SÁCH CÓ TẠI THƯ VIỆN (Kho mượn đọc Tầng 3)
 1. Nguyễn Minh Đoan (2015), Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Hà Nội: Hồng Đức. Số phân loại: 352.1409597/Đ406
 2. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Chính trị Quốc gia - Sự thật. Số phân loại: 342.59709/L504

BÀI VIẾT (BÁO / TẠP CHÍ)

 1. Tài Lê Khanh (2016), "Một số vấn đề về công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” ở cấp xã trên đại bàn tỉnh trà vinh hiện nay", Tạp Chí Khoa học Xã hội Việt Nam, Số 21, Trang 1 - 9
 2. Nguyễn Thị Phương (2015), "Vai trò của chính quyền xã đối với quản lý phát triển xã hội ", Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Số 10, Trang 16-19
 3. Nguyễn Minh Phương (2017), " Phát hhuy vai trò của chính quyền xã trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội nước ta hiện nay", Tạp chí Cộng sản, Số 891, Trang 86-90
 4. Vũ Thư (2016), "Một số vấn đề về tổ chức chính quyền địa phương theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.", Tạp chí Nhà nước&Pháp luật, Số 7, Trang 3 - 9
 5. Tạ Quang Ngọc (2017), "Phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 ", Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 6, Trang 23-27
 6. Trần Thị Minh Châu (2017), "Một số vấn đề của pháp luật về chính quyền cấp xã", Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 253, Trang 27-30 
LUẬN VĂN - LUẬN ÁN
 1. Nguyễn Hồng Chuyên , GVHD: , (2014), Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cấp xã theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam , Hà Nội: Đại học Luật Hà Nội
 2. Nguyễn Thị Minh Phương, GVHD: GS.TS. Hoàng Thị Kim Quế, (2011), Tóm tắt: Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay , Hà Nội: Đại học Luật Hà Nội
 3. Thái Xuân Cường, GVHD: TS. Nguyễn Minh Tuấn, (2013), Tóm tắt: Tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, Hà Nội: Đại học Luật Hà Nội
 4. Tạ Quang Ngọc, GVHD: PGS.TS. Nguyễn Văn Động, (2013), Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở việt nam hiện nay, Hà Nội: Đại học Luật Hà Nội

 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Hồ Bạch Nhật, Lưu Thị Thái Tâm (2016), Sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của các UBND phường tại Thành phố Long Xuyên: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, An Giang: Đại học An Giang. Sô phân loại: 351.597/Nh124./NCKH00248 (Bản in lưu tại Kho Tham khảo - Tầng 4)
TRANG WEB
 1. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (19/6/2015), "Luật tổ chức chính quyền địa phương", Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Ngày truy cập: 21/8/2018
 2. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (19/6/2015), "Luật tổ chức chính quyền địa phương", Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Ngày truy cập: 21/8/2018
 3. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (19/6/2015), "Luật tổ chức chính quyền địa phương", Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Ngày truy cập: 21/8/2018, Địa chỉ:
 4. ThS. Nguyễn Trọng Hải (06/9/2017), "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp", Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Ngày truy cập: 21/8/2018
 5. Nguyễn Thị Tuyết Mai (21/12/2015), "Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã góp phần quản lý phát triển xã hội", Tạp chí Lý luận Chính trị, Ngày truy cập: 21/8/2018
 6. Võ Công Khôi (), "Tiêu chí đánh giá hoạt động của Ủy ban nhân dân xã", Cải cách hành chính, Ngày truy cập: 21/8/2018
 7. TS.Trần Anh Tuấn (13/02/2018), "Xây dựng chính quyền cấp xã – nhìn từ góc độ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy", Tổ chức Nhà nước, Ngày truy cập: 20/8/2018
 8. GS,TS. Phạm Hồng Thái (03/03/2015), "Quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương và việc ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương", Bộ Nội Vụ, Ngày truy cập: 20/8/2018
 9. Bô Tư pháp (20/09/2017), "Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương nước ta hiện nay", Bộ Tư Pháp , Ngày truy cập: 20/8/2018
 10. Thạc sỹ Phạm Ngọc Minh (24/7/2017), "Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân", Hệ thống phân tích tra cứu pháp luật, Ngày truy cập: 20/8/2018

THƯ VIỆN