợi thế hoạt động thương mại.

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)

 1. Quản lý tài chính doanh nghiệp chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Bộ tài chính. - 1st. - Hà Nội : Tài chính , 2003. - 49tr ; 19cm. Số phân loại: 58.15 /B450
 2. Kế toán đại cương. Nguyễn Việt, Võ Minh Nhị. - 1st. - Tp.HCM : Tài chính , 1999. - 377 tr. Số phân loại: 657 / V308
 3. Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định & amp; các tình huống xác định chi phí hợp lý doanh nghiệp Theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009 của Bộ Tài chính. Bùi Trung Hưng sưu tầm. - Hà Nội : Lao động , 2009. - 503tr ; 28cm. Số phân loại: 343 /H561
 4. Hướng dẫn thực hành kế toán trong các doanh nghiệp Hàng tồn kho - Tài sản cố định - Các khoản công nợ / Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tài chính , 2010. - 223 tr ; 24 cm. Số phân loại: 657.7 /Nh300
 5. Pháp lệnh về kế toán và thống kê, hệ thống tài khoản kế toán(sửa đổi bổ sung...) Tìm hiểu chế độ kế toán doanh nghiệp (Theo QĐ số 167/2000/QĐ-BTC, ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ tài chính / Trần Văn Nam. - 1st. - Hà Nội : Thống kê, 2001. - 609 tr. Số phân loại: 657 /N105

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu

 1. Lợi thế thương mại đối với doanh nghiệp / Vũ Thị Hồng Loan // TC Tài chính doanh nghiệp. - 2008. -no. 9. -tr. 24-25
 2. Kế toán lợi thế thương mại trong hợp nhất kinh doanh / Bùi Thị Ngọc // TC Kiểm toán. - 2008. -no. 5. -tr. 19-20. -ISSN. 0868-3227
 3. Kế toán lợi thế thương mại trong hợp nhất kinh doanh / Bùi Thị Ngọc // TC Kinh tế & phát triển. - 2008. -no. 130. -tr. 36-38. -ISSN. 1859-0012
 4. Thương hiệu: dưới góc nhìn tài chính / Lê Hoàng Tùng // Tài chính. - 2004. -no. 8. -tr. 24-26. -ISSN. 005-56
 5. Xem xét sửa đổi bổ sung chuẩn mực và các văn bản hướng dẫn kế toán tài sản cố định hữu hình / Phạm Văn Đăng // TC Nghiên cứu Khoa học kiểm toán. - 2010. -no. 31. -tr. 34-37. –ISSN 1859-1671 (xem file đính kèm)
 6. Một vài đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán khi dùng tài sản cố định để thế chấp / Lê Hải Tình // Tài chính. - 2002. -no. 11. -tr. 29-30. -ISSN. 005-56
 7. Khấu hao tài sản cố định xét trên giác độ quản lý tài chính của nhà nước / Đinh Đăng Quang // TC Xây dựng. - 2002. -no. 1. -tr. 29-30. -ISSN. 0866-8762
 8. Khấu hao tài sản cố định trên góc độ kế toán và tài chính / Bùi Thị Hà Linh // Nghiên cứu Tài chính Kế toán. - 2012. -no. 05. -tr. 44-45
 9. Trích và phân bổ khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp nhỏ và vừa / Trần Quang Trung; Bùi Thị Phúc // Kế toán & Kiểm toán. - 2011. -no. 9. -tr. 23-25

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Chuẩn mực kế toán số 3
 2. Chuẩn mực kế toán số 4
 3. Lợi thế thương mại – Một vài vấn đề cần nắm rõ
 4. Hoàn thiện phương pháp kế toán và lợi thế thương mại ở Việt Nam hiện nay

THƯ VIỆN