Nội dung liên quan đến chủ đề: Hóa đơn điện tử; Hyperledger (hoặc Hyperledger fabric); xu hướng ứng dụng.
Bài viết (Báo/Tạp chí)
 1. Nguyễn Trần Hưng; Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2016), "Phát triển thanh toán hóa đơn điện tử tại Việt Nam những vấn đề đặt ra và giải pháp ", Khoa học thương mại , 3-12
 2. LP (2014), "Tiến tới triển khai hóa đơn điện tử toàn quốc ", Công nghệ Thông tin và Truyền thông , 41-44 
 3. Trung Anh (2016), "Công nghệ Blokchain ", Tin học Ngân hàng , 20-22
 4. Trung Anh Lê Đình Sơn (2018), "Công nghệ blockchain: Mở ra nhiều xu hướng mới cho tương lai.", Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 11-13 (Bản in - Tầng 4)
 5. Phạm Chí Trung (2018), "Blockchain - Xu thế và sự phát triển ở Việt Nam?.", Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 7-10 
 6. Luc Severeijns (2017), "What is blockchain? How is it going to affect Business?", Research Paper, 31 Pages
 7. Hyperledger Performance and Scale Working Group (2017), "Hyperledger Blockchain Performance Metrics", Hyperledger Performance and Scale Working Group, 17 Pages
Luận văn - Luận án
 1. Đặng Thị Thuỳ Trang, GVHD: TS. Hoàng Tuấn Nhã, (6), Tìm hiểu tiềm năng ứng dụng của công nghệ blockchain trong công nghiệp 4.0, Đại học Quảng Bình.
Trang Web: 
 1. ĐOÀN NGỌC SƠN (2017), "NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG THANH TOÁN DI ĐỘNG", Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngày truy cập: 3/12/2018
 2. Giang Thị Thu Huyền (....), "Công nghệ Blockchain và lĩnh vực ngân hàng", ..., Ngày truy cập: 3/12/2018, Địa chỉ: 
 3. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trung tâm Thông tin – Tư liệu (2018), "Ứng dụng công nghệ Blockchain vào xây dựng chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và khả năng vận dụng cho Việt Nam", Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) , Ngày truy cập: 3/12/2018
 4. Ban truyền thông ITPlus Academy (17/9/2018), "Công nghệ blockchain và ứng dụng nổi bật nhất của chúng", ITPlus Academy, Ngày truy cập: 04/12/2018
 5. JW MICHAEL, A COHN, JR BUTCHER (2018), "Blockchain technology and regulatory investigations", steptoe.com, Ngày truy cập: 04/12/2018
 6. Christian Cachin (7/2016), "Architecture of the Hyperledger Blockchain Fabric", ..., Ngày truy cập: 04/12/2018
 7. Macro Iansiti,... (2/2017), "The truth about blockchain", enterprisersproject.com, Ngày truy cập: 04/12/2018
 8. Klaus Schwab (...), "Cuộc Cách mạng Công nghiệp Lần thứ tư ", ..., Ngày truy cập: 04/12/2018, Địa chỉ: 
 9. ThS. Trần Văn Thiện (), "Blockchain và ứng dụng trong doanh nghiệp ", Hội Tin học Cần Thơ, Ngày truy cập: 4/12/2018, Địa chỉ: 
 10. Chính Phủ (12/9/2018), "Nghị định Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ", Thư viện Pháp luật, Ngày truy cập: 4/12/2018

Thư viện