SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Thị trường chứng khoán và công ty cổ phần / Bùi Nguyên Hoàn. Số phân loại: 332.642 /H406
 2. Giáo trình thị trường chứng khoán / Bạch Đức Hiền. Số phân loại: 332.642/H305
 3. Lý thuyết về thị trường chứng khoán/Nguyễn Thanh Tuyền. Số phân loại: 332.642 /T527
 4. Cẩm nang nhà kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam / Bùi Viết Thuyên. Số phân loại: 332.642 /Th527
 5. Thị trường chứng khoán / Lê Văn Tư,Lê Tùng Vân. Số phân loại: 332.642 /T550
 6. Phòng tránh rủi ro trong đầu tư chứng khoán / Vũ Ngọc Hiền. Số phân loại: 332.632 /H305
 7. Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán / Lý Vinh Quang...[và những người khác]. Số phân loại: 332.64 /Ch556
 8. Chiến lược đầu tư vào thị trường chứng khoán của Warren Buffett / Minh Đức. Số phân loại: 332.642 /M312
 9. Hướng dẫn đầu tư vào thị trường chứng khoán = moneywise guide to investing in the stockmarket / Stopp Christine. Số phân loại: 332.642 /S883

TẠP CHÍ IN TẠI THƯ VIỆN (Liên hệ quầy tham khảo Tầng 4 Thư viện)

 1. Đo lường sự phụ thuộc giữa chỉ số thị trường và một số cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp Copula / Trần Trọng Nguyên, Nguyễn Thu Thủy/ tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 2015, Số 2 (139), tr. 32 – 36 1859 – 4093
 2. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam / Nguyễn Thị Bảo Trân, Lê Quang Minh, Võ Đình Vinh/ Tạp chí Công nghệ Ngân hàng 2015, Số 110, tr. 43 - 54 1859 – 3682
 3. Thị trường chứng khoán Việt Nam những tháng đầu năm 2011: Đối mặt với khó khăn / Lê Hoàng Nga / Tạp chí Tài chính, 2011, Số 7(561), tr. 14 - 17
 4. Nhận dạng rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Võ Thị Thúy Anh, Bùi Thị Lệ/Tạp chí Ngân hàng Số 5, Tháng 3/2011, tr. 46 - 51
 5. Mối quan hệ giữa độ bất ổn của thị trường chứng khoán và độ bất ổn của các công cụ điều hành chính sách tiền tệ tại Việt Nam/Trần, Phương Thảo/Tạp chí Phát triển kinh tế, 2014, Số 288, tr. 19 – 37
 6. Đo lường sự phụ thuộc giữa chỉ số thị trường và một số cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phương pháp Copula.

TÀI NGUYÊN NỘI SINH
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4 Thư viện.

 1. Minh bạch và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên cơ sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh / Luận văn Cao học ngành Tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01/Nguyễn Thị Kim Anh ; PGS.TS. Trương Đông Lộc (hướng dẫn khoa học). Số phân loại: 332.642/A107

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Ảnh hưởng của thông tin từ các thị trường chứng khoán quốc tế đến chỉ số VN-Index nghiên cứu thực nghiệm / Nguyễn Hòa Nhân; Đặng Tùng Lâm / Tạp chí Phát triển kinh tế, 2012, Số 261. -tr. 43-50. -ISSN. 1859-1124

LUẬN VĂN - LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán tại Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Nhung
 2. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN Index / Nguyễn Trần Phương Thảo .- Luận văn Thạc sĩ

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET
A. Tiếng Việt:

 1. Quan hệ giữa các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán: bằng chứng nghiên cứu từ thị trường Việt Nam / Nguyễn Minh Kiều, Nguyễn Văn Điệp/Science&Technology development, Vol 16. No.Q3-2003
 2. Những lợi ích và thách thức đối với thị trường chứng khoán Việt Nam khi hợp nhất các sở giao dịch chứng khoán / ThS. Phạm Quang Tín
 3. Mối quan hệ giữa chỉ số thị trường và khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội / PGS.TS Trương Đông Lộc.
 4. Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh giá tài sản tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam/Ths. Nguyễn Phúc Cảnh/ Tạp chí Phát triển và hội nhập.
 5. Độ nhạy cảm rủi ro kiệt giá tài chính lên giá trị ngành: Phân tích trải nghiệm tại Việt Nam/ Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyến/ Tạp chí phát triển và hội nhập
 6. Mối quan hệ giữa khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài và chỉ số VN-Index / PGS.TS Trương Đông Lộc(Đại học Cần Thơ)
 7. Mối quan hệ giữa chỉ số giá thị trường và khối lượng cổ phiếu giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Trương Đông Lộc, Trương Văn Vũ.
 8. Tác động của tỷ giá, bất động sản, giá vàng lên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua / Đinh Thị Thanh Long
 9. Cách tính chỉ số chứng khoán VN Index của Việt Nam
 10. Cách tính chỉ số giá chứng khoán VN.INDEX
 11. Chỉ số HNX – Index
 12. Cách tính chỉ số VN-Index và chỉ số HNX-index

B. Tiếng Anh:

 1. Global Standards and Ethical Stock Indexes: The Case of the Dow Jones Sustainability Stoxx Index
 2. How Firm Performance Moderates the Effect of Changes in Status on Investor Perceptions: Additions and Deletions by the Dow Jones Sustainability Index
 3. The Relation between Sustainability Performance and Stock Market Returns: An Empirical Analysis of the Dow Jones Sustainability Index Europe
 4. Is there an S&P 500 Index effect?
 5. The price response to S&P 500 Index additions and deletions: Evidence of asymmetry and a new explanation
 6. A primer on U.S.Stock price indices
 7. The relationship between the united states and Vietnam stock Market
 8. Volatility distribution in the S&P500 stock index.
 9. A Genetic programming model for S&P 500 stock Market Prediction.
 10. What are the differences Between the Dow jones, NASDAQ & S&P 500?
 11. What's the difference between the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500

THƯ VIỆN