Nội dung liên quan đến chủ đề: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Thư viện; Quan điểm của Hồ Chủ tịch về công tác Thư viện; Vai trò và những yêu cầu của cán bộ quản lý Thư viện ở trường Đại học trong thời đại công nghệ số ngày nay;

TẠP CHÍ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu trữ tại Quầy Tham khảo – Tầng 4 TV)

 1. Quản lý tri thức và vai trò của thư viện / Phùng Ngọc Tú .- Tạp chí Thư viện, 2016, Số 3(59), tr. 19-23

 2. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc học tập tiếp tục của người làm thư viện đại học / TS. Nguyễn Hồng Sinh .- Tạp chí Thư viện, 2016, Số 3(59), tr. 24-28, 36

 3. Quản trị thông tin và đào tạo chuyên gia thông tin trong thế kỷ 21 / TS. Đỗ Văn Hùng .- Tạp chí Thông tin Tư liệu, 2016, Số 2, tr. 18-29

TÀI LIỆU TRÊN VISTA 

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý : Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Vai trò của cán bộ thư viện số trong việc quản trị các hệ thống thông tin số / Nguyễn Hạnh // TC Thông tin & Tư liệu. - 2002. -no. 1. -tr. 26-29. -ISSN. 0868-2798
 2. Vai trò của cán bộ thư viện đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thế giới / Nguyễn Thị Trang Nhung // Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ngành Thông tin - thư viện trong xã hội thông tin. - 2006. -no. 0. -tr. 323-331.
 3. Suy nghĩ về nghề thư viện và đào tạo cán bộ thông tin thư viện trước ngưỡng cửa tương lai / Trần Thị Minh Nguyệt // Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ngành Thông tin - thư viện trong xã hội thông tin. - 2006. -no. 0. -tr. 310-317.

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET 

 1. Những khó khăn, thuận lợi của công tác quản lý cơ quan thông tin – thư viện khi áp dụng CNTT
 2. Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ TVTT trong kỷ nguyên Internet
 3. 60 năm sự nghiệp Thư Viện Việt Nam
 4. Đường Cách mệnh đã đặt nền móng cho Sự nghiệp Thư viện cách mạng Việt Nam.
 5. Hồ Chủ tịch với công tác thư viện – Phần 1
 6. Hồ Chủ tịch với công tác thư viện Phần 2
 7. Pháp lệnh Thư viện / Quan điểm đường lối của Đảng về Thư viện.
 8. Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo / Lê Quỳnh Chi - Thư viện Đại học Sư phạm TP.HCM .- (Nguồn: Tạp chí Thư viện Việt Nam).
 9. Vai trò của Thư viện Đại học trong việc đổi mới và phát triển giáo dục / Lê Ngọc Oánh ML., Thư viện ĐH Mở-Bán Công.

THƯ VIỆN