TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu hoặc (liên hệ quầy Thông tin tầng 4 để được hướng dẫn).

 1. Thư viện số và cán bộ thư viện số / Đỗ Văn Hùng // Tạp chí Thông tin và tư liệu. - 2014. -no. 4. -tr. 3-11. -ISSN. 1859-2929
 2. Cán bộ thư viện đại học trong quản lý hệ thống thông tin số hỗ trợ hành vi thông tin của người dùng tin / Bùi Hà Phương // Thông tin và Tư liệu. - 2016. -no. 1. -tr. 19-25. -ISSN. 1859-2929
 3. Vai trò của cán bộ thư viện đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập thế giới / Nguyễn Thị Trang Nhung // Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Ngành Thông tin - thư viện trong xã hội thông tin. - 2006. -no. 0. -tr. 323-331.
 4. Vai trò của cán bộ thư viện số trong việc quản trị các hệ thống thông tin số / Nguyễn Hạnh // TC Thông tin & Tư liệu. - 2002. -no. 1. -tr. 26-29. -ISSN. 0868-2798

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

 1. Một số suy nghĩ về cán bộ thư viện thời kỳ công nghệ thông tin.
 2. Cán bộ thư viện thông tin: Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay / NCS. Phan Thị Huệ
 3. Hiện đại hoá thư viện
 4. Vài suy nghĩ về hướng phát triển của mạng lưới thư viện trường Đại học Việt Nam và thư viện tỉnh / Phạm Thế Khang.
 5. Sử dụng công nghệ mới để phát triển dịch vụ thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập và giảng dạy.
 6. Một số suy nghĩ về tổ chức và hoạt động thông tin thư viện ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.
 7. Năng động là động lực phát triển thư viện
 8. Cơ hội và thách thức của thư viện Việt Nam (xem phần thách thức từ chất lượng cán bộ) / Phạm Thế Khang
 9. Quy hoạch phát triển ngành thư viện Việt Nam 2010 và định hướng đến 2020 (Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch)
 10. Vai trò và những yêu cầu mới đối với cán bộ thư viện thông tin trong kỷ nguyên Internet
 11. Vai trò của người cán bộ thư viện Việt Nam trong giai đoạn hiện tại
 12. Cán bộ thư viện cần tự thay đổi trong thời đại hiện nay
 13. Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới
 14. Xây dựng và phát triển thư viện trường Đại học Vinh thành thư viện trường Đại học trọng điểm quốc gia - đầu mối trung tâm trong hệ thống thư viện các trường đại hoc khu vực Bắc Trung Bộ
 15. Nâng cao chất lượng công tác phục vụ người đọc
 16. Chuyên gia thông tin - thư viện sẽ làm gì trong kỷ nguyên số?
 17. Vai trò của thủ thư trong kỷ nguyên Internet.
   

THƯ VIỆN