SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)
 1. Thuế / Nguyễn Hồng Thắng. - 1st. - Tp.HCM : Thống kê , 1998.– 259 tr. 21cm. Số phân loại: 336.2/Th116
 2. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về thuế / Huỳnh Văn Hoài. - 1st. - Hà Nội : Thống kê , 2001.– 1567 tr. Số phân loại: 343.59704/H404
 3. Thuế và kế toán thuế 2011  (Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam) / Võ Văn Nhị. - Hà Nội : Giao thông vận tải , 2011.– 651 tr ; 24 cm. 175000đ. Số phân loại: 657.46/Nh300
 4. Giáo trình Luật thuế Việt Nam. - Hà Nội : Tư Pháp , 2006.– 347tr ; 20cm. 58000đ. Số phân loại: 343.59705/Gi108
 5. Tìm hiểu các văn bản pháp luật về thuế / Huỳnh Văn Hoài. - 1st. - Hà Nội : Thống kê , 2001. – 1567 tr. Số phân loại: 343.59704/H404
 6. Hỏi - đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân / Tiêu Phương Thúy, Nguyễn Thị Ly. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2015.- 116 tr. ; 19 cm. 29000đ. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông). Số phân loại: 343.597052/Th523

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại Kho Tham khảo Tầng 4)

 1. Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Lý Phương Duyên .- Thông tin Khoa học xã hội, 2011, Số 2 (338)
 2. Cải cách thủ tục hành chính thuế: Nỗ lực vượt bậc / TS. Lê Xuân Trường .-  Tạp chí Tài chính, 2016, Số 1
 3. Bàn về định hướng cải cách mức thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam / ThS. Trần Quốc Hoàn .- Tạp chí Tài chính, 2016, Số 2
 4. Chính sách thu nhập thuế cá nhân của Việt Nam trong mối tương quan với thế giới / Đức Phương .- Tap chí Thuế Nhà Nước, 2011, Số 14
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu
 1. Bàn về thuế thu nhập cá nhân / Lê Thị Ngọc Phương // TC Công thương. - 2014. -no. 18. -tr. 74-75. -ISSN. 0866-7756
 2. Thuế Thu nhập cá nhân và chính sách cổ tức của công ty cổ phần / Phạm Thị Thanh Hòa // Kế toán và Kiểm toán. - 2014. -no. 9. -tr. 8-10. -ISSN. 1859-1914
 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai, nộp thuế: Giải pháp cải cách hành chính thuế / Quang Tiến Nguyễn .–Tạp chí Tài chính, 2014, Số 8, tr. 34-36.– ISSN 005-56
 4. Chống gian lận thuế: Thực trạng và giải pháp /  Minh Lục Hà .– Tạp chí Tài chính, 2013, Số 9, tr. 6 – 8.– ISSN 005 - 56                                
 5. Giám sát hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế / Nguyễn Xuân Thành.–Tạp chí NC Tài chính Kế toán, 2013, Số 8, tr. 45-49 .– ISSN 1859 – 4093
 6. Đẩy mạnh tuyên truyền chống thất thu, gian lận thuế / Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế .– Tạp chí Tài chính, 2013, Số 9, tr. 25 -27.– ISSN 005 - 56
 7. Về các khoản hỗ trợ của doanh nghiệp đối với người lao động khi quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân / ThS. Trương Đức Định .– Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, 2015, Số 6, tr. 29 – 30 .– ISSN 1859 – 1914

 8. Vấn đề kiểm soát thu nhập trong pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam / Nguyễn Hải Ninh // Luật học. - 2015. -no. 3. -tr. 37-44. -ISSN. 0868-3522

 9. Những điểm mới trong pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân / Dương Đức Chính // Kiểm sát. - 2014. -no. 20. -tr. 56-59. -ISSN. 0866-7357

 10. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của hộ kinh doanh trong kê khai thuế TNCN / Phạm Hồng Mạnh; Trần Xuân Thịnh // TC Tài chính Doanh nghiệp. - 2013. -no. 1+2. -tr. 30-31. -ISSN. 1859-3887

 11. Tuân thủ thuế thu nhập cá nhân - Lượng hoá và phân tích / Tôn Thu Hiền; Nguyễn Tiến Dũng // TC Nghiêu cứu Tài chính Kế toán. - 2013. -no. 10. -tr. 16-20. -ISSN. 1859-4093

 12. Điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh Hoài // Nghiên cứu Tài chính Kế toán. - 2012. -no. 11. -tr. 6-7, 11. -ISSN. 1859-4093

 13. Quản lý thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công / Nguyễn Thành Phúc // Tài chính. - 2013. -no. 08. -tr. 59-60. -ISSN. 005-56

 14. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc kiểm soát thu nhập của người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam / Nguyễn Hải Ninh // Luật học. - 2011. -no. 7. -tr. 50-56. -ISSN. 0868-3522

 15. Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân / // Thanh tra Tài chính. - 2011. -no. 107. -tr. 29-30, 45.

 16. Xây dựng thuế thuế thu nhập cá nhân bảo hiểm đảm bảo nguyên tắc công bằng / Trần Minh Đức .- Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, 2013, Số 4

  THƯ VIỆN