SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc - Tầng 3)
 1. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại / Nguyễn Minh Kiều . - Tái bản lần 2. - Hà Nội : Thống kê , 2007.- 1419 tr ; 29 cm. Số phân loại: 332.1/K309

TÀI NGUYÊN NỘI SINH:
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, chi nhánh An Giang / Nguyễn Thị Hoàng Hoa. - Đại học An Giang , 2010.- 58 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.7/H401 – SVLV000469
 2. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - chi nhánh thành phố Long Xuyên / Nguyễn Thị Ngọc Thế. - Đại học An Giang , 2010.- 53 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.7/Th250 – SVLV000478
 3. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Chợ Mới tỉnh An Giang / Lê Xuân Huyên. - Đại học An Giang , 2010 .- 64 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.31/H527 – SVLV000470
 4. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thoại Sơn : Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp /  Lương Thị Thanh Tuyền. - An Giang : Đại học An Giang , 2008.- 37 tr ; 30cm. Số phân loại: /T527 – SVLV000693
 5. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh An Giang / Nguyễn Thị Thu Huyền. - Đại học An Giang , 2010 .- 62 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.3/H527 – SVLV000484
 6. Phân tích nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - chi nhánh An Giang / Trần Thị Khánh An. - Đại học An GIang , 2007.- 31 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.7/A105 – SVLV000374
 7. Phân tích tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Công Thương An Giang / Lâm Hồng Bảo Chinh. - Đại học An Giang , 2008.- 655 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.3/Ch312 – SVLV000219
 8. Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh An Giang /  Nguyễn Thị Cẩm Nhung ; Trân Đức Tuấn (hướng dẫn). - An Giang : Đại học An Giang , 2013.- viii, 93 tr. : biểu đồ ; 27 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.7/Nh513 – SVLV000861
 9. Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn tại NH Công Thương An Giang / Bùi Thị Kim Bằng. - Đại học An Giang : KT-QTKD , 2009.- 57 tr ; 30 cm. Số phân loại: 332.3/B116 – SVLV000378
 10. Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh An Giang / Châu Thị Hoàng Oanh. - Đại học An Giang , 2008.- 61 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.3/O408 – SVLV000210
 11. Phân tích hoạt động tín dụng nông nghiệp tại Ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên / Nguyễn Trọng Tiến. - Đại học An Giang : KT - QTKD , 2009.- vi, 46 tr ; 30 cm. Số phân loại: 332.7/T305 – SVLV000541
 12. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Chi nhánh An Giang /  Bùi Thị Diễm Thu. - Đại học An Giang : KT-QTKD , 2010 .- viii, 70 tr ; 30 cm. - (Khóa luận tốt nghiệp). Số phân loại: 332.3/Th500 – SVLV000512

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương – Chi nhánh thành phố Cần Thơ / Trương Đông Lộc, Nguyễn Thị Tuyết .- Tạp chí Ngân hàng .- Số 5, Tháng 3/2011, tr. 38 – 41
 2. Giải pháp hạn chế tín dụng phi chính thức ở nông thôn / Lê Khương Ninh .- TC Ngân hàng .- Số 5, Tháng 3/2011, tr. 52 – 57
 3. Giải pháp nhằm giảm thiểu nợ xấu tại các tổ chức tín dụng / Vũ Văn Thực .- Tạp chí Công nghệ Ngân hàng .- Số 81 / 2012, tr. 37 – 41
 4. Giảm lãi suất tín dụng góp phần tăng trưởng kinh tế bền vững / Nguyễn Thị Phương Chi .- TC Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- Số 8, 2013, tr. 8 – 11
 5. Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với hỗ trợ tín dụng ngân hàng / Phạm Vĩnh Thắng .- Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán .- Số 5 (118), 2013, tr. 43 - 45, 62
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu

 1. Chất lượng hoạt động tín dụng: nền tảng cho sức cạnh tranh của ngân hàng / Nguyễn Hường // Tạp chí Thuế nhà nước.. - 2013. -no. 4. -tr. 14-15.
 2. Nâng cao hiệu quả tín dụng của Ngân hàng thương mại / Tạ Đình Long // Nghiên cứu Tài chính Kế toán. - 2012. -no. 8. -tr. 39-41.
 3. Về hoạt động tín dụng cho vay doanh nghiệp tại một địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long / Trần Văn Dự // Thị trường Tài chính Tiền tệ. - 2008. -no. 14. -tr. 34-36.
 4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại / Đỗ Thị Thuỷ // TC Tài chính doanh nghiệp. - 2007. -no. 9. -tr. 19-20.
 5. Một số giải pháp quản lý và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại / Lê Văn Hùng // TC ngân hàng. - 2007. -no. 19. -tr. 38-40.
 6. Hoạt động tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Thu; Nguyễn Thị Nụ // Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17 - Trường Đại học Mỏ-Địa chất. - 2006. -no. 6. -tr. 197-201.
 7. Rủi ro theo tính chất nghiệp vụ của hoạt động tín dụng ngân hàng / Phan Quốc Khánh // TC Ngân hàng. - 2002. -no. 3. -tr. 10-12.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Chất lượng tín dụng và tiêu thức đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn
 2. Tín dụng ngắn hạn
 3. Lý luận chung về tín dụng

THƯ VIỆN