Nội dung có liên quan đến chủ đề:

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
 • Mức độ nhận biết của người lao động về TNXH của doanh nghiệp;
 • Các nhân tố tác động (ảnh hưởng) đến ý định thực hiện TNXH của doanh nghiệp;

A. TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG VIỆT
SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc – Tầng 3)

 1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập kinh tế quốc tế / Lê Thanh Hà. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2009.- 196tr : bảng ; 24cm. 42000đ. Số phân loại: 658.408/H100

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trong ngành thức ăn chăn nuôi tại miền Bắc Việt Nam / NCS. Nguyễn Hồng Hà, PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai hướng dẫn

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CẤP QUỐC GIA
- Địa chỉ truy cập: http://www.cesti.gov.vn/ket-qua-nghien-cuu-vn/content/blogcategory/94/264

 1. Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngành công nghiệp tiêu dùng Việt Nam / Trường Đại học Thương mại / Phạm Công Đoàn .- Hà Nội, 2012 .- 171tr.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: một số vấn đề lý luận và yêu cầu đổi mới trong quản lý nhà nước ở Việt Nam / Nguyễn Đình Cung, Lưu Minh Đức
 2. Nâng cao vai trò của các bên liên quan trong việc thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp / Lê Thanh Hà // TC Lao động và xã hội. - 2011. -no. 401. -tr. 22-23,25. -ISSN. 0868-3227
 3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các vấn đề đặt ra hôm nay / Nguyễn Đình Tài // Tạp chí Kinh tế và dự báo. - 2010. -no. 2. -tr. 8-10.
 4. Về vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp / Lê Thanh Hà // TC Lao động và xã hội. - 2009. -no. 353. -tr. 28-29. -ISSN. 0866-7643
 5. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam theo khung tham chiếu của Hiệp ước Toàn cầu (Global Compact) / Nguyễn Văn Thắng // TC Kinh tế & Phát triển. - 2013. -no. 195. -tr. 3-9. -ISSN. 1859-0012
 6. Áp dụng mô hình của Carroll (1991) để khảo sát nhận thức của người lao động về khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp / Lại Văn Tài, Lê Thị Thanh Xuân, Trương Thị Lan Anh .- Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 16, Số 2Q (2013)
 7. Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp / TS. Nguyễn Ngọc Thắng .- Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26, 2010, trang 232-238
 8. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: vấn đề đặt ra từ thực tế ở Việt Nam / Trần Kim Hào // Quản lý kinh tế. - 2011. -no. 43. -tr. 29-34. -ISSN. 1589-039X
 9. Con đường thực thi chiến lược trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp Việt Nam / Phạm Việt Thắng // Kinh tế và phát triển. - 2011. -no. 169. -tr. 55-60. -ISSN. 1859-0012
 10. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: nhận thức và thực tế ở Việt Nam / Trần Hồng Minh // Kinh tế và dự báo. - 2009. -no. 3. -tr. 25-27. -ISSN. 0866-7120
 11. Các nhân tố ảnh hưởng tới thực hiện và báo cáo trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam / Phạm Đức Hiếu // Phát triển kinh tế. - 2011. -no. 246. -tr. 10-16. -ISSN. 1859-1116
 12. Về trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Thị Mai; Nguyễn Đỗ Trường Sơn // Kinh tế và Dự báo. - 2014. -no. 10. -tr. 59-61. -ISSN. 0866-7120

TẠP CHÍ CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

 1. Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến danh tiếng của doanh nghiệp ở Việt Nam / Trần Hà Minh Quân .- Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2014, Số 437, tr. 52 – 58
 2. Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững / Nguyễn Quang Hùng .- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 4(41)/2010, tr. 15-26
 3. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: một số vấn đề lý thuyết và gợi ý chiến lược cho doanh nghiệp Việt Nam / Nguyễn Ngọc Thắng .- Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2014, Số 2(429), tr. 21 – 27
 4. Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững / Nguyễn Quang Hùng .- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Số 4(41)/2010, tr. 15-26
 5. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách / Phạm Văn Đức .- Tạp Chí Triết học / 2010, Số 2

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Khảo sát trách nhiệm xã hội của một số nhà máy thuộc công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên / Bùi Thị Thu Hương
 2. Ô nhiễm môi trường – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam / TS. Phạm Thị Tuyết
 3. Tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh trong xã hội hiện nay / ThS. Lê Thị Kim Tuyết
 4. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – Các vấn đề đặt ra hôm nay và giải pháp / PGS.TS. Nguyễn Đình Tài
 5. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam: Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu / Nguyễn Phương Mai
 6. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – Các vấn đề đặt ra hôm nay và giải pháp / PGS.TS. Nguyễn Đình Tài
 7. Một số vấn đề trách nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp Việt Nam / TS. Lê Đăng Doanh

B. TÀI LIỆU BẰNG TIẾNG ANH
CSDL PROQUEST
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn Proquest central)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Corporate social responsibility, ethics, and corporate governance / Luu, Trong Tuan .- Social Responsibility Journal 8.4 (2012): 547-560.
 2. Corporate Social Responsibility and the Social Enterprise / Cornelius, Nelarine; Todres, Mathew; Janjuha-jivraj, Shaheena; Woods, Adrian; Wallace, James .- Journal of Business Ethics 81.2 (Aug 2008): 355-370.
 3. Corporate social responsibility / Carroll, Archie B .- Business and Society 38.3 (Sep 1999): 268-295.
 4. Corporate social responsibility and its models in a contested field / Brabet, Julienne.-Revue de l'Organisation Responsible, volume 6, issue 2 (2011), page 38-50.
 5. Corporate Social Responsibility Theories : Mapping the Territory / Elisabet Garriga, Domènec Melé .- Journal of Business Ethics (2004) .- Volume 53, Issue 1, pp 51–71

CSDL SPRINGER LINK
- Địa chỉ truy cập: http://link.springer.com.dbonline.cesti.gov.vn/

 1. Corporate Social Responsibility (CSR): Models and Theories in Stakeholder Dialogue / Linda O’Riordan, Jenny Fairbrass .- Journal of Business Ethics (2008) .- Volume 83, Issue 4, pp 745–758
 2. Corporate Social Responsibility (CSR): Theory and Practice in a Developing Country Context / Dima Jamali, Ramez Mirshak .- Journal of Business Ethics (2007) .- Volume 72, Issue 3, pp 243–262
 3. Corporate social responsibility and corporate governance in Italian SMEs: the experience of some “spirited businesses” / Mara Del Baldo .- Journal of Management & Governance (2012) .- Volume 16, Issue 1, pp 1–36
 4. The Meaning of Corporate Social Responsibility: The Vision of Four Nations / Ina Freeman, Amir Hasnaoui .- Journal of Business Ethics (2011) .- Volume 100, Issue 3, pp 419–443
 5. Strategic Corporate Social Responsibility and Value Creation / Prof. Bryan W. Husted, Prof. David B. Allen .- Management International Review (2009)
 6. Corporate Social Responsibility in the 21st Century: A View from the World's Most Successful Firms/Jamie Snider, Ronald Paul Hill, Diane Martin .- Journal of Business Ethics, December 2003, Volume 48, Issue 2, pp 175–187

BỘ SƯU TẬP TÀI NGUYÊN THAM KHẢO
- Địa chỉ truy cập: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/AGU_Library/2902

 1. Corporate Social Responsibility Influence on Employees / Jean-Pascal Gond, Assâad El-Akremi, Jacques Igalens, Valérie Swaen .- No. 54-2010 ICCSR Research Paper Series – ISSN 1479-5124
 2. Implementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development : A Case Study of SMEs in Thanh Hoa Province / Nguyễn Phương Mai .- VNU Journal of Economics and Business Vol. 29, No. 5E (2013) 67-80
 3. Corporate Social Responsibility : A Study on FactorsAffecting CSR Implementation and CSR Disclosure in Vietnam / Phạm Đức Hiếu .- Journal of
 4. Accounting and Taxation;Volume 3, Issue 8, Page 162 -170, December 2011
 5. Corporate social responsibility a role in government policy and regulation? / Dr Constantina Bichta, Research Officer, Centre for the study of Regulated
 6. Current situation of corporate social responsibility in Vietnam today / Nguyen Thi Van, Mai Phu Hop, Tran Phi Hoang, Nguyen Van Phu .- European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 09, December 2015, page 156 – 163 .- ISSN: 2235 -767X
 7. Corporate Social Responsibility Evolution of a Definitional Construct / Archie B. Carroll .- University of Georgia
 8. "Political" Corporate Social Responsibility in Small- and Medium-Sized Enterprises: A Conceptual Framework / Christopher WickertBusiness & Society July 1, 2016 55: 792-824
 9. Corporate Social Responsibility of Multinational Corporations / Lok Yiu Chan .- University of Washington – Tacoma
 10. Management Models for Corporate Social Responsibility / Dr. Jan Jonker, Dr. Marco de Witte .- ISBN: 978-3-540-33246-6 (Print) 978-3-540-33247-3 (Online).

THƯ VIỆN