Nội dung liên quan đến chủ đề: : Kiến trúc, ứng dụng; phương pháp tiếp cận, thuật toán lập lịch, Scheduling Algorithms, MCC.
BÀI VIẾT (BÁO/TẠP CHÍ)
  1. Phan Thanh Toàn, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Doãn Cường (2016), "Thuật toán LPSO lập lịch cho các ứng dụng khoa học trong môi trường điện toán đám mây", Tạp chí Khoa học và Công nghệ 54 (3), tr. 287-299
  2. Aleksandar Bahtovski, Marjan Gusev (2012), "Cloud Computer in Mobile Technologies", The 9th Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2012), Page: 180 - 184 
  3. Vijayalakshmi A. Lepakshi, Dr. Prashanth C S R (2013), "A Study on Task Scheduling Algorithms in Cloud Computing", International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 2, Issue 11, Page: 119-125 
  4. Karamjeet Kaur , Sugandha Sharma, Mayank Arora (2014), "Mobile Cloud Computing Techniques: A Review", International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology (IJARCET) Volume 3 Issue 4, Pages: 1734 - 1738 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Kiều Tuấn Dũng (2012), Bài toán workflow scheduling trong môi trường điện toán đám mây, Trường Đại học Công nghệ 
  2. Phùng Quang Chánh; Cao Trọng Thân (5), Điện toán đám mây di động: kiến trúc, ứng dụng và phương pháp tiếp cận, Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP. HCM
  3. Manmohan Chaturvedi (0), Privacy & Security of Mobile Cloud Computing (MCC), Principal Advisor Research & Technology Development Beyond Evolution Tech Solutions Pvt. Ltd.
  4. Pradipta De (2013), Mobile Cloud Computing Architectures – Algorithms - Applications, The State University of New York, Korea (SUNY Korea) StonyBrook University 

TÀI LIỆU TRÊN INTERNET

  1. ThS. Nguyễn Như Tuấn, KS. Phạm Quốc Hoàng (17/09/2013 ), "Một số vấn đề an toàn cho Điện toán đám mây", Tạp chí An toàn thông tin, Ngày truy cập: 3/4/2019

THƯ VIỆN