Nội dung có liên quan đến chủ đề: Thực trạng và giải pháp phát triển nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp) ở An Giang.
SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN

- Kho mượn đọc – Tầng 3

 1. Hỏi đáp pháp luật về đất đai, nhà ở và thuế nhà đất / Lê Thành Kính, Nguyễn Thu Thảo. - 1st. - Hà Nội : Thống kê , 2000.- 634 tr, 21cm. Số phân loại: 346.597045/K312

- Kho Tham khảo – Tầng 4

 1. Niên giám Thống kê tỉnh An Giang năm 2013 = Statistical yearbook of Vietnam 2013. - Hà Nội : Thống kê , 2014.- 935 tr. : biểu đồ ; 25 cm. 450000đ. Số phân loại: 315.97/N305
 2. Niên giám Thống kê tỉnh An Giang năm 2014 = Statistical yearbook of Vietnam 2014. - Hà Nội : Thống kê , 2015.934 tr. : biểu đồ ; 25 cm. 450000đ. Số phân loại: 315.97/N305
 3. Tập bản đồ kinh tế - xã hội Việt Nam : Mô tả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 1999 : Socioeconomic Atlas of Vietnam. - Hà Nội: Bản đồ , 2005.167 tr ; 42 cm. Số phân loại: 330.9597/T123 / TK00967

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Các giải pháp về vốn để xây dựng và phát triển nhà ở đô thị ở Việt Nam hiện nay 1996 / Nguyễn Khắc Trà .- Luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế, 2009

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Chiến lược phát triển bền vững nhà ở xã hội / Nguyễn Trọng Hòa // Kiến trúc Việt Nam. - 2015. -no. 7. -tr. 41-43. -ISSN. 0868-3768
 2. Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý nhà ở Xã hội / Trần Trung Hiếu // Kiến trúc Việt Nam. - 2015. -no. 7. -tr. 44-46. -ISSN. 0868-3768
 3. Bàn về chính sách nhà ở Xã hội tại Việt Nam / Phạm Sỹ Liêm // Người Xây dựng. - 2015. -no. 7. -tr. 9-12. -ISSN. 0866-8531
 4. Vấn đề nhà ở xã hội hiện nay ở nước ta thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Thanh Thủy // Tạp chí Giáo dục Lý Luận. - 2015. -no. 233. -tr. 41-43,49. -ISSN. 0868-3492
 5. Giải bài toán phát triển nhà ở Xã hội / Dương Quỳnh Chi // Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương. - 2015. -no. 449. -tr. 78-80,71. -ISSN. 0868-3808
 6. Kinh nghiệm của một số quốc gia châu á về chính sách phát triển nhà ở Xã hội / Nguyễn Tuấn Anh // Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương. - 2015. -no. 449. -tr. 89-91. -ISSN. 0868-3808
 7. Xây dựng mô hình cho phát triển nhà ở xã hội tại Việt Nam / TS.KTS. Nguyễn Đình Tuyển // Kiến trúc. - 2015. -no. 247. -tr. 61-64. -ISSN. 0866-8617
 8. Chương trình nhà ở Xã hội và chính sách nhà ở tại Việt Nam / Nguyễn Mạnh Hà // Xây dựng & Đô thị. - 2014. -no. 35. -tr. 23-25. -ISSN. 1859-3119
 9. Một số vấn đề về nhà ở xã hội hiện nay / Nguyễn Hồng Chương // Người xây dựng. - 2013. -no. 1+2. -tr. 19-21. -ISSN. 0866-8531
 10. Nhà ở Xã hội tại Cần Thơ / Trần Trí Thông // Quy Hoạch Xây dựng. - 2014. -no. 69. -tr. 54-57. -ISSN. 1859-3054
 11. Nhà ở xã hội - nhà ở cho người thu nhập thấp / Nguyễn Minh Hoà // Kiến trúc Việt Nam. - 2012. -no. 4. -tr. 10-11. -ISSN. 0868-3768
 12. Sáu giải pháp phát triển nhà ở xã hội / Nguyễn Đăng Sơn // Kiến trúc Việt Nam. - 2012. -no. 4. -tr. 15-17. -ISSN. 0868-3768
 13. Giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp / Đặng Hùng Võ // Tổng quan Kinh tế - Xã hội Việt Nam. - 2011. -no. 02. -tr. 46-49. -ISSN. 0866-7120
 14. Giải pháp ưu việt cho nhà giá rẻ / Hoài Thu // Kiến trúc Việt Nam. - 2011. -no. 5. -tr. 59.
 15. Giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp / Nguyễn Ngọc Tuấn // Kinh tế và phát triển. - 2011. -no. 166. -tr. 25-27. -ISSN. 1859-0012

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Nghiên cứu các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt Nam / Nhóm nghiên cứu:Viện Nghiên cứu Kiến trúc - Bộ Xây Dựng

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Những vấn đề nhà ở cho người nghèo (người có thu nhập thấp) tại thành phố Hồ Chí Minh / PGS.TS. Trần Thị Kim Xuyến; ThS. Phạm Thị Thùy Trang .- Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Nhà ở khu dân cư nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và những giải pháp hướng đến môi trường sống bền vững”.
 2. Tài liệu khóa tập huấn “Phát triển nhà ở xã hội ở TP. Hồ Chí Minh” / Tài liệu của Trung tâm dự báo nghiên cứu đô thị
 3. Giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp tại Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp / Lê Văn Đính .- Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, 2012, Số 35, tr. 2 - 9
 4. Hoàn thiện chính sách nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng / Huỳnh Năm .- Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng, 2012, Số 35, tr. 10 – 18
 5. Nhà ở cho người có thu nhập thấp – Một thị trường cần thiết và tiềm năng / Phí Thị Thu Hương; Nguyễn Minh Phong .- Tạp chí Quản lý kinh tế, 2009, Số 22
 6. Nhà ở giá hợp lý ở Việt Nam – Con đường phía trước / Ngân hàng Thế giới
 7. Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/ 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 8. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
 9. Kết quả toàn bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 / BCĐTĐTDSVNƠTƯ.-Hà Nội:NXB Thống kê, 2010 .- 8,27x11,69 cm, 893 tr
 10. Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
 11. Vấn đề nhà ở xã hội tại Việt Nam / Tạp chí Kiến trúc, Số 3/2016
 12. Chính sách và giải pháp về nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị và khu công nghiệp / Trần ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam
 13. Các giải pháp và cơ chế chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp
 14. Nhà ở xã hội tại Việt Nam: quan niệm, chính sách và thực tiễn / Phạm Thái Sơn, 2014
 15. Xây nhà ở xã hội-Trọng tâm chính sách của nhiều quốc gia.
   


THƯ VIỆN