Nội dung liên quan đến chủ đề:

- Tài liệu liên quan về các vấn đề dân tộc Khmer ở An Giang;

- Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác dân tộc Khmer – An Giang;

SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Chính sách dân tộc - những vấn đề lý luận và thực tiển / Huỳnh Ngọc Nhân. - Hà nội : Sự thật , 1990 .- 154 tr. Số phân loại: 353.5339/Ch312
 2. Những qui định về chính sách dân tộc / Trần Nam Sơn,Lê Hải Anh. - 1st. - Hà Nội : Lao động , 2001.-376 tr. Số phân loại: 351.00323/S464
 3. Văn hoá các dân tộc Tây Nam Bộ. Thực trạng và những vấn đề đặt ra / Trần Văn Bính. - 1st. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2004.- 296 tr ; 21 cm. 26.000đ. Số phân loại: 306.089597/B312
 4. An Giang - Đôi nét văn hóa đặc trưng vùng đất bán sơn địa / Nguyễn Hữu Hiệp. - Hà Nội : Văn hóa thông tin , 2010.-359tr ; 21cm. - (Hội văn nghệ dân gian Việt Nam). Số phân loại: 390.0959791/H307
 5. Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer Tri Tôn, tập I / Đảng Bộ huyện Tri Tôn. - An Giang : Đảng Bộ huyện Tri Tôn , 2006 .- 143tr ; 20cm. Số phân loại: 306.09596/Gi550-T1

TÀI NGUYÊN NỘI SINH:
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4

 1. Vấn đề giáo dục của các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang / Phan Thái Bích Thủy .- Thông tin khoa học số 44, chuyên đề mừng Xuân Tân Mão 2011, Trường ĐH An Giang.- TTKH số 041 - 050 , Tháng 1/2011.- Trang 1-3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤP QUỐC GIA

- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/ket-qua-nghien-cuu-vn/content/blogcategory/94/264

- Lưu ý: Để xem được toàn văn các kết quả nghiên cứu bạn đọc liên hệ với cán bộ thư viện tại Quầy Thông tin – Tầng 4.

 1. Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer, Chăm tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và đến 2020 / TS. Võ Công nguyện (chủ nhiệm đề tài) - An Giang: Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ, 2011. - 290

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Thách thức và khó khăn trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở đồng bào dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long / ThS. Đặng Viết Đạt .- Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức” .- Tháng 6/2014 .- tr. 83-92
 2. Giải pháp giảm nghèo cho người dân tộc Khmer không đất sản xuất huyện Tri Tôn , tỉnh An Giang / ThS. Hồ Thị Ngân .- Kỷ yếu hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức” ” .- Tháng 6/2014 .- tr. 108-119

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET: Báo cáo tổng kết 5 năm về công tác dân tộc Khmer – An Giang và các chính sách về công tác dân tộc của tỉnh An Giang.

 1. Báo cáo tình hình công tác dân tộc và kết quả phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang thời gian qua, định hướng đến năm 2020 
 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người dân tộc thiểu số ở Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh .- Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ .- Số18/2011.- Trang: 240-250 (Xem tại đây)
 3. Quá trình thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng đối với đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long trong sự nghiệp đổi mới / Phạm Văn Búa .- Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ .- Số 10/2008 .- tr. 101-108 (Xem tại đây)
 4. Vận động đồng bào Khmer qua 2 cuộc kháng chiến (Xem tại đây)
 5. An Giang: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (Xem tại đây)
 6. Phát huy vai trò của đồng bào Khmer trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nam Bộ (Xem tại đây)
 7. Nâng cao chất lượng vận động trong đồng bào Khmer ở An Giang (Xem tại đây)
 8. Phát huy vai trò của đồng bào Khmer trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở Tây Nam Bộ (Xem tại đây)
 9. Hiệu quả từ những chính sách giúp đồng bào dân tộc Khmer ở An Giang (Xem tại đây)

 

THƯ VIỆN