SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Tri Tôn – Tập 1 / Đảng Bộ huyện Tri Tôn. Số phân loại: 306.09596 / Gi550-T1
 2. Văn hoá các dân tộc Tây Nam Bộ. Thực trạng và những vấn đề đặt ra / Trần Văn Bính. - 1st. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2004.- 296 tr ; 21 cm. Số phân loại: 306.089597/B312

TÀI NGUYÊN NỘI SINH

-  Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/

-  Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

A.Nghiên cứu khoa học:

 1. Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Khmer ở huyện Tri Tôn đến năm 2015. Số phân loại: 306.0959791 / Kh116 - TCCT00057
 2. Tang ma của người Khmer An Giang. Số phân loại: 306/D307 - LV00059
 3. Nghề dệt lụa truyền thống của dân tộc Khmer hiện trạng và khó khăn cho phát triển.Trường hợp nghiên cứu ở huyện Tri Tôn và Tịnh Biên Tỉnh An Giang / Trần Nhựt Phương Diễm .- An Giang: Trường ĐH An Giang, 2004

B. Thông tin khoa học:

 1. Một vài nét tương đồng vài dị biệt giữa văn hóa Khmer Trà Vinh và văn hóa Khmer An Giang / Mai Ngọc Diệp.- An Giang: Trường ĐH An Giang, 2006.- Thông tin khoa học số 027
 2. Thêm một cái tết của đồng bào Khmer / Võ Văn Thắng.- An Giang: Trường ĐH An Giang, 2006.- Thông tin khoa học số 009
 3. Thái độ ngôn ngữ của người Khmer ở An Giang / Hoàng Quốc.- An Giang: Trường ĐH An Giang, 2004.- Thông tin khoa học số 060
 4. Tìm hiểu một số loại hình nghệ thuật dân gian Khmer An Giang / Nguyễn Thái Ngọc Hà.- An Giang: Trường ĐH An Giang, 2004.- Thông tin khoa học số 049

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu

 1. Sự tiếp biến của Phật giáo Theravada đối với tín ngưỡng, hệ thống linh thần, linh thú - người Khơ-me Nam Bộ / Nguyễn Xuân Hậu // Công tác tôn giáo. - 2013. -no. 4. -tr. 40-43
 2. Dấu ấn Phật giáo trong lễ hội Ok-Om-Bok và Som-Pắ Praw-Khe của người Khmer Nam Bộ / Huỳnh Sang // Khoa học và công nghệ (Đại học Trà Vinh). - 2014. -no. 16. -tr. 49-53. -ISSN. 1859-4816
 3. Yếu tố văn hóa Phật giáo trong cơ chế quản lý xã hội truyền thống phum sóc của người Khmer ở Nam Bộ / Nguyễn Khắc Cảnh // Nghiên cứu Tôn giáo. - 2014. -no. 5. -tr. 53-60. -ISSN. 1859-0403
 4. Bản sắc văn hoá của người Khmer Nam Bộ qua dân ca nghi lễ đám cưới / Lý Minh Trâm // TC Khoa học xã hội. - 2011. -no. 12. -tr. 49-51, 24. -ISSN. 1859-0136

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Phật Giáo Theravada trong đời sống người Khmer Nam Bộ / Liêu Ngọc Ân / Tạp chí Văn hóa Lịch sử An Giang .- 2014 .- Số 109, tr. 17-19
 2. Phật Giáo Theravada trong đời sống người Khmer Nam Bộ / Liêu Ngọc Ân / Tạp chí Văn hóa Lịch sử An Giang .- 2014 .- Số 110 , tr. 17-20
 3. Phật Giáo Theravada trong đời sống người Khmer Nam Bộ / Liêu Ngọc Ân / Tạp chí Văn hóa Lịch sử An Giang .- 2014 .- Số 111 , tr. 11-13
 4. Phật Giáo Theravada trong đời sống người Khmer Nam Bộ / Liêu Ngọc Ân / Tạp chí Văn hóa Lịch sử An Giang .- 2014 .- Số 112 , tr. 12-14
 5. Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người Khơ me ở Tây Nam Bộ / Hà Thị Thùy Dương .-Tạp chí Dân tộc học /2013, Số 6(184), tr.70-77
 6. Tác động của các yếu tố truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào Khmer, Phật giáo Nam tông Khmer tới sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới / Nguyễn Thúy Anh, Hà Hữu Liền .- Tạp chí Giáo dục Lý luận / 2014, Số 221, tr. 43-47
 7. Đặc điểm nổi bật bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer tỉnh An Giang / Phạm Văn Sơn .- Tạp chí Văn hóa – Lịch sử An Giang / 2014, Số 10(115), tr. 8-9, 34
 8. Yếu tố nước trong lễ hội Ok-om-bok của đồng bào Khmer Đồng bằng Sông Cửu Long / Lê Công Lý .- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam / Số 4(41)/2010, tr. 79-84
 9. Nhân tố ảnh hưởng tới hiện tượng tái nghèo của các hộ đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh / Đinh Công Tiến, Lã Sơn Ka .- Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn / 2014, số 8, tr. 3-7
 10. Chuyển đổi tôn giáo của dân tộc Khmer, Hoa và Chăm ở Tây Nam Bộ hiện nay / Phú Văn Hẳn .- TC Khoa học Xã Hội TP. Hồ Chí Minh / 2014, Số 12 (196), tr. 63-69
 11. Nét riêng ẩm thực của các dân tộc An Giang / Thúy An .- Tạp chí văn hóa lịch sử An Giang, Số 65, Tháng 07/ 2010, tr. 23-24
 12. Quan niệm về cái ăn của người Khmer Nam Bộ / Nguyễn Hùng Cường .- Tạp chí Văn hóa – Lịch sử An Giang, 2013, Số 2, tr. 10-13, 20
 13. Vài đặc điểm về đời sống tâm linh của người Khmer Nam Bộ / Liêu Ngọc Ân // Văn hoá lịch sử An Giang. - 2013. - Số 103.- Tr. 18 – 20

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET:

A. Văn hóa – xã hội của người Khmer ở An Giang:

 1.    1. Một số nghề truyền thống của người Khmer Tịnh Biên - Tri Tôn, thực trạng và giải pháp (Xem tại đây)
 2.    2. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Khmer qua trang phục truyền thống (Xem tại đây)

B. Văn hóa – xã hội của người Khmer ở Nam Bộ:

 1.   Chuyên trang văn hóa dân tộc (Xem tại đây)
 2.   Phong tục hôn nhân của người Khmer ở Nam Bộ (Xem tại đây)
 3.  Văn hóa ẩm thực của người Khmer Nam bộ (Xem tại đây)
 4.  .Văn hóa dân gian của người Khmer Nam bộ (Xem tại đây)
 5.  Tín ngưỡng, tôn giáo của người Khmer Nam bộ (xem tại đây)
 6.  Nét văn hóa truyền thống trong lễ Chôl Chnăm Thmây của người Khmer Nam Bộ (xem tại đây)
 7.  Lễ hội truyền thống với việc xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng của người Khmer Nam bộ (Xem tại đây)
 8.  Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Khmer Tây Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay (Xem tại đây)
 9.  Ảnh hưởng của Phật giáo Nam tông với đời sống văn hóa đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long (Xem tại đây)

THƯ VIỆN