SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho Tham khảo – Tầng 4)

 1. Niên giám Thống kê Việt Nam 2013 = Statistical yearbook of Vietnam 2013. - Hà Nội : Thống kê , 2014.- 935 tr. : biểu đồ ; 25 cm. 450000đ. Số phân loại: 315.97/N305
 2. Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2014 = Statistical yearbook of Vietnam 2014. - Hà Nội : Thống kê , 2015.934 tr. : biểu đồ ; 25 cm. 450000đ. Số phân loại: 315.97/N305

TÀI NGUYÊN NỘI SINH DSPACE
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/
- Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4
A. Khóa luận tốt nghiệp:

 1. Tìm hiểu thực trạng xóa đói, giảm nghèo tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay: Khóa luận tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Giáo dục Chính trị / Nguyễn Ngọc Ánh. - Xuất bản lần thứ nhất. - An Giang : Đại học An Giang, 2008. 48tr ; 31cm. Số phân loại: 362.5/A107
 2. Xóa đói giảm nghèo ở phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2006-2009: Thực trạng và giải pháp / Lê Nguyễn Diễm Hương. Số phân loại: 362.5/H561/ SVLV000459
 3. Thực trạng xóa đói giảm nghèo tại TP Long Xuyên - tỉnh An Giang: Khóa luận tốt nghiệp khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh / Huỳnh Thị Sương. Số phân loại: 362.5/S561/SVLV000111

B.Kỷ yếu hội thảo:

 1. Công tác giảm nghèo bền vững tại xã Phú Hữu huyện An Phú tỉnh An Giang / Lê Xuân Giới .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 2. Công tác giảm nghèo xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang / UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
 3. Chính sách xóa đói, giảm nghèo của Việt Nam - Thực trạng và những vấn đề đặt ra / Nguyễn Thành Trung.- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
 4. Kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo của một số địa phương trong nước - bài học cho vấn đề giảm nghèo bền vững ở An Giang hiện nay / Lê Thị Sáu .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
 5. Một số giải pháp chủ yếu nhằm xóa đói, giảm nghèo bền vững tại tỉnh An Giang / Võ Thị Phiến .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 6. Chính sách giảm nghèo ở Việt Nam: Thực trạng và hướng đổi mới / Hà Thị Thùy Dương.- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
 7. Thực trạng, giải pháp xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Nghĩa .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 8. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển hợp tác xã và vấn đề xóa đói giảm nghèo ở tỉnh An Giang hiện nay: Lý luận và thực tiễn / Lê Thị Tần .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
 9. Xóa đói giảm nghèo trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Bình Dương - Thực trạng và bài học kinh nghiệm / Bùi Thanh Xuân .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 10. Xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam - Thực trạng, kinh nghiệm và định hướng / Phạm Thị Ngọc Hân .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 11. Giải pháp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh an giang từ nay đến năm 2020 / Tô Thiện Hiền .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
 12. Một số thực trạng và giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tốt việc giải quyết việc làm đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo ở tỉnh An Giang hiện nay / Đoàn Trung Dũng, Võ Văn Chỉ .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”
 13. Kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam xóa đói giảm nghèo bền vững / Phạm Xuân Phú, Ngô Thị Bảo Trân .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 14. Thách thức và bài học kinh nghiệm trong giảm nghèo bền vững ở An Giang / Lê Minh Tùng .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 15. Cần có một khung chính sách toàn diện hơn cho công tác giảm nghèo bền vững ở Việt Nam / Lê Minh Tùng .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.
 16. Giảm nghèo nhanh và bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức / Trần Ngọc Gái .- Hội thảo khoa học “Giảm nghèo bền vững ở An Giang: Cơ hội và thách thức”.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Thực trạng đói nghèo và giải pháp xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam/ Hoàng Sỹ Kim .- Tạp chí Quản lý nhà nước, 2007, số 7, tr. 18-21
 2. Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam: những thành tựu, thách thức và những bài học / Phạm Văn Quyết .- Tạp chí Tâm lý học, 2012, số 9, tr. 25-36
 3. Giảm thất nghiệp và đói nghèo: Nhớ lại mô hình của Yunus! / Nguyễn Lê Minh .- Tạp chí Lao động và xã hội, 2009, số 353, tr. 30-43
  Đói nghèo và nông nghiệp: Trường hợp Việt Nam / Munim Kumar Barai .- Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, 2008, số 2, tr. 48-62
 4. Đầu tư công và giảm đói nghèo ở Việt Nam thời kỳ 2001-2010: Một số giải pháp trong thời gian tới / Nguyễn Đăng Bình .- Tạp chí Quản lý kinh tế, 2011, số 42, tr. 3-8
 5. Đói nghèo ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực và quốc tế / Vũ Quỳnh Hương .- Tạp chí Nghiên cứu tài chính – kế toán, 2006, số 10, tr. 26-28
 6. Để công tác xoá đói, giảm nghèo tiến triển vững chắc / Hồ Văn Vĩnh .- Tạp chí Cộng sản, 2007, số 782, tr. 84-88
 7. Phát triển nông nghiệp với giảm đói nghèo ở Việt Nam / Nguyễn Thị Sơn .- Nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy địa lý: Kỷ yếu hội thảo khoa học. Khoa Địa lý - 50 năm xây dựng và phát triển. Trường đại học sư phạm Hà Nội 2006, 2006, số 0, tr. 153-160
 8. Thực trạng, giải pháp xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Nghĩa .- Tạp chí khoa học, trường Đại học Cần Thơ, 2014, Số 30, tr. 84-91
 9. Các yếu tố tác động đến tình trạng tái nghèo của hộ gia đình (Trường hợp huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) / Nguyễn Minh Hà, Lê Thành Công, Nguyễn Hữu Tịnh .- Tạp chí Khoa học xã hội, 2013, Số 5(177)
 10. Chính sách giảm nghèo và những vấn đề đặt ra / Lương Thị Hồng // Kinh tế và Dự báo. - 2014. -no. 17. -tr. 35-37. -ISSN. 0866-7120
 11. Xóa đói, giảm nghèo giảm trừ bất bình đẳng xã hội kết quả và một số kinh nghiệm / Nguyễn Anh Cường; Phạm Quốc Thành // Lịch sử Đảng. - 2014. -no. 10. -tr. 34-38. -ISSN. 0936-8477
 12. Cần có chính sách hợp lý và nguồn lực thực hiện giảm nghèo bền vững / Chí Tâm; Ngọc Cương // TC Lao động và Xã hội. - 2014. -no. 474. -tr. 52-54. -ISSN. 0866-7643
 13. Chính sách giảm nghèo nhìn từ một số chương trình hộ trợ cụ thể / Hữu Bắc // TC Lao động và Xã hội. - 2014. -no. 473. -tr. 54-55. -ISSN. 0866-7643
 14. Xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam: những thành tựu, thách thức và những bài học / Phạm Văn Quyết // Tâm lý học. - 2012. -no. 9. -tr. 25-36. -ISSN. 1859-0098

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Sách điện tử: “Đói nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam: Các yếu tố về địa lý và không gian” / Nicholas Minot, Bob Baulch, Michael Epprecht
 2. Tăng thu nhập thuần của nông dân tiêu chí đứng đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp / GSTS. Nguyễn Văn Luật
 3. Ruộng đất, nông dân và mấy vấn đề phát triển nông thôn / Bùi Minh, Bế Quỳnh Nga, Đặng Thị Việt Phương
 4. Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa / ThS. Phạm Mỹ Duyên
 5. Hạn chế của công tác xóa đói giảm nghèo và giải pháp đổi mới
 6. Thành tựu xóa đói, giảm nghèo - một điểm sáng trong bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
 7. Một số giải pháp giảm nghèo bền vững.
 8. Xóa đói giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo - thành tựu, thách thức và giải pháp
 9. Chính sách giảm nghèo ở nước ta hiện nay : Thực trạng và định hướng hoàn thiện / PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn
 10. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững ở nước ta giai đoạn 2006 – 2010 / Đàm Hữu Bắc .- Tạp chí Cộng Sản, 2006, Số 10

THƯ VIỆN