TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo - Tầng 4)

  1. Lịch sử giáo dục An Giang (1975 – 2005) / Nguyễn Thành Phương // NCKH của Cán bộ, Giảng viên .- 2009
  2. Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế / Hoàng Xuân Quảng // TTKH số 44. – 2011
  3. Kinh tế xã hội Việt Nam trong tương lai và những vấn đề đặt ra với giáo dục phổ thông / Phạm Đỗ Nhật Tiến // Tạp chí Khoa học giáo dục Số 58. – 2010. – no. 8. – tr. 6-10.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

  1. Giáo dục và sự phát triển quốc gia
  2.  Giáo dục và tác động của thị trường
  3. Giáo dục Việt Nam trong cơ chế thị trường (Phần 1, Phần 2)
  4. Tác động hỗ tương giữa giáo dục và kinh tế
  5. Vai trò của giáo dục đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế

 THƯ VIỆN