TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam )
- Lưu ý: Bạn đọc truy cập theo mạng nội bộ tại trường để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

  1. Công tác phát triển Đảng trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Đồng Nam trong giai đoạn mới /  Trần Thị Lợi  // TC Khoa học chính trị. - 2007 . - no.  4 . - tr.  56-61
  2. Tính tất yếu của việc xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay /  NguyễnThị Bích Lệ  // Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 17 - Trường Đại học Mỏ-Địa chất. - 2006 . - no.  6 . - tr.  231-235

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

  1. Đảng bộ đại học văn hóa nghệ thuật quân đội chăm lo công tác phát triển Đảng viên / Phạm Thu Huyền

THƯ VIỆN